fbpx

Sundhedsreformen og psykologerne

Hospitalsenheden Horsens

Sundhedsreformen og psykologerne

Sundhedsreformen og psykologerne 1249 749 Venstre

Regeringens sundhedsreform skal sikre rekrutteringen af medarbejdere til sundhedsvæsenet og bane vejen for, at forskellige faggrupper arbejder bedre sammen til gavn for patienten. En faggruppe i psykiatrien, der påkalder sig opmærksomhed er  psykologerne.

Vi ønsker at iværksætte initiativer, der opbygger fagligt inspirerende fællesskaber med flere forskellige sundhedsprofessionelle, der kan aflaste hinanden – og som i samarbejde kan sikre en høj kvalitet og sikkerhed.

Specialpsykologer er psykologer med en særlig uddannelse til at varetage opgaver i psykiatrien. Deres viden og kunnen skal bedre i spil og derfor ønsker regeringen at skabe mere klarhed om disse psykologers kompetencer, så de udnyttes bedre.

Norge er 20 år foran Danmark

Det er efterhånden 20 år siden man i Norge lavede en reform af landets psykiatri, så læger og specialpsykologer kom til at dele behandlingsansvaret for patienten – det er på høje tid noget lignende sker i Danmark.

Der er igangsat et arbejde i Sundhedsstyrelsen, hvor det bl.a. undersøges, hvordan psykologerne mest hensigtsmæssigt kan få mulighed for at være behandlingsansvarlige på psykiatriske sengeafdelinger.

Forskellige behov bør tilgodeses

Er man psykisk syg er der ofte tale om, at komplekse og meget forskellige behov hos den enkelte skal tilgodeses.

Psykisk syge er blandt de borgere, som oplever konsekvenserne af, at indsatsen i det nuværende system ikke hænger sammen, selvom de hører til den gruppe, der har allermest brug for overskuelighed og tryghed.

Dansk Psykologforening har i en udtalelse den 21. januar, 2019 meddelt, at man…. ”deler regeringens analyse af flere af de udfordringer, vi står over for i sundhedsvæsenet”, og at man finder, at der er behov for et styrket tværfagligt samarbejde om opgaveløsningen.(se www.dp.dk)

Psykologforeningen er tillige en af mange interessenter, der vil være optaget af, at den foreslåede reform imødegår udfordringerne tilstrækkeligt. Et godt tilsagn om medvirken til en god implementering af reformen!

Regeringen vil indbyde relevante organisationer, foreninger mv. for at høre deres synspunkter om regeringens udspil, og det er fint, at der allerede nu ligger en tilkendegivelse fra Dansk Psykologforening.

Indsatsen i psykiatrien skal koordineres bedre, så den enkelte borger møder et sammenhængende sundhedsvæsen, der fungerer med kvalitet og med respekt for borgerens behov.

Psykologforeningen foreslår, helt i tråd med regeringens udspil, at psykologer også sættes ind i en tidligere og mindre vidtrækkende behandlingsindsats, som vil kunne forebygge mere komplicerede tilstande – det drejer sig især om voksne med angst, stress og depression, som i disse år udgør en stigende gruppe – og det drejer sig om børn og unge, der også fylder mere og mere i statistikkerne over psykiske lidelser.

Her vil en tidligere og mere målrettet indsats i det nære sundhedsvæsen være et af de initiativer, der skal fremmes.

Der er stadig markante udfordringer i sundhedsvæsenet. Udviklingen sætter også den psykiatriske del af sundhedsvæsenet under pres de kommende år; travlhed og overbelægning er konsekvensen af at lade stå til.

Siden 2010 har 28% flere voksne og 53% flere børn og unge fået hjælp fra sygehuspsykiatrien. Antallet af indlæggelser er steget med 11% fra 2009 til 2017 samtidig med, at antallet af ambulante besøg er steget med 41% i den samme periode.

Vi ved, at en tidlig indsats af tilstrækkelig god kvalitet kan forebygge forværring af psykiske lidelser – både hos børn, unge og voksne, og dermed dæmpe behovet for indlæggelser i det psykiatriske sygehusvæsen.

En tydeligere og tidligere inddragelse af psykologer er en af de måder, hvorpå vi kan sørge for, at indsatserne er tilstrækkelige og relevante, når de ydes.

Vi skal sikre, at sundhedsreformen medfører behandling af høj kvalitet – og at der er sammenhæng i indsatserne over tid. Vi løfter i fællesskab!

Af Birte M. Andersen, byrådsmedlem og Folketingskandidat Horsens Kredsen (V)

Folketingskandidat Birte M. Andersen for Venstre