fbpx

Vores forslag til budgetaftale for 2023

Historisk samarbejde mellem Venstre, Det Konservativ Folkeparti og Nye Borgerlige: Vores topprioriteringer er at sikre og udvikle optimale rammer på dagtilbuds- og skoleområdet

Download vores budgetforslag som PDF – Vores budget oplæg 2023

Vores top 3

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige i Horsens har følgende forslag til budgetaftalen for 2023.

Vores formål: At sikre en attraktiv kommune for borgerne gennem økonomisk ansvarlighed.

Vores metode: At beslutninger træffes på et oplyst og transparent grundlag. Både folkevalgte og befolkningen skal oplyses om økonomi, muligheder og konsekvenser.

Topprioritet:

 • Massive anlægsinvesteringer i institutioner og skolebyggeri
 • Beskyttelse af vores natur og fjord samt fokus på bæredygtighed og genbrug
 • Fokus på kommunens egne borgere

Indledning

Massive anlægsinvesteringer i institutioner og skolebyggeri
Horsens kommune har haft stor vækst i befolkningstallet. Inden for en kort årrække vil kommunen huse mere end 100.000 indbyggere. Dette medfører et stort pres på vores dagtilbud og skoler. Ikke mindst set i lyset af et landspolitisk anlægsloft. Derfor er det topprioriteter at sikre og udvikle optimale rammer på dagtilbuds- og skoleområdet. Vi vil fastholde og fremrykke anlægsinvesteringer inden for området. Vi se det som vores vigtigste
opgave at sikre ordentlige forhold for vores børnefamilier – pasningstilbud og skoler. Vi vægter forebyggelse, involvering af civilsamfundet, frivillige organisationer og private aktører. Vi vil en kommune baseret på ordentlighed, som folk ønsker at bo i, bidrage til og tage ansvar for – borgerinvolvering og medborgerskab.

Beskyttelse af vores natur og fjord samt fokus på bæredygtighed og genbrug
Vores klima og miljø er udfordret. Det kræver handling. Derfor vil vi gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og en grønnere by. Horsens fjords tilstand skal forbedres, og næringsholdige udledninger skal reduceres. En indsats, som bl.a. kræver, at alle ejendomme separeres, og at overløbene ikke længere kan udlede spildevand i Horsens fjord. Der skal skabes endnu flere rekreative områder og arealer, der giver plads til vild natur og dermed også dyrelivet. Desuden vil vi have større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Genanvendelse og genbrug skal fremadrettet tænkes ind i kommunens egne byggerier, på
genbrugspladsen og i byggerier, hvor vi er involveret.

Fokus på kommunens egne borgere
Tilflytning må ikke være et mål i sig selv. I stedet skal vi arbejde for de borgere, der allerede bor her. Vi vil flytte fokus fra tiltrækningen af potentielle tilflyttere til børn, unge, ældre, handicappede og det specialiserede område i vores kommune. Vi skal sikre god service og pleje af vores ældre og handicappede. I en tid med stigende udgifter, inflation og en krig i Europa kræver det en skarp prioritering af kommunens og dermed borgernes penge. Derfor er det tid til at kigge på skal-opgaver fremfor kan-opgaver.

Økonomi
Det Konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige mener, at vi skal prioritere kernevelfærd nu. Derfor er det tid til at kigge på udgifterne til bosætningskampagner, konsulenter, strategi og kommunikation samt mængden af kommunale puljer. Vi vil også kigge på, hvilke anlægsinvesteringer, der kan udsættes, så dagtilbud og skoleområdet kommer som første prioritet, og at ældre og handicapområdet og det specialiserede område ikke forringes.

Skole, Unge og Uddannelse

Alle børn og unge har ret til et godt liv og en uddannelse, der kan føre til et job og en meningsfuld rolle i samfundet.

På baggrund af tidligere investeringer har folkeskolen i Horsens kommune løftet eleverne fagligt til landsgennemsnittet. Vi ønsker at løfte folkeskolen til næste niveau for at skabe endnu højere trivsel, trygt skolemiljø, større praksisnærhed i undervisningen og ikke mindst frigøre lærernes, ledernes og forældrenes ressourcer.

Vi skal sikre, at kommunen fremstår som en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og arbejdsglæde, så vi sikrer, at vores børn og unge undervises af læreruddannede.

 • Vi skal sikre, at kapaciteten på vores skoler i hele kommunen er tilpasset behovet og med respekt for elevernes og lærernes arbejdsmiljø. Flere af vores skoler er allerede presset på kapacitet
 • Vi ønsker flere af skoleområdets mindre anlægsprojekter fremrykkes til 2023 og 2024. Det skal tilgodese den manglende vedligeholdelse af skolernes faglokaler og udearealer i tråd med de politiske målsætninger på området
 • Vi vil arbejde mod en klassekvotient på 24 elever fra 0. – 9. klasse. Lovgivningen tilskriver fra 2023/24, at 0. – 2. klasse skal nedsættes til 26 elever. Det, mener vi ikke, er ambitiøst nok
 • Vi ønsker, at lærerne skal fritages for unødigt administrativt arbejde. Der tages et serviceeftersyn på, hvad der laves at tests, dokumentation og projekter, der trækker lærerne væk fra kerneopgaven, som er at undervise og være tæt på eleverne
 • Hurtigere og mere effektiv indsats mod mistrivsel af børn og unge
 • Lærernes arbejdsmiljø og trivsel skal forbedres ved at kigge rundt i andre kommuner og lære af ”Best practice”. Horsens ligger på en 15. sidste plads i ”Kend din Kommune”
 • Styrkelse af to-lærerordningen og sikre, at de ikke bruges til intern vikardækning
 • Frihed til skolerne, hvor der gives plads til forskellighed, der skaber muligheder for at lave netop de rammer, undervisningsformer og pædagogiske og didaktiske tiltag, der giver mening for netop deres elev- og forældregruppe
 • Vi ønsker at afsætte 1 mil. kr. om året i 4 år til skoler, som ønsker ”frisættelse” til gavn for elever og personale
 • Frihed til at skolerne til selv kan bestemme om de vil være profilskoler. Der skal være en pulje på 4 mio. kr., skolerne kan søge til opstartsprocessen som profilskole
 • Vi skal invitere private aktører ind til understøtte vores høje ambitionsniveau på skoleområdet. Private aktører kan samtidig afhjælpe kommunens begrænsning på anlægsloftet, og derudover er tilskuddet pr. barn kun 76%
 • Vi skal aktivt samarbejde med fri- og privatskoler til inspiration for udvikling af de offentlige skoletilbud

Børn og Dagtilbud

Børns trivsel er helt afgørende for et velfungerende og sundt samfund. Både nu og i fremtiden. Derfor er det vores mål, at vi fastholder vores investeringer på området, således vi opfylder
vores pasningsgaranti omkring dagtilbudsplads i lokalområdet.

Vi skal sikre, at kommunen fremstår som en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og arbejdsglæde, så vi sikrer, at børnene møder uddannede pædagoger i dagligdagen.

Vi ønsker, at man inddrager alle tænkelige løsninger for at opfylde pasningsgarantien i det distrikt, barnet bor i, samt få skabt et større råderum i kommunens eget anlægsbudget. Vi skal kigge ind i
løsningsmodeller som bl.a.:

 • Motivere kommunale dagplejere til at starte. Vi skal have italesat og markedsført, hvor
  fantastisk det er at være dagplejer, og vi skal udvise, at vi gerne vil vores dagplejere
 • En revision og optimering af reglerne for oprettelse og drift af de private pasningstilbud
 • Motivere private børnepassere til at starte op og være deres medspillere og ikke modspillere i ansøgnings-, etablerings- og driftsfasen
 • Invitere og inddrage private pasningsmuligheder. Det kan være i eksisterende bygninger eller i et nybyggeri, så rammerne inden for dagtilbudsområdet udbygges og udvikles, således det kommunale anlægsbudget ikke påvirkes
 • Motivere og understøtte flere til at starte stordagplejetilbud

Fælles for private institutioner, private børnepassere, kommunale dagplejere og stordagplejere er:

 • At det kan skabe et større råderum for det kommunale anlægsbudget og medvirke til at sikre flere og varierende pasningsmuligheder.

Det vigtige er ikke hvem, der driver dagtilbuddet men, at vi bruger alle vores bygningsressourcer klogt, og at vi udnytter dagtilbudspladser geografisk optimalt. Således, at kommunen anbefaler alle dagtilbud såvel kommunale som private. Vi skal sikre det frie valg for vores borgere, og gøre det frie valg til et aktiv for kommunen.

 • Fokus på de nære pasningstilbud. I den store vuggestueplan, må vi ikke glemme de nære tilbud. Børn er forskellige og ikke alle trives i store vuggestuer
 • Vi skal påskønne vores selvstændige dagplejere og private børnepassere for deres fantastiske arbejde
 • Der skal indføres en fælles dagplejedag for kommunale dagplejere og private børnepassere, så det bedste fra begge verdener mødes
 • Sommerferielukning i daginstitutioner og pasningstilbud skal gøres mere fleksibelt og planlægges bedre, så der etableres lokale tilbud, som imødekommer forældre og forkorter afstandene. Konkret kunne det være en fast daginstitution i Brædstrup området, en i den østlige del af kommunen samt i Horsens by

Ældre og Handicap

Vi forventer både relativt og absolut flere ældre, endda med endnu højere alder. Dermed øges behovet for pleje og omsorg. Derfor skal vi turde stille krav til civilsamfundet: Naboer, familier, venner og bekendte, så endnu flere tager et ansvar for at hjælpe de ældre, der er i deres nærmiljø. Vi mener, at der i dag er opgaver, som varetages kommunalt, som civilsamfundet kunne inddrages i, medborgerskab. Det kunne være sociale aktiviteter, madindkøb etc.

Der skal også arbejdes endnu mere med fastholdelse af medarbejdere. Alt for mange forlader jobbet i ældreplejen. Seneste undersøgelse fra fagforeningen FOA viser, at ca. 20% på landsplan forlader området. Der ønsker vi, der skal arbejdes specifik med:

 • Fastholde og sikre penge til den demografiske udvikling, som beskrevet i budgetaftalen 2022
 • Supervision til personalet, som arbejder i borgernære jobs
 • Undersøgelse af muligheden for om større fleksibilitet og selvstyrende teams ville kunne bidrage positivt til at mindske sygefraværet og øge fastholdelsen. Den enkelte leder og personale skal dernæst tildeles videst mulige ramme for at skabe fleksibilitet og selvbestemmelse
 • Fokus på arbejdsmiljøet, således vi får bragt fraværet ned på niveau med det private arbejdsmarked
 • Angivelse på vores turist- og kulturområder, om de er handicapvenlige f.eks. i forhold til adgangsforhold, – efter inspiration fra visitfredericia.dk ♿️
 • Undersøgelse af, om der kan optimeres ved, at medicindoseringen og pakningen til den enkelte borgere uddelegeres til apotekerne. Borgeren skal selv hente sin medicin eller betale for levering. Dermed kan der frigives ressourcer til andre opgaver hos hjemmesygeplejersken
 • En revurdering af ældreområdets regler, krav og dokumentation. Området skal afbureaukratiseres, så der skabes større fleksibilitet og frigivelse af ressourcer
 • At Handicaprådet i større grad inddrages i planlægningsfasen, ved kommunalt byggeri. Dette skal være med til at sikre bedre adgang til kommunale anlæg og bygninger for bl.a. ældre, bevægelseshæmmede, kørestolebrugere etc. ♿️
 • At der indtænkes handicapvenlige toiletter i bybilledet og adgang for handicappede til badeområderne i Horsens fjord ♿️
 • Endnu større brug af teknologiske muligheder inden for området, så vi kan nedsætte tidskrævende og medarbejdertunge opgaver

Sundhed, Forebyggelse og Psykiatri

Vores folkesundhed er under pres. Vi bliver mere overvægtige. Flere får usunde kostvaner og vi bevæger os mindre. Vi dyrker mindre idræt og motion. Flere bliver mere stressede og vores
mentale sundhed falder.

Samtidig bliver vores økonomiske råderum til forebyggelse mindre, og holdt op mod et presset sundhedsvæsen, kigger vi ind i svære opgaver med at få lavet effektfulde, sundhedsfremmende tiltag. Vi foreslår derfor:

 • At fastholde og udvikle området samt opretholde serviceniveauet
 • At det specialiserede område friholdes helt i evt. spareplaner
 • I samarbejde med den lokale PLO-afdeling, skal lægerne i Horsens Kommune være bedre til henvise til diætister i forbindelse med vægttab. 56% af den voksende befolkning i Horsens er overvægtige. Dertil skal lægges, at vi i Horsens har en stigning i borgere med usunde kostmønstre, samt at vi er blevet mere inaktive
 • Mere fokus på og formidling af Sundby Horsens, hvor der er en mangfoldighed af frivillige netværk, der omhandler alt fra det klassisk foreningsliv, til mange forskellige typer at støttende netværk, som f.eks. sorg, ensomhed og sygdom osv.
 • At vi på sigt får en røgfri kommune
 • At vi skal sætte fokus på kunstig intelligens og dermed frigør ressourcer i sundhedssystemet

Beskæftigelse og Erhverv

I denne tid, hvor der er mangel på arbejdskraft i det private erhverv, er det ekstra vigtigt, der ageres hurtigt og individuelt, således vi får flere med længere ledighed i selvforsørgelse. Dette set i sammenhæng med, at der kun ydes max. 30% i statsrefusion (ydelse) for ledige med mere end 27 ugers ledighed. Det vil kunne give store besparelser i beskæftigelsesområdet, hvis vi kan få mindst 40% flere i job/selvforsørgelse.

I Horsens kommune er byggebranchen og logistik virksomheder stærkt repræsenteret. Det er meget positivt, men det er samtidig brancher, som er energitunge og udleder større mængder CO2. Bygge, konstruktion og anlægsindustrien står f.eks. for 30-40% af Danmarks samlede CO2 udledning. Derudover afleverer byggebranchen hvert år 5 millioner tons byggeaffald direkte til deponi. Logistikvirksomhederne er også udfordret i den grønne omstilling. Her skal der også tænkes nyt, så branchen kan udskifte fossile brændstoffer med grønne løsninger, biogas, Power-to-X og el.

Derfor er det vores vision, at Horsens kommune skal være et kraftcenter i transformationen af industrierne ”Sort til grøn industri”. Kommunen skal i tæt samarbejde med brancher og virksomheder tage initiativ og stå i spidsen for fokuserede initiativer, eksperimenter og prøvehandlinger på baggrund af nye teknologier og løsninger. Løsninger som er under udvikling i ambitiøse start-ups og innovative miljøer. Horsens skal kendes som kommunen, hvor transformationen fra ”sort til grøn” sker.

 • Kommunen går forrest i indsatsen – ”Sort til grøn industri”
 • Der skal iværksættes private indsatser. Men det kræver, at der ændres i indsatsen for alle ledige med over 27 ugers ledighed
 • Vi vil derfor prioritere indsatsen med udgangspunkt i nye indsatser med relevante aktører
 • Jobtaskforcen skal være omdrejningspunktet i beskæftigelsesindsatsen
 • Resultatorienteret udlicitering med private aktører, så jobcentrene nedskalleres
 • Håndholdte individuelle indsatser med mentorstøtte hos private virksomheder
 • Oplære og ansætte flere til praktiske opgaver inden for ældre og omsorg i både privat og kommunal regi
 • Praktik/læringsperioder med målsætning for læringsprocessen på op til 8 uger og med et klart mål for ordinær ansættelse
 • Beskæftigelsesindsatsen skal være langt mindre bureaukratisk og mere effektiv

Rekruttering, fastholdelse og kommunen som arbejdsplads

Arbejdsmarkedet er i opbrud. Flere arbejder hjemmefra, ikke mindst som følge af Covid-19. Samtidig har flere kommuner indført 4 dages arbejdsuge for deres medarbejdere. Det skal undersøges, om det skal indføres i Horsens kommune. Mere fleksible arbejdstider er vigtigt, så vi kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og samtidig følge med udviklingen for moderne arbejdspladser.

 • 4 dages arbejdsuge for fuldtidsansatte kommunale medarbejdere undersøges, samt muligheder for hjemmearbejde
 • En omlægning af arbejdsgangene hos personalet inden for fx plejesektoren. Det kunne være en optimering med inddragelse af andre faggrupper til opgaver uden for kerneområdet og omsorgen, eksempelvis ungarbejdere, der kunne bistå med rengøring, sociale aktiviteter eller lignende
 • For at sikre motiveret og kompetent arbejdskraft i den sociale sektor bliver vi nødt til at gøre arbejdet endnu mere attraktivt. Det mener vi, skal ske gennem større frisættelse af institutioner og ledelser samt en optimering af diverse regler og procedurer
 • Vi ønsker, at vores kernevelfærdsområder markedsføres og profileres ud fra medarbejder-brandingstrategi, hvor vi skal skabe en stærk kernefortælling omkring
 • Horsens Kommune som arbejdsplads, og hvor vi udnytter den sociale kapital, vi har blandt vores medarbejdere
 • Vi ønsker større fokus på sygefraværet og trivslen i plejesektoren
 • Det bør undersøges om muligheden for større fleksibilitet og selvstyrende teams ville kunne bidrage positivt til at mindske sygefraværet og øge fastholdelsen. Den enkelte leder og personale skal dernæst tildeles videst mulige ramme for at skabe fleksibilitet og selvbestemmelse

Oplandet

Ingen kommune uden et stærkt opland. Horsens Kommune oplever stor vækst. Indbyggertallet forventes at stige til over 100.000 i 2034. Vi vil sikre, at den positive udvikling også kommer oplandet til gode.

Helt konkret vil vi:

 • Forhøje puljen til områdefornyelsen med 15 millioner og 5 millioner til bygningsforbedring og nedrivning så snart anlægsloftet tillader
 • I henhold til budgetaftalen 2022 (10 millioner kr.) er vores prioritering af områdefornyelse Østbirk og efterfølgende Gedved, hvor eksterne skal gennemføre processen
 • Sikre den trafikale infrastruktur forbedres og udbygges i oplandet. Det skal planlægges gennem udarbejdelse af trafikplaner for centerbyerne og midler afsat i trafikplan 2035
 • Sikre, at det er attraktivt at bosætte sig i vores landsbyer, lokale centerbyer og Brædstrup
 • Sørge for attraktive byggegrunde i oplandet, hvor der udarbejdes lokalplaner, så der er plads til åben lav, tæt lav, rækkehuse og seniorboliger
 • Arbejde for, at landsbyafgrænsninger bliver udvidet og liberaliseret, som tilkendegivet i kommuneplanen
 • Lokalcenterpuljen tilføres 2 millioner kr. fra 2024 pr. år
 • Landsbypuljen tilføres 0,75 millioner kr. fra 2024 pr. år
 • Brædstrup skal have en pulje på 0,3 millioner kr. fra 2023 pr. år
 • At det kommunale tilskud til lokalcenterbyerne skal forhøjes med 0,1 million kr. årligt
 • En renoveringspulje til forsamlingshusene på 1 million kr. de næste tre år, hvor der skal være 25 % egen finansiering
 • Fortsat arbejde for et togstop i Hovedgård

Kultur og fritid

Horsens skal være unik og en førende kulturby uden at kopiere andre byers allerede eksisterende større arrangementer. Det er vigtigt for os, at når der indføres nye tiltag, skal andre afvikles.

Motion, bevægelse og aktiviteter, der stimulerer både hjerne, krop og sjæl bør prioriteres højt i kommunen. Aktiviteter i foreninger og klubber er med til at skabe fællesskaber, som kan understøtte det gode liv. Det er vores opfattelse, at vi kan minimere ensomhed, overvægt og mistrivsel gennem et godt samarbejde med foreningslivet og de frivillige i Horsens.

 • Kulturlivet i Horsens er mangfoldigt. Det private engagement er stærkt og levedygtigt. Derfor skal den kommunale indsats revurderes og eventuelt nedskaleres
 • Kommunale haller gøres selvejende, hvis der er lokal opbakning og ønske herom
 • Det skal undersøges, om kommunens kulturinstitutioner kan blive selvejende og de økonomiske fordele herved
 • Der skal være større gennemsigtighed i ejerforholdene i Forum Horsens/Parkhallen
 • Krav om affaldssortering i forbindelse med alle typer begivenheder og events
 • Frivillige skal hyldes ved et tilbagevendende arrangement
 • Alle weekendaktiviteter på Kulturstationen skal have en egenbetaling

Bæredygtighed, klima og miljø

Vores klima og miljø er udfordret. Det kræver handling. Vi skal minimere vores aftryk på jorden og i naturen. Derfor vil vi gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og en grønnere by. Det skal ske i et tæt sammenarbejde med Landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, så indsatsen bliver mest effektiv og meningsfuld. Der skal skabes endnu flere rekreative områder og arealer, der giver plads til vild natur og
dermed også dyrelivet. Vi vil gå forrest i kampen for en grønnere by og lave langsigtede løsninger:

 • Vejtræer skal være en naturlig del af bybilledet
 • Flere vejgrøfter skal være vilde. Det er godt for insekter og fauna, men også for en billigere kommunale drift, så økologi og økonomi går hånd i hånd
 • Horsens kommune går forrest, som aftager af grøn strøm
 • Der er flere opsamlingspladser for haveaffald rundt om Horsens og i kommunen. Det fjerner unødvendig trafik gennem midtbyen til genbrugspladsen på Endelavevej. Haveaffaldet kan flises
 • Vi tilskynder til genbrug. Det gælder både markedsbaseret genbrug (DBA, Reshopper, Facebook Marketplace osv), og kommunalt organiseret genbrug. Derfor skal det undersøges, hvorledes direkte genbrug på genbrugspladsen kan udføres i praksis. Det kunne være jord, træ, paller og andre byggematerialer
 • Der stoppes for afbrænding af alt andet end affaldstræ. Det er dokumenteret, at afbrænding af træ ikke er grønt. Vi vil samtidig have undersøgt, om de certifikater Horsens Fjernvarme anvender i forbindelse med afbrænding af bæredygtigt træ, er valide
 • Den grønne omstilling understøttes i Horsens kommune, og det skal ikke kun være kommunen, som går forrest. Private initiativer skal understøttes i en fælles indsats. Det vil være oplagt at søge inspiration fra Aarhus kommunen
 • Borgere, foreninger mv. i Horsens Kommune skal have mulighed for gratis at låne en mobil Af-faldsvogn, til mindre events – inspiration fra Hedensted Kommune https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/affald-og-genbrug/affaldsordning
 • Stablen aflyses, og der indgås samarbejde med private aktører, så genbrug af bl.a. byggematerialer bliver løftet op på et meget højere og bredere niveau
 • Bæredygtighed og cirkulær økonomi er indtænkt i byggeriet. Genanvendelse og genbrug indtænkes fremadrettet i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret
 • Offentlige byggeri udbydes med krav om DGNB-standarder
 • Projektet ”Plant 1000 træer” bliver gennemført (budget 2019). Vi ønsker en grønnere by med flere anlæg af små grønne torve og pladser i de kommende byfornyelsesprojekter
 • Der foretages naturtjek af landbrugsbedrifter. Kommunen medfinansierer projektet med 50.000 kr. gennem biodiversitetspuljen
 • Stensballe, som tidligere har bestået af frugtbare blomster-, frø- og frugtplantager sikres som et grønt og attraktivt kvarter. Derfor bør markerne umiddelbart øst for Stensballe fastholdes som rekreative områder og vild natur i stedets ånd
 • Horsens fjords tilstand forbedres, og næringsholdige udledninger skal reduceres. En indsats som kræver, at alle ejendomme kloaksepareres og overløbene ikke længere kan udlede spildevand i Horsens fjord
 • Horsens kommune har mere end 70 udløb til Horsens fjord og åer i kommunen. Ved overløb skal disse udløb overvåges og analyseres, så vi sikrer mere retvisende tal vedr. forurening. Derfor skal vandprøver tages, når det må antages, at forureningen er værst og mest koncentreret

Horsens eksisterer kun pga. fjorden. Den er i bogstavelig forstand omdrejningspunkt for byen. Derfor skylder vi kommende generationer at overdrage en ren og flot fjord i god stand. Vi ønsker, at:

 • I budgetaftalen 2022 er der afsat yderligere 1 mil kr. til at indhente efterslæbet med kloakseparering. Vi ønsker, der skal endnu højere hastighed på kloakseparering
 • Status aug. 2022 er, at der mangler 3850 ejendomme, som skal kloaksepareres. Denne proces skal speedes op, og borgerne skal have en skriftlig påmindelse, da det er borgerens egen pligt at blive tilsluttet. Det vil kunne spare ressourcer i administrationen
 • Borgerne får at vide, hvor stor en mængde og koncentration af forurening der er ved hvert overløb. Dette skal dagen efter være oplyst på Horsens kommunes hjemmeside
 • ‘Vandet i fjorden skal løbende kontrolleres for alle mistænkelige stoffer ved bade- og opholdssteder, herunder inderhavnen
 • Iværksætte projekter med fag- og miljøfolk med henblik på at nedbringe forurening og forbedre vandkvalitet (der hvor forureningen er størst, sættes ind først)
 • Samarbejdes med Odder og Hedensted kommuner for så vidt angår alle projekter vedrørende vandkvalitet og miljø
 • Regulering af de invasive pattedyr, herunder mårhund, er en kommunal opgave. Der er en markant sammenhæng mellem etableringen af mårhundegruppen, det økonomiske tilskud og udbyttet. Derfor skal indsatsen fastholdes, så mårhunden til sidst kan fjernes fra dansk natur. Derfor ønsker vi, at der i næste 3 år afsættes 50.000 kr. årligt til fortsat bekæmpelse af mårhunde.

Byudvikling og bosættelse

Byudviklingen går stærkt i Horsens kommune – også for stærkt. Den er i for høj grad fokuseret på vækst, ikke kvalitet, arkitektonisk udformning og grønne områder. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker langt stærkere input og vejledning fra forvaltningens arkitekter, fagfolk og den kommende stadsarkitekt. Tilflyttervæksten skal ikke have en fast målsætning, men skal generelt ske ud fra en naturlig omfordeling af borgere.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen skal skabes i samspil med borgerne og i respekt for byernes historie. Det kræver større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde, udviklingsprojekter og i det daglige arbejde, samt en langt større respekt for eksisterende naboer i byudviklingsprocessen.

Vi har følgende punkter, vi ønsker gennemført:

 • Undersøge konsekvenserne af de store almennyttige byggerier i Horsens. Hvor mange borgere fra andre kommuner, som er arbejdsløse og skal have sociale ydelser, flytter ind i lejlighederne?
 • De kommunaløkonomiske konsekvenser af det store almennyttige byggeri skal undersøges. Er kvaliteten i orden? Er markedet mættet? Hvilken økonomisk konsekvens har det for boligydelserne?
 • Fremtidig bebyggelse skal bygges i stedets ånd, ikke i tidens ånd!
  • Ingen punkthuse (pga dårlig lysindfald).
  • Ingen flade tage, hvis området domineres af saddeltage.
  • Ingen bygninger med udvendig altangange.
  • Ingen udvendige altaner uden afløbsrør
 • Intentioner i tidligere lokalplaner og helhedsplaner, skal i langt højere grad respekteres. Tilliden mellem naboer til byfornyelse og kommunen skal genskabes
 • Arkitekturscreening. Fokus på bevaring af de få resterende erhvervsmæssige kulturmiljøer (f.eks. dele af Møller & Jochumsen og Air Liquide) i den kommende byudvikling
 • Advisory Board med relevante arkitekter og eksperter, som efter behov kan vejlede Plan- og Miljøudvalget i særlige sager
 • Udlicitering/kommunalt aktieselskaber. Park og Vej, Materialegården og Genbrugspladserne
 • Nedlæggelse af Ejendomscentret. Opgaverne skal løses decentralt
 • Vitus Bering park er en perle i vores midtby. Men det skal føles sikkert og trygt, at opholde sig i parken. Det kan opnås med beskæring af buske og opstamning af egetræerne og med særlig æstetisk/kunstnerisk belysnin
 • Et havnebad med åbne bassiner mener vi ikke, er sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor kan der være god grund til at overveje anden anvendelse eller en flytning af havnebadet. Såfremt det skal fungere som havnebad på nuværende placering, skal det udbud og den politiske aftale om lukkede bassiner overholdes
 • Bygningsforbedringsfonden tilføres 1 mill. kr. årligt de næste 4 år
 • Whistleblowerordning skal også gælde for eksterne samarbejdspartnere
 • Digital kommunal app “En endnu bedre Horsens kommune”, hvor kommunens borgere kan komme med forslag til kommunens udvikling. Forslagene kategoriseres og registreres af forvaltningen. En gang i kvartalet gennemgås forslagene på et temamøde, hvor alle byrådsmedlemmer og repræsentanter for de forskellige forvaltninger er tilstede. Forslag, der er politisk opbakning til, kan efterfølgende behandles i de relevante politiske fagudvalg
 • Forhøje puljen til støjværn væsentligt. Flere og flere borgere generes af trafikstøj
 • Benzinstander for både på Horsens havn. Det er et stort logistisk problem for mange bådejere, at der ikke kan tankes benzin direkte i bådene fra havnekanten.
 • Masterplanen for havnen skal revurderes, så havnen kan blive, hvor den er. Havneplanen i sin nuværende form, gør det meget vanskeligt for Erhvervshavnen at agere i fremtiden. Virksomheder, der ikke er havnerelateret, bør flyttes til industrikvarteret, så der frigives areal til havnens drift. En havn skal være en havn
 • Al landvinding i fjorden skal standses

Infratruktur

Vi vil i den kommende reviderede trafikplan 2035 have fokus på at løse de trafikale problemer i Horsens midtby. Planen skal bl.a. indeholde:

 • Etablering og placering af parkeringshuse, så parkeringsproblemerne i midtbyen, ikke mindst ved Campus/Banegården og evt. Svanens plads løses og flere arealer kan omdannes
  til grønne byrum
 • Fortsat fokus på handleplaner, som imødekommer og fremmer konverteringen til elbiler
 • Fokus på kollektiv transport. Men kollektiv transport er ikke kun offentlig transport. Samkørsel er en glimrende privatarrangeret, koordineret og finansieret form for kollektiv transport. Der vil vi have konkrete forslag til, hvordan samkørsel kan stimuleres og understøttes i det offentlige rum. Det kunne fx være opstilling af GoMore ”stoppeteder”, eller organiserede blafferpunkter (pendlerpladser) med belysning og overdække
 • Rundkørsel ved den nordligste udkørsel til Gl. Aarhusvej fra Hovedgård samt anlæggelse af en højresvingsbane ved den sydligste udkørsel til Gl. Horsensvej
 • Forundersøgelse til anlæggelse af cykelsti fra Hovedgård til Vedslet senere skal kobles til Gjesing. Der er vedtaget en politisk beslutning om, at der inden 2040 skal anlægges cykelstier, som forbinder kommunerne i Danmark
 • Trafiksikring af krydset Møllegade og Kildegade
 • Ny omfartsvej i Østbirk, som også løser de trafikale problemer omkring hallen, skolen og lægehus
 • Rundkørsel ved Pejsegården i Brædstrup
 • Rundkørsel ved Horsens-Silkeborg landevejen ved afkørslen til Sønder Vissing
 • 4-spor ved Bygholm Parkvej. Ved ombygning af broen, skal det tages med i overvejelserne, at vejen kan udvides til 4 spor
 • Der skal oprettes en P-fond, hvor man kan købe en p-plads, hvis man ikke kan indrette en p-plads på en lille grund. På den måde kan få lavet en pæn huludfyldning i eksisterende gader, hvor der er små grunde og små huse. Dermed får man afsluttet randbebyggelsen
 • Alle lysreguleringer skal reguleres med intelligente løsninger, så flowet optimeres
 • Forundersøgelse vedr. forlængelse af Coldingvej i Hovedgård med henblik på trafiksikring af Vestergade
 • Cykel- og gangtunnel under Bjerrevej i den sydlige del af byen. Således Sydbyen ”hænger” sammen fra Torsted og ned til Fjordparken med tunneller under byens ”hovedveje” Vejlevej, Ternevej, Bjerrevej og Bollervej
 • Fortsat arbejde for et togstop i Hovedgård

Horsens Kommune 

På vegne af Det konservative Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige i Horsens kommune og byrådsgruppen

Gruppeformand: Esben Hedeager
Mobil: 25 31 93 29 – Mail: esben.hedeager@horsens.dk

Gruppeformand: Martin Ravn
Mobil: 40 16 26 34 – Mail: pomr@horsens.dk

Gruppeformand: Søren Lind Jensen
Mobil: 29 25 36 28 – Mail: slije@horsens.dk

Horsens den 6. September 2022