fbpx

Venstre mærkesag bliver byrådets mærkesag 💙

Venstre mærkesag bliver byrådets mærkesag 💙

Venstre mærkesag bliver byrådets mærkesag 💙 1707 960 Venstre

Venstres holdning er klar. En genrejsning af fjordens sunde økosystem kræver handling!

Gennem de sidste mange år har Horsens fjord været en mærkesag for Venstre.

Det startede gennem dialogmøder i Grønt råd, hvor frivilliges udsætning af ålegræs i Horsens Fjord var udfordret på grund af manglende økonomi. Det blev i første omgang løst med et årligt tilskud på 50.000 kr.

Sideløbende fik vi kloaksepareringen på dagsordenen. Manglende overblik over store udledninger af spildevand til fjorden, når større regnvejshændelser rammer vores område og private lodsejeres dokumentation for korrekt tilslutning til spilde- og regnvandssystemet, var bare to af problemer.

Vedholdhed, fokus og vilje fra Venstre

Venstres vedholdende politisk fokus og vilje har nu ført til, at fjordens genopretning har fået førsteprioritet. Forligspartierne i budgetaftalen for 2024 og 2025, arbejder nu for fuld og hel kloakseparering i 2040. Hvilket er 20 år før oprindeligt planlagt.

Ny fjordfond
Samtidig skal der oprettes en fond, som har til formål at genoprette den økologiske balance under vandoverfladen gennem udsætning af ålegræs, fiskeyngel og etablering af stenrev i Horsens fjord og der skal lægges et politisk pres på lovgiverne, så muslingeskrab og havdambrug forbydes i fjorden.
Det er stærkt, hvilket også blev fremhævet i borgmesterens årlige nytårstale;

En ren fjord kræver store ambitioner
“I Venstre vil gerne understrege, at vi har meget store ambitioner for vores fjord – og den økonomiske ambition er, at der hvert år tilføres mindst tre millioner kroner årligt til fonden.
Stenrev, ålegræs, muslinger og fiskeyngel kan selvfølgelig ikke stå alene, så sideløbende skal der presses på politisk overfor lovgiverne, så blandt andet havdambrug og muslingeskrab bliver forbudt i og omkring vores fjord.”

Venstres holdning er klar, og vi har alle sammen et fællesansvar for vores fjord bliver ren, men det kræver handling! – derfor mener vi at:

  • Der skal være et forpligtende politisk samarbejde mellem fjordens kommuner, Horsens, Hedensted og Odder.
  • Ny fjordfond skal via bidrag fra kommunen og donationer fra fonde, private og erhvervslivet, sikre at der er penge til at søsætte de tiltag, der skal genrejse fjordens sunde økosystem igen.    
  • Udledning af spildevand fra byerne til fjorden skal stoppes.
  • Lokale vandløbs- og kystnære landbrugsområder omlægges til intelligente bufferzoner, så næringsstoffer optages inden udløb i fjorden.
  • Torsk og fladfisk skal beskyttes.
  • Muslingeskrab skal helt forbydes.
  • Havdambrugene skal flyttes ud af fjorden eller etableres på landjorden.
  • Endelig skal skarve bestanden reguleres, til Horsens fjord atter er i balance.

Med venlig hilsen
Venstres byrådsgruppe

Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Jesper Bendtsen, Karina Aamann og Lars Jensen