fbpx

Venstres valgprogram oplæg 2022-2025

Venstres valgprogram oplæg 2022-2025

Download vores valgprogram for kommunalvalget 2021 som PDF – Valgprogram 2022-2025


Indledning, velfærd, inddragelse og bæredygtighed

Et endnu bedre Horsens 2022-2025

Der er mange ting som går godt i Horsens Kommune. Der er vækst i virksomhederne, mange nye borgere kommer til, der bygges mange steder, sports- og kulturlivet klarer sig til trods for Corona og det nye uddannelsescampus ved banegården bliver en markant smeltedigel for forsat vækst og udvikling. I Venstre er vi stolte af kommunens generelle udvikling. Alligevel er der ting, som vi mener kan gøres bedre. Derfor ønsker Venstre de næste fire år at sætte yderligere fokus på:

 • Styrket velfærd
 • Børn, skole og uddannelse
 • Byudvikling og grøn omstilling
 • Styrket sundhed, genoptræning og sportsfaciliteter
 • Bekæmpelse af ensomhed
 • Borgerinddragelse

Når det går godt, hvorfor så justere retningen? Fordi vi i Venstre oplever, at borgernes ressourcer og viden ikke bringes i spil i udviklingen af Horsens kommune. Venstre mener, at der er for mange beslutninger som bliver taget uden tilstrækkelig borgerinddragelse. Derfor ønsker vi mere fokus på borgerinddragelse, så borgerne bliver stolte af at være en del af udviklingen i kommunen.

Ud over at styrke velfærden og øge inddragelsen, skal Horsens Kommune være mere bæredygtig. Den grønne omstilling skal bruges til at udvikle det næste, vi skal leve af. I det arbejde skal vi blandt andet inddrage

 • Virksomheder
 • Borgere
 • Organisationer
 • Uddannelser

Dette politiske notat er udarbejdet af Venstre i Horsens kommunes kandidater til byrådsvalget i november 2021. Venstres’ kandidater glæder sig til at drøfte visionerne og retningen med alle, så notatet bliver så stærkt som muligt.

Hvis du læser notatet og har gode ideer der kan forbedre eller styrke de 72 forslag, så kontakt os meget gerne for et møde eller en samtale. Venstre mener det alvorligt, når vi siger, at vi ønsker større
inddragelse. Så uanset om du stemmer på Venstre, eller bare er engageret i, at vores kommune udvikler sig positivt, så er enhver sparring meget velkommen.

Notatet vil udvikle sig i takt med de input vi modtager, og vil til oktober 2021 fremstå som vores færdige valgoplæg, som vælgerne kan forvente, at vi vil forfølge de næste 4 år.

God læselyst.

Vi ser frem til at høre fra dig.
Venstre i Horsens

Martin Ravn og Per Svendsen
Borgmesterkandidat og formand for Venstres Kommuneforening

Venstre Horsens kandidatkort

Børn og unge er vores fremtid

Alle børn og unge har ret til et godt liv og en uddannelse, der kan føre til et job og en meningsfuld rolle i samfundet. Fundamentet for udvikling og læring er trivsel. Derfor vil Venstre styrke børnehaverne og folkeskolens fokus på trivsel, så alle børn har et trygt miljø:

Børn og unge er vores fremtid
 • Børnepasning og folkeskole skal være varieret. Forældrene skal have mulighed for at tage stilling til og frit at vælge hvilken form for pasning og skole, der er bedst for deres barn og familie.
 • Børn og familier er forskellige. Derfor skal der være et ligeværdigt pasningstilbud til alle, uanset om børn trives bedst i dagpleje, vuggestue, børnehave, eller i private tilbud. Venstre ønsker attraktive og varierede kommunale pasningstilbud gennem engageret og veluddannet personale.
 • Forskellige skole og pasningstilbud er en styrke. Vi skal aktivt samarbejde med, samt bruge de frie skoler og institutioner til inspiration for udvikling af de offentlige tilbud.
 • Horsens skal være kendt for ”Den forældre involverende” børnepasning og folkeskole.

Slip folkeskolen fri, så lærernes, ledernes og forældrenes ressourcer og engagement kan bringe os til næste niveau.

På baggrund af store investeringer i 10érne har folkeskolen i Horsens kommune løftet eleverne fagligt til landsgennemsnittet. Desværre er bevillingerne siden udhulet. Venstre ønsker at geninvestere i folkeskolen, ved at sætte midler af til at skabe øget trivsel, større praksisnærhed i undervisningen og ikke mindst frigøre lærernes, ledernes og forældrenes ressourcer, så vi sammen kan løfte folkeskolens elever til næste niveau. Dette indebærer bl.a.:

 • I Venstre vil vi investere 550 millioner i renovering og udbygning af folkeskolerne i kommunen.
 • I Venstre vil vi bruge 55 mio. ekstra på folkeskolerne, så vi kan få sænket elevtallet pr. klasse, og læreren for mere tid til den enkelte elev.
 • Folkeskolen skal kunne løfte hvert enkelt barn på sit niveau, så vi får alle med og der er udfordringer til alle. Dette forfølges bl.a. ved at sikre, at der er linjefagslærere, eller tilsvarende højniveau kompetencer i alle fag på alle folkeskoler.
 • Venstre vil med fokus på det enkelte barn løfte dem, der har særlige behov som f.eks. børn med diagnoser, mistrivsel og ordblindhed.
 • Vi vil understøtte sund livsstil hos børn og unge, med kost og motion, samt forebyggelse imod misbrug og brug af rusmidler.
 • Venstre vil styrke talentarbejdet på praktiske-, kreative- og boglige fag, så talent anerkendes. Dette også ved øget undervisning og aktivitet i fritiden.
 • Vi vil en folkeskole, der er tilpasset både piger og drenges indlæring. Det faglige stof skal præsenteres praksisnært og gerne i samarbejde med omverden. Samtidig ønsker vi den lange skoledag brudt op med mere tid til kreativitet, leg og motion.
 • Venstre vil styrke folkeskolens udskoling i Horsens by ved at samle denne på én matrikel.
 • Vi vil øge samarbejdet med VIA UC yderligere, så lærer- og pædagoguddannelserne bliver endnu mere praksisnære og med øget virksomhedssamarbejde.
 • Unge i Horsens skal løfte sig, så vi kommer på niveau med resten af Danmark i evnen til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Venstre ønsker gennem brobygning og fritidsfællesskaber at styrke sammenhængen mellem grundskoler og ungdomsuddannelser.
Børn og unge er vores fremtid

Ældre, sundhed og velfærd

Sundhed, borgerinvolvering og fællesskab

Ældre, sundhed og velfærd Sundhed, borgerinvolvering og fællesskab

Vores samfunds styrker og vores liv er formet af vores forældre og bedsteforældre. Deres generation har stadigvæk stærke ressourcer, som vi med anerkendelse og respekt ønsker at trække på, samtidigt med, at alle med tryghed skal kunne se frem til en værdig hjælp, når behovet for opstår.
Ingen i Horsens skal stå alene med sygdom, nedslidning og ensomhed. Venstre ønsker et velfærdssamfund i Horsens Kommune, hvor der tages hånd om dem, der har brug for hjælp, og gives valg og frihed til dem som kan selv. Vi forventer, at hvert enkelt menneske påtager sig at være ”direktør i eget liv” ved at engagere sig med de ressourcer, som den enkelte person har, og ved at tage et personligt ansvar for at passe på sig selv og søge deltagelse i fællesskaber.

 • I Venstre vil vi sikre ældre og syge en tryg, nærværende og genopbyggende pleje og omsorg, hvor der er sammenhæng og kontinuitet.
 • For at styrke dette yderligere vil Venstre styrke sundhedspersonalet, herunder SoSu-assistenterne og SoSu-hjælperne. Vi ønsker at investere i medarbejderne med opbakning, supervision og hjælpemidler. Investering i sundhedspersonalet skal foregå i et samarbejde mellem brugerne, frivillige, SoSu uddannelsens, VIA UCs sundhedsuddannelser, de private udbydere og Horsens Kommune.
 • Målet er, at Horsens Kommune har Danmarks bedste SOSU´er, der kan yde pleje med frihed med ansvar og uden minuttyranni.
 • Når sygdommen har ramt et menneske, så er genoptræning et vigtigt virkemiddel til igen at blive selvhjulpent. Derfor skal de kommunale tilbud for genoptræning forsat prioriteres i forhold til ventetid, kompetencer og udstyr.
 • Venstre ønsker forsat fokus på den gode overgang mellem sygehus og kommunal pleje, ambitionen skal være, at syge oplever sammenhæng og professionalisme.
 • For forsat at udvikle kommunes ældre- og handicap institutioner vil vi oprette bruger- og pårørenderåd og bestyrelser med reel indflydelse.
 • Venstre ser forsat et potentiale i udvikling af samarbejdet imellem den kommunale pleje, private aktører, frivillige organisationer og øvrige ressourcer, som f.eks. sorggrupper og Horsens Provsti. Samarbejdet i Horsens Sundby er et godt eksempel på aktivering af frivillige, som vi gerne ser udviklet i hele Horsens Kommune.

Horsens skal være kendt som et sted hvor der er tryghed og nærvær for ældre

Familiestrukturen og samfundets hastige udvikling efterlader desværre en større gruppe i ensomhed. Venstre vil bekæmpe ensomhed gennem initiativer som:

Tryghed og nærvær for ældre i Horsens
 • Samspil med sundhedspersonale om at spotte ensomhed, og følge op på dette med personen og familien for konkret handling.
 • Opbygge relationer imellem ensomme og sundhedspersonale ved, at det i videst muligt omfang er den samme hjælper der kommer i hjemmet.
 • Hvis økonomi hos en enkelte er årsag til ensomhed, skal man kunne visiteres til gratis oplevelser. Dette gerne i samarbejde med frivillige.
 • Frivillige foreninger og de kommunale aktivitetscentrene er et godt sted at bekæmpe ensomhed, hvor ressourcestærke og dem med behov mødes.
 • Vi vil være åbne og opsøgende overfor teknologiske hjælpemidler, der kan give oplevelser og modvirke ensomhed.
 • Valget af bolig kan også modvirke ensomhed, Venstre vil sikre der er ældrevenlige boliger i alle byområder, så man kan blive i eksisterende netværk. Med det forsat stigende antal ældre vil
 • Venstre give gode rammevilkår for fremme byggeri af ”ældrekollektiver” med fællesskab omkring private boliger.

Horsens Kommune skal være foregangskommune i inddragelse

Venstre ønsker forandring. Vi vil styrke ejerskab og stolthed over kommunens udvikling, ved at inddrage borgerne i flest mulige beslutninger

Politisk vælgermøde i Horsens
 • Horsens Kommune skal være borgernes kommune. Derfor skal vi spørge borgerne, inden der er tages beslutninger.
 • Venstre tror på, at borgerinddragelse bidrager til inspiration samt gode ideer, fra dem der bor og lever i kommunen. Dette skal ske med meget tidligere inddragelse og involvering af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de mange frivillige foreninger når der er forandringer på vej.
 • Når borgerne har involveret sig som f.eks. ved høringer på lokalplaner, eller drøftelser i brugerbestyrelser, så skal borgerne også kunne regne med, at de besluttede rammer overholdes.

Horsens Kommune skal være kendt for en effektiv og viden opbyggende involvering, hvor man spørger ”hverdagens eksperter” uden det betyder tab af udsyn, dynamik og beslutningskraft.

 • Lokalsamfund, børnehaver, skoler og ældreinstitutioner må gerne være forskellige og udtrykke det særkende, der har betydning for borgerne. Dette ønsker Venstre at fremme ved, at serviceydelser som børnepasning, skoler, handicapinstitutioner og ældrepleje skal udvikle sig med involvering af ideer og kompetencer fra ansatte samt brugere og pårørende.
 • Venstre foreslår at alle offentlige institutioner og serviceydelser laver brugergrupper og bestyrelser og giver dem reel indflydelse. Horsens Kommune skal bidrage som facilitator, for at disse grupper fungerer, viden deles på tværs og inddrages i såvel forvaltningernes som politikernes beslutningsgrundlag.
 • Kommunale medarbejdere og ledere skal påskønnes, når de påtager sig involveringen samt påpeger, når det ikke sker.

Horsens Kommune som frontløbere for udvikling af bæredygtighed og grøn omstilling

Den grønne omstilling og øget fokus på bæredygtighed skal gennemføres i samspil.

Horsens Kommune som frontløbere for udvikling af bæredygtighed og grøn omstilling

Venstre ønsker, at Horsens Kommune går i front når det handler om involvering af borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, forsyningsselskaber og kommune, så vi sammen kan finde nye bæredygtige løsninger og veje til grøn omstilling.

 • Horsens Kommune kan være et levende laboratorium for grøn omstilling på vores eksisterende styrkepositioner som Transport/mobilitet, Byggeri/anlæg, Fødevare/emballage og Energi/IT/forsyning.
 • Horsens har med byggevirksomhederne, Learnmark og VIA UC´s uddannelser på campus samt Construction Center Denmark potentialet til at blive bæredygtig byggeris hovedstad. Den position ønsker Venstre at udvikle yderligere ved samspil imellem uddannelser, virksomheder og Horsens kommune som myndighed og indkøber.
 • Venstre ønsker, at der skabes flere rekreative byrum i bycentre over hele kommunen, hvor p-arealer gøres grønne og med mulighed for leg og sport. Konkret ønsker vi, at der i samarbejde med private investorer laves P-huse med el-ladestandere og delbilsprojekter i midtbyen, så der kan frigøres bynære p-arealer til grønne rekreative formål og øget biodiversitet.
 • Vi vil sikre luft, lys og levende byrum, ved at prioritere grønne og blå kiler i vores byrum i hele kommunen. Dette skal sammentænkes med beskyttelse af grundvand og håndtering af øgede nedbørsmængder. Konkret ønskes arealet ved lossepladsen friholdt som fremtidens bynære skov/park i takt med at denne har udfyldt sin rolle som losseplads.
 • Bæredygtig livsstil styrkes også igennem kostvaner. Venstre ønsker, at Horsens Kommune i samarbejde med kommunens borgere og fødevareindustri finder løsninger, der bidrager til grøn omstilling af vores fødevarer.
 • Investeringer i bæredygtighed og grøn omstilling kræver langsigtet planlægning. For at styrke private investeringer i omstillingen foreslår Venstre, at der i samarbejde med investorer, forsyningsselskaber og interesseorganisationer udpeges områder for solceller samt emner for demonstrationsprojekter af nye bæredygtige teknologier. Horsens Kommune skal bidrage proaktivt i Offentlig-Private Innovationsprojekter og Offentlige-Private Partnerskaber som myndighed, medinvestor og kunde.

Forsat vækst og øget velstand

Vækst og velstand er ikke en selvfølge – sådan vil Venstre styrke det vi skal leve af i fremtiden.

Velfærd og velstand i Horsens

Vækst og velstand skabes primært af mennesker og virksomheder. Vores ambition er at give de bedste rammevilkår for virksomhederne, så de med indsigt i deres markeder og styrkepositioner kan fokusere på at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.

 • For at sikre forsat vækst skal Horsens Kommune målrettet arbejde efter at komme i top 10 i DI´s erhvervsklimamåling. Forbedringspotentialet er især ved øget brug af private leverandører, hurtigere kommunal sagsbehandling på byggetilladelser og fra jobcenteret, samt bedre dialog med virksomhederne.
 • Horsens Kommune skal gennem sin egen indsats for øget bæredygtighed, som kunde og myndighed, samle forbrugere, organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at finde løsninger, der både kan bidrage til omstilling og nye arbejdspladser.
 • Det er vores mål, at borgerne bliver stolte over, at Horsens Kommune er det attraktive laboratorium for udvikling og demonstration af nye bæredygtige teknologier indenfor vores styrkepositioner.
 • For at bidrage til vækst og udvikling ønsker Venstre, at Horsens Kommune bliver mere proaktiv som kunde, der gennem sine indkøb skaber innovation og samarbejde imellem virksomheder, kommune og uddannelsesinstitutioner.
 • Horsens Kommune skal gennem Business Horsens, Erhvervshus Midtjylland og Construction Center Danmark styrke dialogen med virksomhederne indenfor vores styrkepositioner Byggeri/anlæg, Transport/logistik, Fødevarer/Emballage og Energi/IT/forsyning. Dette med henblik på at tiltrække nationale- og EU midler til finansiering af løsninger på fælles identificere problemstillinger.
 • Iværksætterne bidrager til fornyelse og konkurrence. Horsens Kommune skal i alle faser fra folkeskolen, igennem samarbejde med ungdoms- og videregående uddannelser bidrage til en stærk iværksætterkultur.
 • Horsens Kommune er begunstiget af en stærk håndværkstradition, denne styrkeposition ønsker Venstre fastholdt ved forsat fokus på at motivere unge til at mindst 35% af ungdomsårgangene gennemfører en håndværksmæssig uddannelse.

Venstre vil sikre udvikling i oplandet

Alle lokalsamfund i Horsens Kommune skal have mulighed for at kunne udvikle sig.

Oplandet er vigtigt i Horsens Kommune

Venstre vil et samfund i balance. Vi har alle forskellige holdninger til om det er skønt at bo i byen, på landet eller i en landsby. Horsens Kommune skal opsøge dialog med alle lokalsamfund med henblik på at understøtte den udvikling som borgerne for området ønsker at skabe.

 • Udvikling i oplandet skal gro nedefra, med respekt for hver enkelt områdes interesser og særkende.
 • Der skal i alle bysamfund uanset størrelse være mulighed for forsat udvikling af erhverv i tilknytning til eksisterende virksomheder.
 • Hvis ejerne ønsker at nyttiggøre tomme landbrugsbygninger på landet til erhverv skal Horsens Kommune være imødekommende herfor.
 • Venstre vil sammen med borgerne i oplandet gøre helhedsplanerne for centerbyer og landsbyer mere udviklingsorienteret
 • Vi vil styrke oplandsudvalget med større indflydelse og økonomi.
 • Horsens Kommune skal facilitere videndeling så gode ideer og metoder der virker for udvikling af oplandet spredes på tværs.

Sund økonomi skaber muligheder

Horsens Kommune skal drives økonomisk forsvarligt og med respekt for borgernes penge.

Sund økonomi i Horsens Kommune

Horsens Kommune har en stærk økonomi, der er begunstiget af vækst i befolkningen. Venstre vil drive Horsens kommune med økonomisk ansvarlighed og respekt for skatteborgernes penge.

 • Venstre vil stå vagt om et skatte- og afgiftstop så borgerne i Horsens Kommune skal føle sig trygge i deres privatøkonomi.
 • Vi vil se fordomsfrit på alle opgaver, med henblik på at disse løses så vi opnår størst mulig frit valg for brugerne og bedst mulig pris.
 • Væksten i Horsens Kommune giver mulighed for at kunne investere i fremtiden. Venstre har fokus på, at investeringer bidrager til styrket driftsøkonomi.
 • Der er en fornuftig balance imellem gæld, afdrag og værdier. Hvis det lave renteniveau kan bidrage til finansiering af investeringer, der styrker Horsens Kommunes driftsøkonomi, så er Venstre villige til at investere.
 • Vi vil forsat udvikle en økonomisk sund og ansvarlig kultur hos de driftsansvarlige i Horsens Kommune: Vi fremmer frihed under ansvar ved mål og rammestyring, og størst mulig selvbestemmelse på den enkelte institution.
 • Det økonomiske fundament for Horsens Kommune er så stærkt, at Venstre vil styrke velfærden.

Kulturen udvikler os som en positiv forstyrrelse

Sport og Kultur har transformeret Horsens kommune fra et tvivlsomt image til Danmarks mest attraktive bosætningskommune

Kulturen udvikler os som en positiv forstyrrelse

Ud over det stærkt forberede image har sport og kultur også en positiv effekt på udviklingen af os som mennesker og samfund. Kulturen skaber livskvalitet og Venstre ser kulturen som en positiv forstyrrelse, der udvikler os.

 • Venstre vil bidrage til en kickstart af oplevelseserhvervet efter corona, så sport- og kulturlivet igen bliver drivkraft for attraktivitet og bosætning for vores kommune.
 • Horsens Kommune skal forsat bakke op om de sportslige og kulturelle fyrtårne, således eliten kan begejstre og motivere bredden.
 • Venstre vil have, at de kulturelle fyrtårne bliver endnu bedre til at involvere borgerne i hele kommunen, så stoltheden over Horsens Kommune forsat styrkes.
 • Med det støt stigende antal mennesker i Horsens Kommune vil Venstre udbygge sportsplads og halfaciliteterne så det matcher det stigende antal brugere.
 • Vi vil forsat udvikle på talentarbejdet indenfor sport og kultur, gerne med en udvidelse af eliteklasser på flere kreative felter, hvor skole og fritid understøtter talentudvikling.
 • Venstre ser et potentiale i at udvikle et internationalt ungdomsmiljø ved campus, hvor unge i Horsens kan inspireres til kulturelt udsyn ved sammenspillet med VIA UC.
 • Der er et uforløst potentiale i hotel- og overnatningsbranchen, hvor de mange oplevelser i Horsens Kommune bør kunne øge antal at overnatninger med 25 %. Horsens Kommune skal med sin turismestrategi forfølge øget omsætning fra gæsterne.

Planlægning, miljø og infrastruktur

Horsens Kommunes planlægning, miljøbeskyttelse og forsyning danner basis for vores konkurrenceevne og en attraktiv kommune at bo i.

Grøn kommune i Horsens

Beslutninger om infrastruktur og kommuneplanlægning danner grundlag for langsigtede investeringer. Horsens kommune skal skabe bedre grundlag for at man kan involverer sig og stole på at planerne holder.

 • Horsens Kommunes nye arkitekturpolitik har været savnet og Venstre ser frem til at den implementeres og udmøntes. Målet er at udviklingen herfra, f.eks. i forbindelse med Åen til bage til byen, bliver bedre gennemtænkt, end det vi ser omkring Lilly Gyldenkildes torv. Den skal også sikresikre, at gældende lokalplaner og byggelovgivning overholdes, så borgere og naboer er trygge ved byudviklingen i vores kommunen.
 • Når virksomheder ønsker udvidelse der kræver lokalplaner, byggetilladelser eller miljøgodkendelser skal Horsens Kommune være kendt for at udøve serviceorienteret myndighedsbehandling. Virksomhederne skal opleve at Horsens Kommune hurtigt og effektivt bidrager til at finde løsninger, der imødekommer virksomhedernes behov og respektere de politisk fastsatte rammer i de respektive plangrundlag.
 • Trafikken i Horsens er under hårdt pres. Venstre foreslår, at man reviderer planen for vejinvesteringer i Horsens Midtby, med henblik på at afhjælpe den massive trængsel. Udviklingen har ganske simpelt overhalet trafikplan 2030, som ikke længere viser vejen for de massive trafikale udfordringer som Horsens står overfor.
 • Problemerne med kø og trængsel ved motorvejsramperne er livsfarlige og skal løses hurtigst muligt.
 • Venstre vil styrke Horsens Kommunes indsats for at bekæmpe vedvarende udstødning- lys og lydforurening. Dette både ved nye investeringer, men også ved dialog med ejer af eksisterende anlæg der forurener.

Vi skal have alle med på arbejdsmarkedet

Der er for stor en andel af borgere i Horsens kommune, der ikke er integreret på arbejdsmarkedet.

Vi skal have alle med på arbejdsmarkedet

Gruppen af borgere der ikke er aktive på arbejdsmarkedet er desværre overrepræsenteret af indvandrer og efterkommere heraf. Venstre vil øge forventningerne og sikre, at alle tilbydes arbejde gennem:

 • Vores menneskesyn er, at alle mennesker kan bidrage med noget. Vi respekterer, at der er forskellige forudsætninger, men insisterer på, at alle skal tilbydes et arbejde, der matcher det niveau, den enkelte kan bidrage med.
 • Vi ser på det enkelte menneskes vilje og evne, ikke hvem der er dine forældre, hvor du kommer fra, eller hvilken religion du praktiserer. Venstre ønsker ikke en opdeling i dem og os, men at integrere med forventning og krav om, at alle bidrager til vores fællesskab og velfærdsmodel.
 • Den kommunale hjælp til at finde et arbejde, eller starte en efteruddannelse, skal være kort og effektiv. Der skal være fokus på det enkelte menneskes evner og ressourcer, med henblik på, at alle skal være i beskæftigelse. Private udbydere af jobformidling kan bidrage med inspiration og skal inddrages mere i indsatsen.
 • Venstre mener, at sundhed og livsstil har betydning for evnen til at opnå et godt arbejdsliv. Derfor ser vi positivt på visitation til sundere livsstil som vejen til beskæftigelse.

De 5 liberale principper vi tager stilling ud fra

Dette valgprogram giver ikke svaret på alt der skal justeres i Horsens Kommune, da der vil i løbet af 4 år komme mange emner op, som vi ikke på forhånd har haft mulighed for at tage stilling til.

5 liberale principper vi spørger os selv om, når vi tager stilling til nye emner der behandles af Horsens byråd:

➡️ Har borgerne selv en løsning, der giver mening i deres hverdag, hvis ja, hvorfor så lave en kommunal løsning?
➡️ Involverer vi de berørte, lytter og viser respekt for den enkelte?
➡️ Øger vi det frie valg?
➡️ Udstråler vi optimisme, nytænkning og udsyn?
➡️ Bruger vi skattekronerne fornuftigt?

Hvis Horsens Kommune udvikler sig efter disse 5 principper, så vil Venstre som udgangspunkt være positive overfor forslagene.

💙💙 Tak fordi du har brugt tid på at læse vores valgprogram. 💙💙