fbpx

Venstres forslag til budgetaftale for 2022

Download vores budgetforslag som PDF – Venstres budget 2022

Venstres top 5

Venstres top 5 prioriteringer til 2022 budgettet

 1. Stadsarkitekt med ansvar for klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet. *)
 2. Områdefornyelsespuljen forhøjes med 20 mio., med 10 mio. til Østbirk og 10 mio. til Hovedgård. *)
 3. Revidering af trafikplan 2030. Ringveje løser ikke de trafikale problemer i midtbyen eller manglen på parkeringspladser i centrum og ved Campus/Banegården. *)
 4. Fleksible pasningsmoduler og feriepasningstilbud, der imødekommer forældre i hele kommunen.
 5. Bestyrelser/brugerråd på plejecentrene. *)

*) Er blevet en del af budget forliget for 2022

Børn og uddannelse

Kommunens folkeskoler skal sættes fri. Der skal være et langt større ledelsesrum for den enkelte skoleleder, samt skolebestyrelserne. Hver skole har forskellige udfordringer, som kræver forskellige indsatser. Det kan være længden på skoledagene, tolærerordninger, lektiecafeer eller helt andre tiltag. Tiltag som kan variere meget fra skole til skole. Derfor skal skolerne også have økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes.

Samtidig skal dagtilbuddene i højere grad tilpasses forældrenes behov. Det kan være pasningsmoduler og midler til pasning af eget barn frem til skolestart. Arbejdsmarkedet er under opbrud og Covid 19 har haft stor indflydelse på vores arbejdsdag, hvor flere arbejde hjemmefra eller har meget fleksible arbejdstider.

Børns trivsel og uddannelse er helt afgørende for et velfungerende og sundt samfund. Både nu og i fremtiden. Derfor er det også Venstres mål, at tilføre flere midler til børne- og uddannelsesområdet, så børn og skoleelever kan møde flere pædagoger og skolelærer i dagligdagen.

 • Frihed til skolerne i en ny skolestruktur. Der skal være langt større frihed og handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens kommune. Det gælder på ledelsesniveau og for skolebestyrelsernes medindflydelse.
 • Virksomhedsbesøg for UU-vejledere og lærere, så eleverne kan vejledes bedst muligt omkring de faglige uddannelser.
 • Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner for 0-6 årige, så de i langt højere grad passer til forældres hverdag. Eksempelvis 30, 37 og fuldtid (ca 47 timer) og betaling herefter. Det samme gælder for SFO.
 • Dagplejen og private passere. Fokus på de nære pasningstilbud. I den store vuggestueplan, må vi ikke glemme de nære tilbud. Børn er forskellige og ikke alle trives i stor vuggestue.
 • Sommerferielukning i daginstitutioner og pasningstilbud skal gøres mere fleksibelt og planlægges bedre, så der etableres lokale tilbud, som imødekommer forældre og forkorter afstandene.
 • Fordelingen af puljen skal revurderes, så enkelte skoler ikke forfordeles.
 • Forældrebetaling på 25% skal i kroner og øre fastfryses på 2020 niveau.
 • Studenterhus på Campusgrunden. Tiltag for at styrke studiemiljøet på campusgrunden.
 • Renovering af legepladsen ved Højvangskolen.
 • Røgfri legepladser.

Velfærd og sundhed

Ældre borgere skal have en værdig alderdom i Horsens kommune. Covid 19 har påvirket mange ældre borgere og skabt ensomhed hos mange. Det er en situation, som ikke må blive permanent og her kan aktivitetscentrene spille en stor rolle. Nye tiltag for enlige mænd har været en stor succes. Den indsats skal fastholdes og styrkes.

Men vigtigst af alt, så skal pårørende være trygge, når deres nære er på plejehjem eller i en andet beskyttet tilbud. Derfor skal der oprettes brugerråd på alle plejecentre, så beboer og pårørende bliver inddraget i dagligdagen, så risikoen for omsorgssvigt mindskes og den sidste tid i livet bliver værdigt.

Sygefraværet er faldet og trivslen er steget blandt kommunale ansatte under Covid 19. Hvorfor? Det er oplagt at undersøge, så den gode udvikling kan fastholdes.

 • Det gode liv for ældre. Aktivitetscentrene skal styrkes.
 • Brugerråd/Bestyrelser på plejecentrene. Beboere og pårørende skal inddrages langt mere i dagligdagen på vores plejecentre. Det vil give mere tryghed og mindsker risikoen for omsorgssvigt.
 • Ensomhedsindsatsen er en succes, specielt for enlige mænd. Udviklingen fastholdes og styrkes i samarbejde med Ældrerådet, Horsens Provsti, Ældre Sagen og Sund By.
 • Fokus på trivsel og sygefravær i kommunen. Covid 19 ændrede arbejdsformen for mange kommunalt ansatte, men medførte samtidigt et lavere sygefravær. Det skal evalueres, så den gode udvikling kan fastholdes.
 • Flere indvandrekvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Projekt med pensionister, etc. undersøges.
 • Supervision til alt personale, som arbejder med mennesker.
 • Fokus på vores handicappede borgere, i særdeleshed unge og børn.
 • Røgfri kommunal arbejdsplads. Målet er en røgfri kommune.

Erhverv og beskæftigelse

Der er stadig plads til forbedringer i Horsens kommune. Mange står stadig uden for arbejdsmarkedet og det er en skam, både for den enkelte borger, men også for virksomhederne. Men hvis vi skal lykkedes, så kræver det en reorganisering og effektivisering af jobcentret og en helt anden tilgang, hvor flere eksterne aktører involveres på resultatløn, håndholdte forløb udbygges og de bedste erfaringer fra andre kommuner inddrages.

Indsatsen for at tiltrække flere virksomheder til kommunen skal styrkes. Det er alt afgørende, at tiltrække nye erhvervsaktive borgere til kommunen og skabe et stærkt fundament for vores velfærdssamfund.

Etableringen af Campus ved banegården skal udnyttes, så virksomhederne får glæde af de studerendes høje faglige niveau, kreativitet og innovation. Derfor ønsker Venstre et erhvervshus på Campus, hvor virksomheder og studerende kan udfordre hinanden.

 • Reorganisér jobcentret. Opkvalificering af jobcentrets medarbejdere er afgørende og et samarbejde med eksterne aktører vigtig, hvis beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes og effektueres. Venstre imødeser et tydeligere samarbejde mellem jobcentret, sagsbehandlere og virksomhederne.
 • Straksaktivering efter krævemodellen i Greve.
 • Effektive kollektive trafikforbindelser i erhvervsområderne.
 • Langt større fokus på tiltrækning af virksomheder til kommunen.
 • Samarbejdet mellem butikker, ejere af strøgejendomme, CityHorsens og Horsens Kommune skal intensiveres for at undgå tomme lejemål og fremme Horsens som detailhandelsby.
 • Erhvervshus ved Campus. Stedet hvor virksomheder og studerende mødes. Potentialet er enormt og skal udnyttes.
 • Iværksætteri. Udviklingen skal fastholdes og styrkes. Flere skal være iværksættere og kommunen skal være en magnet for nye ideer og iværksættere.
 • Konkurrenceudsættelse. Som minimum skal Horsens kommune være på niveau med landsgennemsnittet.
 • Initiativer til fastholdelse af udenlandske studerende.
 • Bedre mulighed for virksomhederne til at handle aktivt i situationen.
 • Kontrolgruppe for socialt bedrageri.

Oplandet

Ingen kommune uden et stærkt opland. Derfor stillede Venstre forslag om et oplandsudvalg ved sidste kommunalvalg. Det blev vedtaget og er en succes, som har styrket udviklingen i oplandet. 25 millioner kroner er afsat til initiativer i oplandet, herunder 3 millioner kroner. til nedrivning af forfaldne bygninger. Venstre vil forhøje puljen med yderligere 20 millioner.

Samtidig vil Venstre arbejde for, at oplandsudvalget bliver et stående udvalg med styrke og økonomi i næste valgperiode, så den positive udvikling i oplandet fastholdes.

Målet er, at det skal være lige så attraktivt at bo på landet, som i hovedbyerne. Men det kræver, at udviklingen prioriteres og investeringerne fordeles i hele kommunen, for Horsens kommune er ikke kun Horsens, men hele kommunen.

 • Udflytning af kommunale arbejdspladser. Strukturændring i forbindelse med Campus rokaden, så centerbyerne i oplandet styrkes.
 • Landsbyafgrænsningen skal fjernes i Horsens kommune. Det kræver en fælles erklæring til Folketinget.
 • Områdefornyelsespuljen. Fremrykning af områdefornyelsespuljen 2022-2025 og tilførelse af yderligere 20 millioner kroner. Østbirk og Hovedgård skal i først omgang tilgodeses med 10 mill. hver.
 • Klostermølle. Kommune undersøger muligheden for at ændre ejer strukturen omkring klostermølle, således at en selvejende institution f.eks. kunne varetage driften af Klostermølle fremover.
 • Rammeområde 33OF03XX udlægges til et bynært rekreativt område. Området er i dag udlagt til bebyggelse.
 • Iværksættelse af områdefornyelse i Østbirk med fokus på bymidten og beplantning ved indkørslen til Østbirk.
 • 100.000 til indkøb af grej, så de frivillige ikke selv skal stille eget grej til rådighed.
 • Varieret udbud af boliger i oplandet. Samarbejde med boligforeninger, så der kan bygges flere almennyttige boliger og senior bofællesskaber, specielt i centerbyerne. Herunder Østbirk.
 • Forsamlingshusene økonomiske pulje styrkes efter fremrykningen af tilskud under Covid 19.
 • Støtte til togstop i Hovedgård. Horsens kommune medfinansierer projektet.
 • Trafikplaner for Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Infrastrukturen har ikke fulgt med udviklingen.
 • Bedre kollektiv trafik til Skanderborg og Silkeborg sikres gennem et samarbejde mellem de tre kommuner.
 • Direkte rute til Horsens for rute 112. Det skal være mere attraktivt for studerende i det nordvestlige opland at benytte offentlig trafik. Skolebus fra Bredvad Mølle 623 – Nim. Kommer 5-10 for sent, så børnene ikke kan nå 110 til Horsens.
 • Flextur for unge til samme pris som en busbillet. Løsning for skolebørn, der ikke har mulighed for at bruge offentlige trafikforbindelser, samt let tilgængelighed til kultur og fritidstilbud for unge i oplandet. Det kræver en ordentlig app og en markedsføring af mobilitetsløsningen.
 • Støjværn. Forhøje puljen til støjværn væsentligt. Flere og flere borgere generes af trafikstøj.
 • Ny pulje på 5 mill. kr. til færdiggørelse af veje/stier/belysning/anlægsprojekter i kommunen.
 • Vindingvej renoveres og udvides. Vejen fra Slagballevej til Vinding er i forfald og trænger til en kærlig hånd og udvidelse, så den kan håndtere den tunge trafik.
 • Tværkommunalt samarbejde om cykelstier, så der etableres et sammenhængende cykelstinet mellem kommunerne.
 • Yding, Voervadsbro, Sandvad. Yding til Østbirk, samt asfaltering af strækningerne Voervadsbro til Fyelmose/Birknæsvej og fra Gantrupvej til Kongevejen.
 • Østbirk – Belysning af natursti Ryvej – Nybakken
 • Østbirk – De trafikale problemer omkring hallen, skolen og det nye lægehus skal løses.
 • Hatting – Præstemarksvej og Østerhåbsvej – cykelstier udbygges og færdiggøres.
 • Vestbirk – Trafikplan/parkering for området ved den Genfundne bro. Forholdene er til tider kaotisk.
 • Søvind – Lysregulering, Ravnebjerget – Oddervej.
 • Brædstrup – Asfalt på Nørregade, så byen bindes sammen fra Pejsegården til Falck
 • Sikker skolevej fra Nim til Lund
 • Rundkørsel ved Hovedgård syd.
 • Lyskryds i Gedved ved Kirkevej-Egebjergvej. Gedved vækster og trafikmængden på Egebjergvej vokser.
 • Rundkørsel på Horsens-Silkeborg landevejen ved afkørsel til Sdr. Vissing vejen.
 • Bedre forhold for sommer- og vinter badere ved Ring Sø, bruser/sauna.
 • I forbindelse med renovering af Nørregade i Brædstrup laves fart-dæmpende foranstaltninger.
 • Ny vej syd om Addit, fra Lervejdal til Additvej for lastbiler til Dansand og Dansk Kvarts Industri.
 • Cykelsti til Søvind og lysregulering i krydset Sandbjergvej-Oddervej.
 • Renovering af opvisningsbanen på Brædstrup stadion.
 • Brædstrup handel og erhverv støttes årligt med 250.000 kr.
 • Brædstrups julebelysning skal på niveau med Horsens – 350.000 kr.
 • Brædstrup lokalråd er en vigtigsamarbejdspartner for Horsens kommune – 75.000 kr. årligt.
 • Springhal i Brædstrup – Bevæg dig for livet. Der skal afsættes 9 million.
 • Folke- og aktivitetsparken i Brædstrup skal sin egen skovtrold – 0,5 million.

Bæredygtighed, klima og miljø

Vores klima og miljø er udfordret. Det kræver handling. Vi skal minimere vores aftryk på jorden og i naturen. Derfor vil Venstre, også i dette budget, gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og grønne byer.

Men det skal ske i et tæt sammenarbejde med Landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, så indsatsen bliver mest effektiv og meningsfuld. Vores grundvand er skal sikres. Det gøres mest effektivt gennem sprøjtefri zoner ved boringerne og med dyrkningsaftaler med landmændene, så sårbare områder dyrkes økologisk. Det kræver økonomisk robusthed, specielt for for de mindre lokale vandværker, men kan sikres gennem et grundvandssamarbejde, hvor alle bidrager i en fælles indsats.

Vores klima og miljø er udfordret. Det kræver handling. Vi skal minimere vores aftryk på jorden og i naturen. Derfor vil Venstre gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og grønne byer.

Det skal ske i et tæt sammenarbejde med Landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, så indsatsen bliver mest effektiv og meningsfuld. Vores grundvand skal sikres. Det gøres mest effektivt gennem sprøjtefri zoner ved boringerne og med dyrkningsaftaler med landmændene, så sårbare områder dyrkes økologisk eller pesticidefri. Det kræver økonomisk robusthed, specielt for de mindre lokale vandværker, men kan sikres gennem et grundvandssamarbejde, hvor alle bidrager til en fælles indsats.

Horsens fjords tilstand skal forbedres og næringsholdige udledninger skal reduceres. En indsats som skal baseres på fakta, ikke på fordomme. Derfor skal der gennemføres langt flere målinger, så udledningernes størrelse og geografiske placeringer kortlægges. I dag indsamles data gennem målingerne ved 3 stationer. Det er for lidt og skaber usikkerhed omkring beregninger og årsager. Derfor skal der iværksættes et grundigt analysearbejde i samarbejde med relevante aktører, universiteter og kommuner. Inspiration kan hentes i projektet Sund Vejle Fjord.

Horsens kommune er langt fremme i recirkulering og har en meget velfungerende affaldssortering. Den udvikling skal fastholdes og styrkes, men den skal give mening og være økonomisk forsvarlig for samfundet og borgerne.

Venstre går også forrest i kampen for en grønnere by. Vi skal lave langsigtede løsninger, hvor vejtræer er en naturlig del af bybilledet og så skal flere vejgrøfter være vilde. Det er godt for insekter og fauna, men også for en billigere kommunale drift, så økologi og økonomi går hånd i hånd.

I den forbindelse er det oplagt at etablerer flere opsamlingspladser for haveaffald rundt om Horsens og i kommunen. Det fjerner unødvendig trafik gennem midtbyen til genbrugspladsen på Endelavevej. Haveaffaldet kan flises og komposteres på de lokale steder, så borgerne kan få næringsrig muld med retur.

 • Stadsarkitekt med bemyndigelse indenfor byudvikling, og udviklingsansvar for klimatilpasning, bæredygtighed og biodiversitet. Indsatsen skal ske på tværs af mange afdelinger/områder og kræver en fast forankring, for at være ambitiøs og effektiv.
 • Grøn strøm. Horsens kommune går forrest som aftager af grøn strøm.
 • Analyse af Horsens fjords tilstand. Målestationer ved udløb og andre strategiske steder i fjorden.
 • Minivådområder. Minimere kvælstofudledningen i Fjorden i samarbejde med landbruget.
 • Skovrejsning ved Højballegård, som ved Rugballegård.
 • BNBO og sprøjtefri zoner ved drikkevandsboringer.
 • Kun i et økonomisk fællesskab med alle vandværker, kan vi sikre vores fælles grundvand gennem dyrkningsaftaler og økonomiske kompensationer.
 • Naturtjek af landbrugsbedrifter. Kommunen medfinansierer projektet med 50.000 kr. gennem biodiversitetspuljen.
 • Undersøge mulighederne for urørt skov – Urskov i kommunen. Binder CO2.
 • Vilde grøfter. Fremme biodiversiteten langs vejene. Kan samtidig spare driftsmidler.
 • Plant 1000 træer. Budget 2019, men stadig ikke gennemført. Strandpromenaden og Langmarksvej er oplagte steder. Et tiltag der kan finansieres af private. Plant et træ og gør din by grøn!
 • Bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet. Genanvendelse og genbrug indtænkes fremadrettet i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret.
 • Byggeri i træ skal fremmes, specielt af hensyn til klima og bæredygtighed. Det kan blandt andet ske gennem kommunalt byggeri og i lokalplaner.
 • Praktisk og ikke mindst kosteffektiv Horsens-løsning på de nationale krav om affaldssortering af husholdningsaffald i 10 fraktioner. Centralt affaldssorteringssystem er helt oplagt.
 • Pulje til grønne tiltag. Den grønne omstilling skal understøttes i Horsens kommune og det skal ikke kun være kommunen, som går forrest. Private initiativer skal understøttes i en fælles indsats.

By og plan

Byudviklingen går stærkt i vores kommune. Men den er i for høj grad fokuseret på vækst, ikke kvalitet, arkitektonisk udformning og grønne områder. Venstre ønsker langt stærkere input og vejledning fra forvaltningens arkitekter og fagfolk. Når vi byudvikler og skaber nye rammer for kommunens borgere, skal det ikke være kortsigtet, men for vores børn og børnebørn. Helt aktuelle undersøgelser viser, at en opvækst i triste kassebyggerier uden grønne områder, har stor betydning for menneskets udvikling. Vækst med omtanke!

Venstre vil, i lighed med de Konservative, have en stadsarkitekt ansat i kommunen, så en høj arkitektonisk kvaliteten i byudviklingen sikres. Derudover skal et uafhængigt Advisory Board, kunne vejlede Plan og Miljø udvalget efter behov og i særlige sager.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen i kommunen skal ikke dikteres af entreprenører, men skabes i samspil med borgerne og i respekt for byernes historie. Det kræver større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde, udviklingsprojekter og i det daglige arbejde, samt en langt større respekt for eksisterende naboer i byudviklingsprocessen.

Desuden vil vi have undersøgt konsekvenserne af de store almennyttige byggerier i Horsens. Hvor mange borgere fra andre kommuner, som er arbejdsløse og skal have sociale ydelser, flytter ind i lejlighederne?

 • Intentioner i tidligere lokalplaner og helhedsplaner, skal i langt højere grad respekteres. Tilliden mellem naboer til byfornyelse og kommunen skal genskabes. Vækst med omtanke.
 • Bevarende lokalplaner for kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer skal kortlægges og effektueres. Mere vigtigt end nogensinde. Med den nuværende udvikling, vil vores DNA og kulturmiljøer være borte i løbet af en kort årerække.
 • Arkitektur screening. Fokus på bevaring af de få resterende erhvervsmæssige kulturmiljøer (f.eks. dele af Møller & Jochumsen og Air Liquide) i den kommende byudvikling
 • Venstre støtter op om de Konservatives forslag.
 • Advisory Board med relevante arkitekter og eksperter, som efter behov kan vejlede Plan- og Miljøudvalget i særlige sager.
 • Helhedsplaner skal gennemgås og ændres til udviklingsplaner, i en fornyet proces med borgerinddragelse, hvor bæredygtighed indtænkes.
 • Udlicitering/kommunalt aktieselskaber. Park og Vej, Materialegården og Genbrugspladserne.
 • Nedlæggelse af Ejendomscentret. Opgaverne skal løses decentralt.
 • De kommunaløkonomiske konsekvenser af det store almennyttige byggeri skal undersøges. Er kvaliteten i orden? Er markedet mættet? Hvilken økonomisk konsekvens har det for boligydelserne?
 • Kommunale boligforeninger privatiseres. Foreningerne konverteres til “rigtige” boligforeninger.
 • Vitus Bering park er en perle i vores midtby. Men det skal føles sikkert og trygt, at opholde sig i parken. Det kan opnås med beskæring af buske og opstamning af egetræerne og med særlig æstetisk/kunstnerisk belysning.
 • Gratis offentlige toiletter i midtbyen. SMS-ordning så hærværk undgås.
 • Whistleblower ordning skal også gælde for eksterne samarbejdspartnere.
 • Borgere kan stille skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne. Partiernes medlemmer har derefter mulighed for at besvare spørgsmålene mundtligt i byrådssalen. Desuden skal der i langt højere grad være muligt for borgere og interessenter, at få foretræde for de enkelte udvalg.

Kultur og fritid

Motions og bevægelse er afgørende for vores sundhed og velbefindende. Derfor har kommunen også taget visionen “Bevæg dig for livet” til sig. Men en ting er snak, en anden ting er handling. Venstre vil skabe de rette vilkår, så visionen kan gå i opfyldelse.

Kunst, kultur og turisme er også vigtige områder, som kræver fokus i vores kommune. Specielt turismen er et overset område, som kan skabe vækst og fremgang, ikke mindst i detailhandelen. Derfor foreslår Venstre ændringer på det organisatoriske plan og konkrete tiltag, som kan styrke turismen.

Erhverv og turisme skal funderes i et selvstændigt udvalg. Det er to meget vigtige områder, hvis vores kommune skal udvikle sig, også økonomisk. Covid 19 har haft store konsekvenser for vores hoteller og detailhandel. Derfor kræver de to områder særlig stor bevågenhed fremadrettet. Men på nuværende tidspunkt er turismen og erhvervspolitikken hjemløs og forsømt i kommunen. Det vil Venstre ændre.

 • Realisering af projektet ved Husodde Strand for vinterbadere og surfere. Mange idrætsforeninger har fået langt bedre forhold ved multihal byggerierne. Nu må det langt om længe være foreningerne ved Husodde strand som tilgodeses.
 • Nyt klubhus til Torsted IF. Klubhuset og omklædningsfaciliteterne er totalt nedslidte og skal udskiftes. Muligheden for en helt ny station mellem Torsted og Hatting skal undersøges.
 • Udbygning af hallen i Søvind, så byen får bedre muligheder for motion, herunder yoga, indoor cykling, dance. Aktiviteter der ikke kræver en ny stor hal.
 • Halinspektører tættere på brugerne.
 • Udetræning faciliteter ved Langelinie, Lunden og i Bygholm Park. Bevæg dig for livet og styrkelse af den ikke organiserede idræt. Samarbejde med Casper Due Fogh.
 • Outdoor turisme. Gudenåen, skovene, fjorden, øerne, cykling, vandring, brug af naturen og fjordminoen, fra simpelt lejr-liv over luksuriøs camping til hotelophold. En turismeform som er i kraftig vækst. Strategi for flere shelters, ruter og seværdigheder.
 • Befæstet adgang for handicappede til broen ved Langelinie med den nye handicaprampe.
 • Pulje til aktiviter for ældre. Flere ældre skal motionere.
 • Street Mekka. Indtænkes i Godsbaneprojektet med DSB-ejendomme.
 • Landsstævne til byen. Sammentænkes med profilering af Fængslet og indvielse af Vestsalen.
 • Horsens som førende kultur- og oplevelsesby. Kulturstrategi, så de unikke kulturtilbud, kulturinstitutioner og museer kan brande kommunen. Nye tiltag som Prison Roof-Walking – Oplev byen fra Fængslets tag udvikles.
 • Erhverv og Turisme i selvstændigt udvalg. Begge områder er forsømte og skal styrkes. Et fremtidigt image som oplevelseskommune, kan blive resultatet.
 • Kunst og kultur i de yngstes hverdag. Kulturprinsen – inspiration fra Viborg kommune.
 • Gennemsigtighed i ejerforholdet i Forum Horsens – Parkhallen.
 • Bevilliger fra PR puljen skal politisk behandles.
 • Røgfri legepladser i kommunen. Praktiseres i mange andre kommuner.

Trafik og infratruktur i Horsens Kommune

Horsens vokser hastigt, flere flytter til byen og vores kommune. Det er fantastisk og skaber et godt grundlag for vores velfærd. Men det skaber også et stort tryk på vores infrastruktur. Trafikplan 2030 er blevet overhalet indenom af byfortætningsprojekter og en for lille P- norm. Udfordringer som ringveje ikke løser.

Derfor skal der iværksættes en ny overordnet trafikplan for Horsens by, som skal løse de trafikale udfordringer i midtbyen. Planen skal også indeholde etablering og placering af parkeringshuse, så parkeringsproblemerne i midtbyen, ikke mindst ved Campus/Banegården løses og flere arealer kan omdannes til grønne byrum.

Venstre ønsker samtidig en strategi, som imødekommer og fremmer konverteringen til elbiler. En udvikling som er givet, men som kræver store planmæssige tiltag. Tiltag, som ikke kan gennemføres på et år eller to, men kræver et længere forløb.

Derfor vil Venstre have en strategi, som fremmer og imødekommer konverteringen til elbiler. Desuden skal 2 timers gratis parkering fortsætte, der skal mere fleksibilitet i den offentlige trafik og flere midler til støjværn.

 • Revidering af trafikplan 2030 – udviklingen i Horsens har overhalet eksisterende trafikplan i midtbyen.
 • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Flere p-pladser og fordele indtænkes, så udviklingen understøttes. Det kunne være flere p-pladser forbeholdt elbiler, etc. Målet skal være en grøn og forureningsfri by. Indtænke p-pladser med ladestandere i lokalplaner og nybyggeri.
 • Etablering/fremrykkelse af parkeringshus ved Campus/Banegården. Der er voldsomt mangel på P-pladser i området.
 • Parkeringsnormen i midtbyen-zone 1 skal hæves. Midtbyen er voldsomt udfordret på parkeringspladser for beboere.
 • Fastholdelse af 2 timers gratis parkering.
 • Ny pulje på 5 mill. kr. til færdiggørelse af veje/stier/belysning/anlægsprojekter i kommunen.
 • Flere handicap parkeringspladser i byerne. Flere pladser ved butikker og torve bruges som heltidsparkering, hvilket er uhensigtsmæssigt.
 • Taxa strategi. Har vi det rigtige antal taxaer og licenser i byen. Undersøgelse er påkrævet.
 • Flextur for unge i oplandet til samme pris som en busbillet. Løsning for skolebørn, der ikke har mulighed for at bruge offentlige trafikforbindelser, samt let tilgængelighed til kultur og fritidstilbud for unge i oplandet. Det kræver en ordentlig app og en markedsføring af mobilitetsløsningen.
 • Forhøje puljen til støjværn væsentligt. Flere og flere borgere generes af trafikstøj.
 • Sikker skolevej i Dagnæsparken. Krydsningfacilitet på stamvejen.
 • Udkørsel fra Stensballe Strandvej til Haldrupvej. Den rigtige og mest trafiksikre løsning skal findes.
 • Handicapvenlig passage/trapper ved banestien øst for Husodde-Stensballe. Vintertjeneste på Husoddestien, som bruges hele året af cykellister og gående.
 • Viborgvej og Løvhøjsvej asfalteres og kantstene hæves, som beboerne er blevet lovet.
 • Bedre krydsningsfaciliteter for skolebørn og ældre på Vestergade.

Horsens Kommune 

Arbejdsmarkedet er i opbrud. Flere arbejder hjemmefra, ikke mindst som følge af Covid 19. Samtidig har flere kommuner indført 4 dages arbejdsuge for deres medarbejdere. Det skal undersøges, om det skal indføres i Horsens kommune. Mere fleksible arbejdstider er vigtigt, så vi kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og samtidig følge med udviklingen for moderne arbejdspladser.

Borgerinvolvering og deltagelse i samfundsdebatten er vigtig. Proceduren for at støtte op om et borgerforslag er meget besværlig, derfor ønsker Venstre at undersøge alle muligheder for at forenkle den proces.

Endelig skal ingen være i tvivl om, at Venstre ønsker en røgfri kommune og at der skal større fokus på FN´s 17 verdensmål.

 • 4 dages arbejdsuge for kommunale medarbejdere undersøges, samt gode muligheder for hjemarbejde.
 • Forenklet proces, når borgere vil støtte et borgerforslag.
 • Røgfri kommune.
 • Større fokus på FN´s verdensmål og bæredygtighed.

På vegne af Venstre i Horsens Kommune og byrådsgruppe

Gruppeformand Martin Ravn
M: 4016 2634
E: pomr@horsens.dk

Horsens den. 26. august 2021