fbpx

Venstres valgprogram KV 2017

Hovedpunkter

Frihed under ansvar

Forudsætningen for en god kommune er, at alle borgere føler ejerskab over for fællesskabet. Derfor er det Venstres mål, at alle borgere kan leve i personlig frihed med ret og pligt til at tage ansvar for sig selv og for andre. I Venstre mener vi, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Det liberale menneskesyn er vores udgangspunkt til kommunalpolitik.

Frisind

Frisind er en del af dette menneskesyn, og Venstre vil forsvare menneskers ret til frit at tænke, tro og tale. Frie mennesker har ret til at have en personlig holdning, men har også ansvar for at acceptere andre menneskers holdning og respektere det samfund, man er en del af. Venstre vil give plads til forskellighed.

Mennesket frem for systemet

Centralt for Venstre er, at både byrådet og direktionen i kommunen udviser ansvarlighed og handler ud fra devisen om, at det er borgernes skattekroner, der forvaltes. Det forudsætter orden i økonomien, men også at politikerne husker, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Mennesket frem for systemet er Venstres hjerteblod i Horsens kommune.

Horsens kommune har brug for ny energi

Venstre har været en aktiv del af den positive udvikling, som kommunen har gennemgået de sidste mange år. Men vi er ikke i mål! Der er mere potentiale og flere udviklingsmuligheder i Horsens kommune.

 Hvad kan vi gøre for dig?

Horsens kommune skal være kendetegnet for et højt serviceniveau med udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed. Vi vil sikre åbenhed og borgerinddragelse i beslutningsprocesserne, når by og land udvikles og forandres. En åben forvaltning, hvor borgere og virksomheder mødes med ” Hvad kan vi gøre for dig” og en løsningsbaseret tilgang. Det kræver en veldrevet kommune med moderne ledelse og orden i økonomien.

Udvikling

Horsens kommune skal være i vækst og udvikling såvel i Horsens by som i lokalområderne. Kommunen skal være erhvervsvenlig, hvor det er attraktivt at starte og drive virksomhed. Vi vil være en foregangskommune, der giver rum og mulighed for, at borgerne kan udfolde deres liv. En kommune, der sikrer fortsat øget bosætning og gode vilkår for nuværende og kommende borgere.

Varme hænder

Horsens kommune skal være en ansvarlig kommune, der tager sig af sine svage borgere. Venstre vil arbejde for at sikre, at borgerne får mest for skattepengene. Det gælder især børnepasning, skolegang, ældrepleje og social omsorg. Flere varme hænder, mindre bureaukrati og afrapportering. Tiden skal bruges sammen med børnene, de ældre og i dialog for forældrene.

Venstres vision

At udvikle Horsens kommune til at være den foretrukne kommune i det østjyske vækstbånd for bosætning, erhvervsudvikling og kulturelle oplevelser.

Målsætningen for Venstre er

Vi ønsker at ændre Horsens kommune fra at være en kommunal myndighed til at være en servicevirksomhed. Kommunen er til for borgerne og virksomhederne, ikke omvendt.

I Venstre går vi til valg på:

 • tiltrække nye virksomheder, fjerne afgifter og højne erhvervsvenligheden.
 • løfte uddannelsesniveauet i folkeskolen.
 • fastholde og tiltrække nye uddannelser til kommunen.
 • sikre mennesket frem for systemet inden for sundhed og socialområdet.
 • fremme børns sundhed og trivsel i daginstitutionerne.
 • beslutningerne tages tættere på og med inddragelse af borgerne.
 • nytænke og udfordre beskæftigelsesindsatsen.
 • sikre en god ældrepleje, med borgeren i centrum.
 • fortsat fokus på det frivillige arbejde. Uden frivillige- ingen velfærdskommune.
 • sikre ansvarlighed i kommunens økonomi.

Vores unikke placering i det østjyske vækstbånd ved motorvej og jernbane, samt placeringen af vigtige og spændene uddannelsesinstitutioner skal udnyttes fuldt ud. Vi skal i langt højere grad fokusere på at tiltrække virksomheder og sikre dem kvalificeret arbejdskraft.

Det skal gøres ved at fastholde flere af de internationale studerende i lokale virksomheder, men også ved at fremhæve og udvikle de erhvervsfaglige uddannelser.

Fængslet er en del af byens dna, som vi har udviklet til et kulturelt fyrtårn, til gavn for byen og vores image. På samme måde skal vi udnytte byens historik som produktionsby. Vi skal skabe et moderne erhvervsmæssigt kraft- og videnscenter, der tager afsæt i de erhvervsmæssige styrkepositioner.

For Venstre vil der fortsat være fokus på, at indtjeningen er større end udgifterne. Herigennem skal Horsens kommune skaffe sig et økonomisk råderum, der giver mulighed for at sikre et højt uddannelses- og serviceniveau samt mulighed for at investere i de nødvendige anlægsopgaver.

Venstre vil sørge for at borgerne oplever kommunen som en servicevirksomhed, hvor man mødes med ordene;   “Hvad kan vi gøre for dig”.

Økonomi -Ansvarlig økonomi er fundamentet

Den liberale tilgang:

Fri markedsøkonomi er et ubetinget gode. Det sikrer dynamik og fornyelse i samfundet, der giver vækst i såvel materielle som ikke materielle værdier. Den økonomiske politik skal sikre en stabil og holdbar vækst i beskæftigelsen. Det skal kunne betale sig at arbejde.

Venstre i Horsens vil:

 • sikre fortsat ansvarlighed i kommunens økonomi.
 • at flere kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes.
 • ikke have skattestigninger, men vil have skatte- og gebyrsænkninger.
 • fjerne 1% besparelsen på Velfærd og Sundhedsområdet

Sådan gør vi det:

Det er en mærkesag for Venstre, at kommunen skal drives økonomisk effektivt, så det sikres, at borgerne får mest mulig velfærd for skattekronerne. Det forudsætter, at kommunens midler bruges med omhu og respekt.

Budgetlægningen skal være ærlig og gennemskuelig, og vedtagne budgetter skal kunne overholdes. Kommunen skal drives således, at der er driftsoverskud, som giver et økonomisk råderum til at vedligeholde og investere i nyanlæg.

For Venstre er det ikke afgørende, om opgaverne løses af offentlige eller private leverandører. Det skal hele tiden vurderes, hvordan de kommunale arbejdsopgaver kan løses bedst og billigst.

Alle driftsopgaver i kommunen skal derfor løbende gennemgås for at vurdere potentialet ved udbud og dermed sikre, at borgerne får mest mulig service for de samme penge.

Horsens har hvert år siden kommunalreformen for 10 år siden ligget under landsgennemsnittet for opgaver, som er blevet konkurrenceudsat. Horsens skal måle sig med best practice, og med denne målestok er der et stort potentiale for, at flere opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes.

Venstre vil, hvor det er samfundsmæssigt forsvarligt, undersøge mulighederne for offentligt privat samarbejde (OPP) om projekter, hvor nytænkning kan være med til at give et kvalitetsløft.

Børn  0-6 år (førskolebørn)

Mindre tid til rapportering, mere tid til børn og forældre

Den liberale tilgang:

Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er således forældrenes ansvar, at børnene allerede ved skolestart er klar til at modtage undervisning

I et levende folkestyre skal opgaver og ansvar være placeret i det yderste bæredygtige led. Den offentlige administration skal løbende tilpasse sig ændrede vilkår med henblik på så effektiv opgaveløsning og administration som muligt.

Det offentlige skal kun påtage sig løsningen af almene samfundsopgaver, som ikke kan løses forsvarligt på privatøkonomisk grundlag.

Venstre i Horsens vil:

 • tidlig indsats og stor forældreinddragelse i læringsforløbet.
 • fleksible dagplejetilbud med udgangspunkt i familiens behov.
 • flere vuggestuer, samt gæstestuer i vores institutioner, så dagplejen styrkes.
 • have tilliden tilbage til pædagogerne og lederne.
 • mindre tid på rapportering, mere tid til børnene og forældrene.

Sådan gør vi det:

Børn er forældrenes ansvar, men de skal trygt kunne overlade deres børn til de kommunale eller private institutioner i bevidsthed om, at et fagligt kompetent personale står klar i et kreativt, indholdsrigt og udviklende miljø.

Forældre skal frit kunne vælge mellem dagpleje og vuggestue. Børn er forskellige og har forskellige behov. Nogle børn trives i store grupper, andre børn udvikler sig bedst i mindre og trygge omgivelser. Derfor vil Venstre sikre en fortsat udbygning af vuggestuer, men også styrke de lokale dagplejere. Derfor skal der i videst muligt omfang oprettes gæstestuer i forbindelse med eksisterende institutioner, hvor dagplejebørnene passes, når dagplejeren bliver syg eller holder ferie. Det sikrer en tryg hverdag for dagplejebørn, deres forældre og en optimal overgang til børnehaven.

Pædagogers og lederes dagligdag er i stigende grad foran en computer. Alt skal måles og vejes, skrives ind i skemaer, der skal laves handlingsplaner og holdes møder. Hvis udviklingen fortsætter, vil hovedparten af pædagogernes tid bruges til afrapportering og møder, og ikke sammen med børnene. Venstre vil have tilliden tilbage til pædagogerne og lederne. Tiden skal bruges sammen med børnene, hvor trivsel og læring er i højsædet. Samtidigt skal forældrene i langt højere grad involveres. De skal understøttes i ansvaret for børnenes sociale og sproglige udvikling.

I børnenes hverdag i institutionerne skal der være fokus på individuel læring, således at det enkelte barn gennem leg og oplevelser kan udvikle sine evner bedst muligt. Yderligere skal der være fokus på sundhed for børnene. De skal hver dag opleve frisk luft, rigelig bevægelse samt et sundt og ernærende måltid i et inspirerende miljø. Dette miljø skal være med til at optimere indlæring og trivsel samt minimere sygefraværet blandt børn og voksne.

Skolen

Den liberale tilgang

Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervisning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal differentieres, målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles. Der skal være frit valg mellem forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private skoler. Pengene skal følge eleven.

Der skal være frihed til at bestemme, hvordan undervisningspligten opfyldes.

Skolen skal sikre, at alle har et fagligt fundament, de kan bygge videre på i form af en kompetencegivende uddannelse og en tilværelse som aktive medborgere i Danmark.

Uddannelsessystemet skal fremme selvstændighedskulturen.

Venstre i Horsens vil:

 • forventningsafstemning og rådgivning af forældrene ved skolestart.
 • en stærkere og mere fri folkeskole.
 • understøtte de svageste familier og elever – evt. med undervisning i hjemmet efter skoletid.
 • de erhvervsfaglige uddannelser.
 • at den enkelte elev udvikles optimalt i forhold til evner og kunnen.
 • at de dygtigste elever bliver udfordret i samarbejde med de videregående uddannelser, så de dygtigste elever tilbydes ekstra udfordrende undervisning.
 • have tilliden tilbage til lærere og skoleledere.
 • fri skolebus til alle, hvis der er over 2,5 km til skolen.
 • elever skal i udskolingsfasen (7, 8. og 9. klasse) kunne vælge en erhvervslinje, hvor de modtager både erhvervsfaglig – og værkstedsundervisning.
 • fordelingsmodellen på inklusion skal have et eftersyn. Det skal være pædagogik fremfor økonomi.

Sådan gør vi det:

Venstre vil en stærkere og mere fri folkeskole. Venstre vil sikre, at elevernes faglige niveau højnes. Det skal ske ved, at skolen skaber bedst mulige rammer for, at hver enkelt elev kan udnytte sine evner og kompetencer optimalt. Alle elever skal kunne udvikle sig i folkeskolen, men der skal samtidigt være fokus på de dygtigste elever.

Venstre ønsker mere frihed til den enkelte skole og leder, når det drejer ig om pædagogik og udnyttelse af ressourcer. Det er en mærkesag for Venstre, at hver enkelt skole skal have frihed til at udfolde sig og markedsføre sig med netop sin egen profil. Lederne på de enkelte skoler skal i endnu højere grad skabe ejerskab til den enkelte skole for både elever, forældre og ansatte.

Dette ejerskab skal være medvirkende til, at kvaliteten på skolerne bliver løftet yderligere, og endnu flere unge bliver gjort parate til at komme på en ungdomsuddannelse- hvad enten det er en erhvervs- eller boglig uddannelse. Uddannelsesniveauet i kommunen skal hæves, og folkeskolen er grundlaget for dette.

Men historien viser også, at der altid er en gruppe elever, som er meget udfordret i vores skole. De kræver en særlig indsats, en indsats ud over det sædvanlige. Derfor vil Venstre have et team af fagligt dygtige personer, som arbejder med eleven efter skoletid. Lektiehjælp i hjemmet tager udgangspunkt i den enkelste elev på sin hjemmebane og synliggør nødvendigheden af forældrenes opbakning. Forældrenes indsats og opbakning er altafgørende, derfor må skolen komme til forældrene, hvis det ikke lykkes at få forældrene i skolen.

Elever og lærere skal i højere grad have samspil med virksomhederne. Det succesfulde HOP-IN projekt (Hands on Production), som flere kommuner deltager i, bør også vinde indpas i Horsens. Løbende virksomhedsbesøg bør som elementer i undervisningen have større prioritet.

Uddannelser – Horsens som uddannelsesby

Den liberale tilgang:

Der skal være uddannelsespladser til alle unge, der ønsker en uddannelse. Ved de videregående uddannelser skal der være fri adgang for alle, der opfylder den pågældende uddannelsesinstitutions kvalifikationskrav.

På den enkelte uddannelse kan der dog være et begrænset antal pladser. Uddannelsesvejledning skal sikre, at der uddannes til arbejdsmarkedets behov ud fra den enkelte studerendes ønsker, kvalifikationer og muligheder.

Danmark skal være et centrum for udnyttelse af forskning og viden. Vi skal forske mere i dybden end i bredden.

Venstre i Horsens vil:

 • sikre at flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samles i et Campus på den gamle slagterigrund.
 • ungdomsboliger og ungemiljø i forbindelse med Campus byggeriet.
 • understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med at tiltrække og udvikle nye videregående uddannelser.
 • skabe et videns- og kraftcenter for de tekniske erhvervsuddannelser.
 • Tiltrække uddannelser, som matcher med ambitionen om Horsens som kulturelt fyrtårn

Sådan gør vi det:

Kommunen skal i samarbejde med byens ungdomsuddannelsesinstitutioner aktivt medvirke til, at Horsens fastholder og udvikler visionen om at være en god uddannelsesby. Dette kan blandt andet ske ved at udvikle forskellige profillinjer på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Venstre ønsker flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samlet i et Campus på den gamle slagterigrund. En placering i bymidten ved banegården med regional- og lokalbusser i et moderne og innovativt byggeri med parkeringshus og ungdomsboliger, vil fremtidssikre Horsens som uddannelsesby.

Men det giver os også mulighed for at gå nye veje i sammentænkningen af virksomheder og uddannelser. Horsens har stolte traditioner indenfor produktion, det er en del af vores DNA. Men vi skal også være opmærksomme på, at danske virksomheder står overfor store muligheder og udfordringer som følge af den hastige udvikling indenfor digitalisering, intelligente robotter, disruption og nye værdikæder (Industry 4,0).

De tekniske erhvervsuddannelser skal visiualiseres og inspirere. Når man træder ind på Campus skal studerende og gæster kunne følge arbejdende robotter og CNC maskiner og computere gennem åbne glaspartier. Virksomheder skal udfordre ingeniører, smede og industriteknikere med relevante opgaver og innovation. Horsens skal blive et videns- og kraftcenter for de faglige uddannelser i Danmark.

Folkeskolelærere i Horsens kommune skal som en fast del af jobbet besøge vore virksomheder, så de får indsigt i den industrielle udvikling og kan blive fortalere ikke kun for den akademiske vej, men også for de erhvervsfaglige uddannelser.

På de videregående uddannelser på VIA, Erhvervsakademi Dania og Learnmark skal der skabes rammer for, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner bliver bragt tættere sammen. Der skal arbejdes for, at de studerende herunder også de udenlandske studerende bliver en aktiv del af erhvervslivet.

Venstre vil ligeledes kæmpe for at tiltrække flere relevante videregående uddannelser til kommunen.

Erhverv –  Horsens, Danmarks mest erhvervsvenlige kommune

Den liberale tilgang:

Erhvervslivet skal have de bedst mulige forudsætninger for at konkurrere i Danmark såvel i EU’s indre marked som på globalt plan. Den liberale erhvervspolitik bygger på, at de private virksomheder er bedre til at udpege fremtidens produkter og vækstområder end offentlige myndigheder. Virksomhederne skal derfor have gode rammebetingelser til at kunne tjene penge, så de kan udvikle nye produkter og investere i nye produktioner. Producenter skal ikke være beskyttet mod konkurrence gennem lovgivningen. Dog skal opfindelser og processer kunne beskyttes via loven.

Effektiv konkurrence skal sikre forbrugerne god service og lave priser.

Venstre i Horsens vil:      

 • Horsens- Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.
 • at kommunen møder borgere og virksomheder med ”Hvad kan vi gøre for dig?”
 • have afgifter og gebyrer fjernet eller nedsat, og sikre en hurtig kommunal sagsbehandling.
 • samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Energi, renovation, brand, spildevand, turisme, grøn vækst og kompetenceudvikling.
 • tiltrække nye virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til kommunen.
 • skabe gode forhold for detailhandelen.

Sådan gør vi det:

Venstre vil bevare og udvikle nye arbejdspladser samt øget erhvervsudvikling.

Horsens kommune skal være det naturlige valg for nye og eksisterende virksomheder, når de skal bestemme, hvor de i fremtiden skal udvide og udvikle sig.  Det skal bakkes op af en kommune, der er til for erhvervslivet. Der skal ydes en hurtig og effektiv sagsbehandling, således at virksomhederne kommer til at opleve kommunen som en samarbejdspartner for vækst og udvikling. Dette skal gælde alle typer erhvervsvirksomheder

Venstre vil sikre en langsigtet og pro-aktiv indsats med henblik på at tiltrække investeringer og virksomheder til kommunen. I denne forbindelse skal der etableres et tættere samarbejde med Udenrigsministeriet (Invest In Denmark), således at Horsens kommune også udnytter mulighederne for udenlandske investeringer og virksomheder.

Der skal sammen med Hedensted kommune etableres et nyt erhvervsområde ved motorvejstilslutning Horsens Syd. Området skal især henvende sig til større kontorvirksomheder,

Med henblik på en mere effektiv indsats for at skaffe virksomhederne de rette medarbejdere, skal der etableres et ”Jobbarometer” i en løbende tæt dialog mellem Jobcentret, erhvervsorganisationerne, fagbevægelsen og uddannelsesområdet.

Horsens skal udnytte sin styrkeposition, som en af Danmarks kun 7 EU godkendte Core Road Logistikcentre. Herunder skal der arbejdes for at etablere en EU godkendt sikker rasteplads ved motorvejen. Der skal ligeledes sammen med private investorer sikres faciliteter for alternative og mere bæredygtige drivmidler til transportsektoren.

Sidst Horsens blev Årets Iværksætterkommune var i 1989. Nu bør det være tid igen. Derfor skal Business Horsens være ansvarlig for koordinering af iværksætteraktivitet i Horsens Kommune

Grøn Vækst projektet skal revitaliseres, og der skal særlig fokus på genanvendelse af byggematerialer. Dette er en naturlig overbygning på Horsens styrkeposition som førende indenfor byggeri og byggeriets uddannelser.

Den fysiske detailhandel et strukturelt udfordret. Derfor bliver tilgængeligheden en af de vigtigste konkurrenceparametre. Sammen med detailhandelen skal kommunen have særlig fokus på en snarlig forbedring af infrastruktur og parkering. Der skal også etableres et bredt samarbejde om at tiltrække forretningsprojekter, der vil styrke detailhandelens regionale attraktivitet.

Venstre vil arbejde for nedsættelse af både affaldsafgifter og byggesagsgebyrer. Affaldsafgifter skal kun betales af dem, der producerer affald.

Kommunen skal understøtte udvikling, innovation og iværksætteri ved blandt andet at lade Business Horsens være brobygger mellem de lokale virksomheder og relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner som betydningsfulde medspillere.

Land og by – Horsens i balance

Den liberale tilgang:

Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje- alene eller sammen med andre – forudsat, at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed. De velfungerende lokalsamfund danner rammen om et nært, ægte og forpligtende fællesskab, som både kan løse opgaver, der lægges ud fra centrale myndigheder, og forebygge og løse sociale problemer.

Lokalsamfundene skal sikres gode udviklingsmuligheder. Lokalsamfundenes iværksættere skal sikres de bedste muligheder. Hindringer i lovgivning og administration skal fjernes eller reduceres.

Venstre i Horsens vil:

 • Sikre en kommune i balance. Udvikling er ikke forbeholdt Horsens By men hele kommunen
 • Nedsætte en ”tænketank” af interesserede borger og fagpersoner, som skal komme med ideer til udvikling af både land og by
 • Udvikle Brædstrup som centerby
 • Udvikle mellembyerne, så vi sikrer tilflytning og vækst
 • Landsbyerne skal udvikles – ikke afvikles
 • Fremme udbygningen af flere cykelstier, herunder cykelstier til skolerne, så trygheden øges for de bløde trafikanter.

Sådan gør vi det:
Venstre vil styrke hele kommunens udvikling.

Landsbyer i Danmark er meget gamle og som hovedregel mellem 1000 og 2000 år. I Horsens har vi ca. 60 landsbysamfund, når samlinger af gårde og huse medregnes. Ca. 30 byer er landsbyer med et indbyggertal l mellem 100 til 500 personer. Når man bosætter sig i en landsby tilvælger man typisk nærhed til natur, fred og ro, socialt netværk og fællesskaber osv. Samtidig med fravælger man typisk nærhed til service, skole, butikker osv.

I Venstre vil vi sikre, at der sker en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det er vigtigt, at landsbyerne fortsat bevares og udvikles som attraktive stede at bo. Det er også vigtigt at vi værner om vores kulturarv.

Derfor skal borgerne inddrages i udviklingen af netop deres landsby. Trygge Landsbyer er en del af projektet, men Venstre ønsker en endnu større inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik.

Det er også vigtig, at der fortsat er mulighed for skolebusser til skolerne i mellembyerne.

Endvidere vil vi arbejde for, at der etableres cykelstier på de mest befærdede veje til skolerne i mellembyerne, så man trygt kan sende sit barn af sted til skole, herunder bl. a skolevejen fra Gantrup/Yding til Østbirk og Sejet til Dagnæs.

Landsbyerne skal udvikles – ikke afvikles.

Horsens kommune skal være et samfund i udvikling med plads til nye ideer, men med respekt for den natur og de bygninger, vi har arvet fra forrige generationer.

Venstre vil nedsætte en tænketank af interesserede borgere og fagpersoner, hvis opgave det bliver at tænke langsigtet (minimum 25 år) og formulere visioner for samspillet mellem land og by og de enkelte bysamfunds særlige udvikling.

Horsens skal også have en ny arkitekturstrategi, som afløser for den gamle arkitekturpolitik fra 2002. Venstre ønsker, at der sættes overordnede pejlemærker for byens fysiske identitet.

Der skal særligt fokus på at styrke det blå element overalt i kommunen. Derfor skal der arbejdes med en vand-strategi med særligt fokus på Gudenå, Ring Sø, Nørrestrand, Bygholm Sø og Horsens Fjord.

Venstre har et ønske om, at villakvarterer og klyngebyggerier, der skyder op rundt om i kommunen får individuelle visuelle identiteter, så boligområderne fremstår med større ”personlighed”, end det er tilfældet i dag.

I den kommende byrådsperiode skal der for alvor tages fat på det store potentiale, der er i udvikling af de gamle havnearealer. Det giver plads til attraktive boliger, liberale erhverv og søsportscentret. Der skal skabes et maritimt miljø i inderhavnen med plads til bl.a. gæstehavn.

Et varieret udvalg af private og kommunale udstykninger i alle bysamfund, så grundlaget for skoler og handelsliv styrkes. Vi vil gøre det attraktivt at bygge og bosætte sig i alle bysamfund. Der skal også gives mulighed for at lave udstykninger til storparceller i landsbyerne.

Vi vil sikre, at der er en god trafikal infrastruktur i hele kommunen, således at vi kan understøtte en naturlig vækst og udvikling i hele kommunen, samtidig med at trafiksikkerheden er i top. Vi vil sikre, at veje, pladser og bygninger vedligeholdes, så vi kan være en attraktiv kommune at bo og bosætte sig i.

Vi vil sikre skolevejene, så trygheden kan øges for de bløde trafikanter. Vi vil fremme cykeltrafikken ved at satse på fremkommelighed og bygge flere cykelstier.

Mange benytter mulighederne for et aktivt friluftsliv, og det er godt både for den fysiske og den mentale sundhed. Venstre vil arbejde for bedre forhold for friluftsaktiviteter, f.eks. ved Bygholm Sø, Ring Sø og inderhavnen.

Centerbyen Brædstrup

Venstre vil tage udgangspunkt i udviklingsplanen for Brædstrup. Venstre vil afsætte 12 millioner kroner over de næste tre år til medfinansiering af de statslige byfornyelsesmidler. Vi vil have en tydelig plan for by- fortætning, byfornyelse og når behovet opstår vil vi udarbejde lokalplaner for den fremtidig boligudvikling. Der skal laves tiltag i parken i Brædstrup, som er det grønne friareal i byen. Parken skal være mere anvendelig og attraktiv for byens borger. Der skal laves en friluftsscene og legeplads, som borger og institutioner kan gøre brug af.

Venstre vurderer, at i særdeleshed Brædstrup er udfordret på grund af bl.a. en for lille tilflytning. Derfor ønsker Venstre at understøtte udviklingen i forhold til markedsføring og tiltrækning af nye borgere. Venstre vil også undersøge, om det er muligt at flytte kommunale arbejdspladser fra Horsens til Brædstrup og oplandet.

Vi skal styrke turismen i Brædstrup og i området omkring Brædstrup. Der skal udarbejdes en plan sammen med turisterhvervet. Brædstrup ligger i Søhøjlandet med mange søer, Gudenåen, Den genfundne Bro og en fantastisk skøn natur. Venstre vil støtte Natur- og Oplevelsescenter Gudenåen, som gerne skal blive et nationalt og internationalt fyrtårn, som skal formidle natur og kultur på Gudenåen.

Infrastrukturen i erhvervsområdet i Brædstrup skal gøres færdig.

Mellembyerne

Mellembyerne skal tilbyde de vigtige forudsætninger for tilflytning og vækst, fuld skolepakke, fritidsfaciliteter, børnepasning og et dagdags vigtigt handelsliv. Den geografiske placering med tidsmæssig afstand til Aarhus, Horsens, Odder, Skanderborg, Silkeborg og Vejle giver byerne et vækstpotentiale. De er selvstændige og attraktive bysamfund tæt på naturen og som tingen om en stærk kerne i Horsens. Både kommunale og private byggegrunde kan tiltrække nye borgere, gerne i samspil med lokalbefolkningen som ambassadører, således at skoler, detailhandel og foreningsliv styrkes.

Opførelsen af multihaller sammen med en renovering af skolerne er investeringer, som vil markedsføre kommunens mellembyer. Ejerskabsfølelsen for byerne plejes både centralt og lokalt, når de gode historier fortælles. Lokale ildsjæles arbejde for udemiljøer omkring skole-/halbyggerier skal understøttes i samspil mellem private og kommunale midler.

Et eksempel er også lokalrådstankerne i mellembyerne, hvor borgerinddragelse vil være en væsentlig del af sammenholdet i en by.

I alle byer vil et visuelt løft af bykernen være fremmende for den daglige glæde og være med til at påvirke tilflytternes bosætningsvalg.

Skoleveje og cykelstisystemer skal gennemgås og gøres sammenhængende. Mange skoleveje er eksempler på strækninger, der skal gøres trafiksikre for bløde trafikanter.

Lokalbyernes betydning og bidrag er væsentlige forudsætninger for Horsens’ udvikling til at løse fremtidens udfordringer, udvikle og løfte uddannelsesniveauet og en uundværlig del af Horsens’ succesrate.

Beskæftigelse – Indsatsen skal forenkles og nytænkes

Den liberale tilgang:

Det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud frem for at være på passiv forsørgelse.

Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet for alle, der på grund af ledighed eller sygdom har mistet deres indtægtsgrundlag. Der skal være fri konkurrence om leveringen af arbejdsløshedsforsikringer, så der er størst mulig frihed til selv at vælge det bedste tilbud.

Venstre i Horsens vil:

 • at indsatsen skal forenkles og nytænkes, samt skabe et imødekommende jobcenter miljø.
 • styrke voksen-lærlinge ordningen, så flere sårbare kan komme ind på arbejdsmarkedet.
 • sanktionere, hvis jobforløb misligholdes.
 • fysisk træning skal indgå i jobforløb.
 • have jobkonsulentfirmaer på resultatløn og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
 • netværksfamilier for sårbare ledige.

Sådan gør vi det
Beskæftigelsesindsatsen skal forenkles og nytænkes.

Horsens kommune har i en årrække haft en større andel af ledige og sygemeldte end sammenlignelige kommuner. Det er en situation som belaster vores økonomi og fastholder en stor gruppe mennesker i en ulykkelig situation. Derfor vil vi i Venstre nytænke hele beskæftigelsesindsatsen.

Der er ingen tvivl om, at specielt national lovgivning og snærende bekendtgørelser, er en stor udfordring for medarbejderne på Jobcentret. Venstre vil udfordre disse regler, så det bliver muligt at have større fokus på at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og få de ledige opkvalificeret med de færdigheder, som rent faktisk efterspørges. Hvis det igen bliver muligt med frikommune forsøg, vil Venstre arbejde for at der gennemføre frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

Venstre ønsker at gennemføre en idékonkurrence, hvor samtlige medarbejdere på beskæftigelsesområdet får mulighed for individuelt at fremkomme med ideer og forslag til forbedringer og effektiviseringer.

I dag mødes arbejdsløse af en høj skranke og en dørvagt. Det er ikke motiverende, hvis man har brug for hjælp til at finde et job. Jobcentret skal fremstå som et imødekommende sted, hvor man føler sig godt tilpas. Her kan jobkonsulenterne fremvise virksomheder og deres kontaktperson på en fladskærm ud fra de ønsker og kvalifikationer som den jobsøgende har.

På virksomheden modtages den jobsøgende af kontaktpersoner og et jobforløb opbygges. Det kan varierer meget, alt efter kvalifikation og udfordringer, men tålmodighed og gensidig tillid er altafgørende. Uddannelsesinstitutioner kan efterfølgende kobles på, for at opkvalificere til et varigt job. Men en tæt kontakt til virksomheden i hele forløbet er altafgørende. Det er virksomhederne, der ved, hvilke kvalifikationer der mangles for at kunne tilbyde et varigt job.

Sideløbende med denne indsats, skal mange af de personer, som har et af de 6700 ufaglærte jobs, som er på de lokale virksomheder i dag, uddannes gennem voksenlærlinge ordninger, så de kan bestride et faglært job. Det kan gøres uden større omkostninger for den ufaglærte og har tre meget store fordele. Den faglærte tjener flere penge, virksomhederne vil efterhånden få den faglærte arbejdskraft de efterspørger og jobsøgende vil lettere få fodfæste i virksomhederne gennem de ledige ufaglærte jobs, som opstår.

Nogle ledige er mere udfordret end andre og her er kan en god fysisk tilstand gøre en stor forskel.   Derfor skal fysisk træning indgå i ethvert jobforløb. Desuden skabes et netværk af familier som kan understøtte og hjælpe udsatte ledige. Nærvær og kærlighed er altafgørende, når en personlig krise skal overkommes.

Men ingen handling uden konsekvens. Misligholdte jobforløb skal sanktioneres. Det er ikke i orden, at blive væk fra de virksomheder, som vil gøre en indsats for at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Venstre vil stramme hårdt op og tilbageholde ydelser for de personer, som ikke overholder indgåede jobforløb.

Sundhed – Forebyggelse frem for behandling

Den liberale tilgang:

Sundhedsvæsenet er til for borgerne. Der skal være sammenhæng i tilbuddene og en ensartet behandling, og der skal være fuld indsigt og nem adgang til patientdata

Der skal være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Ikke sygdomsbetingede behandlingstilbud skal det offentlige ikke være forpligtet til at stille gratis til rådighed.

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar.

Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet.

Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne, og lægerne har ansvaret for de lægefaglige dispositioner inden for rammerne.

Venstre i Horsens vil:

 • forebyggelse frem for behandling.
 • Horsens skal være en kommune, hvor trivsel og velfærd er i højsædet.
 • arbejde for at borgere i Horsens kan leve røgfrit.
 • fokus på sundhed og bevægelse i kommunens tilbud.
 • mindre administration, så flere varme hænder frigives til kontakten med borgerne.
 • samarbejde med foreningslivet om sundhedsfremmende aktiviteter.
 • alle skal have de hjælpemidler, der forbedrer den handicappedes nedsatte funktionsevne.
 • overgang fra sygehus til kommunal behandling og pleje sikres, så ingen patienter lades i stikken ved hjemsendelse fra sygehus..

Sådan gør vi det:
Forebyggelse frem for behandling.

Med kommunalreformen har kommunerne fået en langt større rolle omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Generel usund levevis samt misbrugsproblemer forringer mange menneskers livskvalitet, samtidig med at det er en betydelig belastning af kommunens økonomi. I Venstre mener vi, at fokus skal lægges mere på forebyggelse i stedet for på behandling.

Handicapområdet

Et handicap opstår, når tilgængeligheden til omverdenen halter. Mennesker med handicap er ligestillet med andre borgere. I Horsens kommune er der omkring 8.000 personer med et handicap af en eller anden art, og de har alle ret til et godt og værdigt liv. Venstre vil arbejde for, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse og uddannelse.

Psykiatriområdet

Venstre vil arbejde for at nedbryde myter, tabuer og fordomme i psykiatrien. En psykisk sygdom skal ikke udelukke nogen fra at bidrage til det danske samfund. Ingen skal placeres på livslang førtidspension på grund af en diagnose, hvis der er mulighed for at komme tilbage til et aktivt arbejds- fritids- og familieliv.

Venstre vil arbejde for en bedre koordinering, når en psykisk syg udskrives fra hospitalet, så de mange genindlæggelser kan undgås.

Seniorområdet

Den liberale tilgang:

Enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og syge.

Det offentlige skal sikre de ældre en ensartet grundpension uanset indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. Ønsker man mere, skal der være gunstige muligheder for privat opsparing til pension.

Der skal være mulighed for en fleksibel pensionsalder.

Venstre i Horsens vil:

 • at borgeren får indflydelse på eget liv.
 • medmenneskeligheden skal i fokus.
 • sikre borgeren valgfrihed til at vælge om visiteret hjælp eller pleje skal leveres af kommunen eller privat leverandør.
 • at velfærdsteknologi anvendes de steder, hvor det gør den ældre mere selvstændig.
 • at der vises respekt for forskellighed.
 • at alle får en værdig afslutning på livet.
 • arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber/ tryghedsboliger.
 • årskort til alle 65+ til kommunens busser til en krone pr. dag.
 • fjerne 1% besparelsen på Velfærd og Sundhedsområdet

 Sådan gør vi det:

Befolkningsudviklingen gør, at der i fremtiden bliver flere ældre, samtidig med at kommunens økonomi ikke øges. Der er stor forskel på om vi er yngre ældre eller “ældre” ældre.

Venstre mener, at alle ældre skal have et godt liv. Derfor mener vi, at man i videst mulige omfang skal inddrage tekniske hjælpemidler til gavn for de ældre. Venstre ønsker at fortsætte udviklingen med at træne den ældre op til at blive så selvhjulpen som muligt. Dette er i stedet for at give en passiv støtte. Det bevirker, at den ældre får mere indflydelse på sin egen hverdag, ligesom de tekniske hjælpemidler frigør personalet til at yde en mere omsorgsfuld støtte til den ældre. Alle ældre skal have en god og værdig alderdom, og de skal have den hjælp, de har brug for, og hjælpen skal tilpasses ud fra en individuel vurdering. Der skal være tale om et reelt frit valg.

Venstre vil i videst mulige omfang inddrage frivillige til at give ældre selskab og hjælpe ældre med forskellige opgaver, der giver livskvalitet. Vi er dog også bevidste om, at nogle opgaver naturligvis skal udføres af uddannet personale.

Kommunen vil i fremtiden overtage flere opgaver fra sygehusene for at give et bedre behandlingsforløb for patienten med øget vægt på forebyggelse. Det kalder man det nære sundhedsvæsen.

Dette giver Horsens kommune en væsentlig opgave i at håndtere den ældre borger med mange diagnoser. Venstre vil arbejde for, at man er på forkant med opgaveløsningen, således at borgeren oplever sammenhæng i opgaveløsningen mellem sygehus, praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje og/eller træning.

Der skal være stort fokus på demens, men vi vil også prioritere, at de pårørende bliver klædt på til opgaven.

Energi, Klima og miljø

Den liberale tilgang:        

En af vore fælles værdier er de naturgivne ressourcer, og dem skal myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab værne om.

Miljøet bliver altid påvirket af menneskelige aktiviteter. Opgaven er at afbalancere hensynet mellem mennesker og miljø. Vi skal sikre, at vi får mest miljø for pengene.

Den enkelte har også et personligt ansvar for at passe på naturen og sit eget helbred.

Udgangspunktet er, at forureneren skal betale for de skader som vedkommende påfører omgivelserne.

Venstre i Horsens vil:

 • klimasikre midtby, havn og kommende byggerier.
 • løbende energioptimere kommunens bygninger.
 • at kommunen har fokus på grøn produktion og grøn energiteknologi.
 • fremme udviklingen af biogasanlæg og anden bæredygtig energiforsyning i kommunen.
 • at komposterbart affald tømmes ugentligt i sommermånederne, hvis forsøget med de nye plasticposer ikke forløber tilfredsstillende.
 • bybusser og kommunale køretøjer drives på el.

Sådan gør vi det:
Venstre ønsker at Horsens Kommune skal være en aktiv og ambitiøs samarbejdspartner.

Dette gælder omstilling og besparelser på energien, sikring i forhold til risikoen for forhøjet vandstand og en højere grad af genanvendelse af affald fra både private og virksomheder.

Derfor bakker Venstre op om kommunens strategiske energiplan, der forsøger at vise vejen til, hvordan vi lokalt kan leve op til de høje mål, der er på landsplan, hvor vi bl.a. i 2035 skal have omstillet al el- og varmeforsyning til 100 % vedvarende energi.

Skal dette mål nås, er omstilling fra naturgas til fjernvarme en del af løsningen. Her er et samarbejde med fjernvarmeselskaberne vigtigt, og vi støtter tankerne om et sammenhængende forsyningsnet mellem kommunens nuværende fjernvarmeenheder, gerne med en videre opkobling på fjernvarmeforsyningen i Trekantområdet og Århusområdet. Et stort sammenhængende net vil give os mulighed for at bruge en bred vifte af alternative varmekilder, og det vil også kunne udnytte spildvarme fra virksomhederne.

Venstre ser et potentiale i biogas, solenergi og jordvarme, hvorimod vindmøller kun i begrænset omfang er vejen frem i Horsens på grund af, at vores kommune er relativt tæt bebygget. Inddragelse af virksomhederne og borgerne i beslutninger er et vigtigt parameter, for at omdannelsen vil lykkes.

En bæredygtig vækst i kommunen kræver udnyttelse af allerede eksisterende teknologier, ligesom der hele tiden bliver behov for at udvikle nye. Det er kommunens opgave at understøtte denne udvikling i samarbejde med energiselskaber og private aktører. Venstre vil arbejde for, at der evt. under Klimarådet i højere grad nedsættes ad hoc udvalg, der kan komme med indspil på hvert sit felt i en grøn udvikling af kommunen.

Driften af bybusser og de kommunale køretøjer bør i videst mulige omfang baseres på el eller anden bæredygtig energiform.

Kultur og sport – Horsens som kulturelt fyrtårn

Den liberale tilgang:

Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab. Alle skal have fuld frihed til at udtrykke sig gennem deres kunstværker. Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fortsat udvikle sig gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere. Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne herfor skal sikres af det offentlige.

Venstre i Horsens vil:

 • understøtte Horsens’ image som oplevelses- og eventby.
 • udvikle Fængslet til et unikt oplevelsessted.
 • et Street-Mekka med basket, fodbold, skate og dans ved Godsbanearealet.
 • skabe bedre forhold for unge idrætstalenter ved Forum Horsens.
 • udvikle Husodde strand. Vinterbadning med sauna og omklædningsfaciliteter.
 • sejlermiljøet skal bevares i Horsens.

Sådan gør vi det:
Venstre vil styrke Horsens som kultur og sportskommune.

Venstre har bakket 100% op om det samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere, hvor kommunen har en imponerende position som kulturelt fyrtårn i Danmark. Derfor ønsker Venstre, at kommunen skal bakke op om bl.a. Horsens and Friends, AC Horsens, HNT samt Kunstmuseet, Horsens Museum og Industrimuseet. Vi skal også i fremtiden opleve store koncerter, superligafodbold og andre store events i kommunen.

FÆNGSLET er Horsens’ kommende kulturperle. Venstre vil arbejde for at udvikle FÆNGSLET yderligere til et unikt oplevelsessted for hele området. Dette skal ske i samarbejde med andre aktører som staten, fonde og private.

Horsens er en sportskommune. Både elite- og breddeidrætten skal have gode vilkår. Vi skal påskønne det store og enestående frivillige arbejde i foreningerne. Dette arbejde styrker sammenholdet mellem borgerne og giver ejerskab. I hele kommunen skal vi sikre et rigt og varieret udbud af fritidstilbud, som virker tiltrækkende på borgerne. Ligeledes skal vi som eliteidrætskommune i samarbejde med TEAM DANMARK fortsat styrke talentudviklingen for de unge og skabe gode vilkår for vores klubber.

Fjorden og havnen er en del af byens sjæl, men det er de sportsaktiviteter, der knytter sig til vandet også. Derfor ønsker Venstre i forbindelse med omdannelse af havnen, at sikre at disse sportsaktiviteter fysisk kan udvikles og styrkes samtidig med, at Horsens også vil kunne være hjemsted for nationale og internationale stævner.

De kreative børn i kommunen skal have gode muligheder for at udvikle sig. Vi vil sikre gode forhold for vores kreative skoler bl.a. musikskolen, komediehuset samt billedskolen. Venstre vil arbejde for et tættere samarbejde mellem folkeskolen og de kreative skoler og foreninger.

Venstre vil også sikre, at der fortsat er et lokalforankret og bredt kulturliv med spændende musikscene med lokale kunstnere og gerne med kunst ud i hele kommunen.

Turisme

Der skal gøres en aktiv indsats, så de mange seværdigheder og naturperler i kommunen på optimal vis styrker turismen.

Flygtninge – Horsens for dem der kan og vil

Den liberale tilgang:

I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige rødder afgørende. Dem skal vi kende for at undgå at blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger.

Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark.

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.

Vi har pligt til at hjælpe og om fornødent give fristed fortrinsvis til FN flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjælpes så tæt som muligt på deres hjemlande.

Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres til indvandrere, men meddeles midlertidig opholdstilladelse med henblik på en tilbagevenden til hjemlandet, når forholdene tillader det.

Venstre i Horsens vil:

 • at Horsens kommune tager sin andel af flygtninge, og at kommunen opfylder sine lovmæssige forpligtelser.
 • at de flygtninge, som vi har accepteret at modtage, behandles godt.
 • at flygtninge, der vil bo i Danmark, skal respektere danske normer og regler.
 • at der skal stilles krav til flygtninge om, at de skal bidrage til det danske samfund.
 • at flygtninge hjemsendes, så snart det er forsvarligt.
 • at flygtninge skal i beskæftigelse hurtigst muligt.

Sådan gør vi det:

Horsens kommune har taget sin andel af de flygtninge, der er kommet til Danmark. Derved har kommunen opfyldt sine forpligtelser på området, og vil koncentrere sig om at behandle dem godt. Flygtninge skal hjælpes tilbage til deres hjemland, når forholdene tillader det.

Indvandrere har en naturlig interesse i at blive integreret i det danske samfund, og en integration forudsætter, at man kender, respekterer og indordner sig under dansk lovgivning, kultur og normer.

Venstre ønsker at Horsens kommune skal sørge for midlertidig bolig, undervisning i dansk og i dansk kultur, og man hjælper med at få dem i beskæftigelse. Målet er, at de hurtigst mulig kan klare sig selv og bidrage til fællesskabet.

Målet med kommunens indsats er hurtigst muligt at få dem integreret, så de kan yde til det danske samfund, de gerne vil være en del af.