fbpx

Venstres forslag til budgetaftale for 2021

Download vores budgetforslag som PDF – Venstres budget 2021

Indledning

Kommuneskat

Helt overordnet skal kommuneskatten og afgifter holdes i ro. Det er både Liberal Alliance, Konservative og Venstre enige om. Den sidste økonomiske beregning for kommunen, efter reformeringen af udligningsordningen, viser at kommunens samlede bundlinje er forbedret med 25,3 millioner kr. Dermed er kommunens økonomi robust og kan kompenserer for det faldende tilskud fra andre kommuner i udligningsordningen.

Børn og uddannelse

Kommunens folkeskoler skal sættes fri. Der skal være et langt større ledelsesrum for den enkel-te skoleleder, samt skolebestyrelserne. Hver skole har forskellige udfordringer, som kræver for-skellige indsatser. Det kan være længden på skoledagene, tolærerordninger, lektiecafeer eller helt andre tiltag. Tiltag som kan variere meget fra skole til skole. Derfor skal skolerne også have økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes.
Samtidig skal dagtilbudene i højere grad tilpasses forældrenes behov. Det kan være pasnings-moduler og midler til tilpasning af eget barn frem til skolestart. Arbejdsmarkedet er under op-brud, hvor flere arbejde hjemmefra eller har meget fleksible arbejdstider.
Børns trivsel og uddannelse er helt afgørende for et velfungerende og sundt samfund. Både nu og i fremtiden. Derfor er det også Venstres mål, at tilføre flere midler til børne og uddannelsesområdet, så børn og skoleelever kan møde flere pædagoger og skolelærer i dagligdagen.

 • Frihed til skolerne i en ny skolestruktur. Der skal være langt større frihed og handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens kommune. Det gælder på ledelsesniveau og for skolebestyrelsernes medindflydelse.
 • Virksomhedsbesøg for UU-vejledere og lærere, så eleverne kan vejledes bedst muligt omkring de faglige uddannelser.
 • Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen.
 • Røgfri skoledag.
 • Midler til pasning af eget barn frem til skolestart.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner for 0 – 6 årige, så de i højere grad passer til forældres hverdag. Eksempelvis 30, 37 og fuldtid (ca 47 timer) og betaling herefter.
 • Pulje til rengøring. Penge til ekstra rengøring i daginstitutioner og skoler. Covid 19 bekæmpelse.
 • Dagplejen og private passere. Fokus på de nære pasningstilbud. I den store vuggestue-plan, må vi ikke glemme de nære tilbud. Børn er forskellige og ikke alle trives i stor vuggestue.
 • Inklusionsmodellen. Har vi den rigtige model eller er det i virkeligheden dummebøder for folkeskolerne? Tildelingsmodellen gennemgåes og nytænkes.
 • Forældrebetaling. Forældrebetaling på 25% skal i kroner og øre fastfryses på 2020 niveau.
 • Studenterhus på Campusgrunden.
 • Renovering af legepladsen ved Højvangskolen.

Velfærd og sundhed

Ældre borgere skal have en værdig alderdom i Horsens kommune. Covid 19 har påvirket mange ældre borgere og skabt ensomhed hos mange. Det er en situation, som ikke må blive permanent og her spiller aktivitetscentrene en stor rolle.

Men vigtigst af alt, så skal pårørende være trygge, når deres nære er på plejehjem eller i en andet beskyttet tilbud. Derfor skal der oprettes brugerråd på alle plejecentre, så beboer og pårørende bliver inddraget i dagligdagen, så risikoen for omsorgssvigt mindskes og den sidste tid i livet bliver værdigt.

Sygefraværet er faldet og trivslen er steget blandt kommunale ansatte under Covid 19. Hvorfor? Det er oplagt at undersøge, så den gode udvikling kan fastholdes.

 • Det gode liv for ældre. Aktivitetscentrene skal styrkes.
 • Brugerråd på plejecentrene. Beboere og pårørende skal inddrages langt mere i dagligdagen på vores plejecentre. Det vil give mere tryghed og mindske omsorgssvigt.
 • Konsulenter, som kommunens medarbejdere og borgere kan kontakte, hvis de oplever, at en borger er ensom. Gerne i samarbejde med Ældrerådet, Ældre Sagen og Sund By.
 • Fokus på trivsel og sygefravær i kommunen. Covid 19 ændrede arbejdsformen for mange kommunalt ansatte, men medførte samtidigt et lavere sygefravær. Det skal evalueres, så den gode udvikling kan fastholdes.
 • Flere indvandrekvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Projekt med pensionister, etc. undersøges.
 • Supervision til alt personale, som arbejder med mennesker.
 • Kontrolgruppe for socialt bedrageri.

Erhverv og beskæftigelse

Det fulde omfang af Covid 19 og dens indflydelse på arbejdsmarkedet i Horsens kommune, er endnu ikke klarlagt. Men konsekvensen er højst sandsynligt en stigning i arbejdsløsheden. Det er en udfordring, vi som kommune, skal håndtere.

Men det vil kræve en reorganisering og effektivisering af jobcentret og en helt anden tilgang, hvor flere eksterne aktører involveres på resultatløn, håndholdte forløb udbygges og de bedste erfaringer fra andre kommuner inddrages.

Indsatsen for at tiltrække flere virksomheder til kommunen skal styrkes. Det er helt afgørende for, at tiltrække nye erhvervsaktive borgere til kommunen og skabe et stærkt fundament for vores velfærdssamfund. Desuden skal færdiggørelsen af byens gågader følges op af en kampagne, som sætter fokus på og understøtter detailhandelen.

Endelig skal etableringen af Campus ved banegården udnyttes, så virksomhederne får glæde af de studerendes høje faglige niveau, kreativitet og innovation. Derfor ønsker Venstre et erhvervshus på Campus, hvor virksomheder og studerende kan udfordre hinanden.

 • Reorganisér jobcentret. Opkvalificering af jobcentrets medarbejdere er en hjørnesten, igennem samarbejde med eksterne aktører skal det lede til at beskæftigelsesindsatsen i Horsens nytænkes. Venstre imødeser et tydeligere samarbejde mellem jobcentret, sagsbehandlere og virksomhederne.
 • Herunder indvandre, efter krævemodellen i Greve.
 • Styrke den kollektive trafik i erhvervsområderne. Skal prioriteres i nytænkningen af den offentlige trafik i Horsens kommune.
 • Projektere nyt erhvervsområde ved Horsens Syd i samarbejde med Hedensted kommune.
 • Langt større fokus på tiltrækning af virksomheder til kommunen.
 • Genoprette et stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og Horsens kommune.
 • Bosætning. Tilflytning er i høj grad afhængig af det gode hverdagsliv. Der bør formuleres en “Hverdagsstrategi”. Tilflytningen til Horsens er desværre langt fra så stor, som forventet. Det kræver ny tilflytningsstrategi.
 • Samarbejdet mellem butikker, ejere af strøgejendomme, CityHorsens og Horsens Kommune skal intensiveres for at undgå tomme lejemål og fremme Horsens som detailhandelsby.
 • Erhvervshus ved Campus. Stedet hvor virksomheder og studerende mødes. Potentialet er enormt og skal udnyttes.
 • Iværksætteri. Udviklingen skal fastholdes og styrkes. Flere skal være iværksættere og kommunen skal være en magnet for nye ideer og iværksættere.
 • Initiativer til fastholdelse af udenlandske studerende.
 • Sygemeldinger. Bedre mulighed for virksomhederne til at handle aktivt i situationen.

Oplandet

Ingen kommune uden et stærkt opland. Derfor stillede Venstre foreslag om et oplandsudvalg ved sidste kommunalvalg. Det blev vedtaget og er en succes, som har vist sit værd. 25 millioner kroner. er allerede afsat til initiativer i oplandet, herunder 3 millioner kroner. til nedrivning af forfaldne bygninger. Derfor vil Venstre arbejde for, at oplandsudvalget bliver et stående udvalg i næste valgperiode, så den positive udvikling i oplandet fastholdes.

Det skal, for den enkelte borger i Horsens kommune, være ligeså attraktivt at bo på landet, som at bo i hovedbyerne. Det kræver, at udviklingen prioriteres og investeringerne fordeles i hele kommunen, for Horsens kommune er ikke kun Horsens, men hele kommunen. Derfor vil Venstre kæmpe for et selvstændigt Oplandsudvalg med styrke og økonomi, så udviklingen sikres.

 • Udflytning af kommunale arbejdspladser. Strukturændring i forbindelse med Campus rokaden, så centerbyerne i oplandet styrkes.
 • En indgang for opland og ø-samfundene, så dialogen og udviklingen styrkes. Der skal på sigt etableres et stående oplandsudvalg.
 • Områdefornyelsespuljen. Fremrykning af områdefornyelsespuljen 2021-2025 og tilførelse af yderligere 10 millioner kroner.
 • Iværksættelse af områdefornyelse i Østbirk med fokus på ”centrum, området ved lyskrydset midt i byen”.
 • Beplantning ved indkørslen til Østbirk. Forskønnelse af området, så indkørslen bliver attraktiv.
 • 100.000 til indkøb af grej, så de frivillige ikke selv skal stille eget grej til rådighed.
 • Forlængelse af Mellemby puljen 2021-2024 med 500.000 kr. årligt.
 • Sikre flere pladser rundt i kommunen til haveaffald.
 • Varieret udbud af boliger i oplandet. Samarbejde med boligforeninger, så der kan bygges flere almennyttige boliger og senior bofællesskaber, specielt i centerbyerne. Herunder Østbirk.
 • Toiletbygning ved Fyel Mose. Den nye badesø ved Fyel Mose mellem Gantrup og Voervadsbro vil blive en fremtidig turistattraktion. Derfor er det helt naturligt, at de sanitære forhold forbedres.
 • Bruser – Mobilsauna ved Ring Sø.
 • Vindingvej renoveres og udvides. Vejen fra Slagballevej til Vinding er i forfald og trænger til en kærlig hånd og udvidelse, så den kan håndtere den tunge trafik.
 • Cykelsti – Yding, Voervadsbro, Sandvad.
 • Rundkørsel ved Hovedgård syd.
 • Rundkørsel på Horsens-Silkeborg landevejen ved afkørsel til Sdr. Vissing vejen.
 • Bedre forhold for sommer- og vinter badere ved Ring Sø, bruser/sauna.
 • Cykelsti fra Voervadsbro til Fyelmose/Birknæsvej asfalteres.
 • Cykelsti fra Yding til Østbirk.
 • Cykelsti fra Gantrupvej til Kongevejen asfalteres.
 • I forbindelse med renovering af Nørregade i Brædstrup laves fart-dæmpende foranstaltninger.
 • Ny vej syd om Addit, fra Lervejdal til Additvej for lastbiler til Dansand og Dansk Kvarts Industri.
 • Cykelsti til Søvind. Faldt ud sidste år men har været ønsket i mange år.
 • Kommuneplanstillæg for huludfyldning i Rådved. Flere lokalområder ønsker huludfyldning, samt lempelse af landsbyafgrænsningerne. Det skal vi imødekomme.
 • 2 millioner til renovering af banerne på Brædstrup stadion.

Klima og miljø

Vores klima og miljø er udfordret. Det kræver handling. Vi skal minimere vores aftryk på jorden og i naturen. Derfor vil Venstre, også i dette budget, gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og grønne byer.

Men det skal ske i et tæt sammenarbejde med Landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, så indsatsen bliver mest effektiv og meningsfuld. Vores grundvand er skal sikres. Det gøres mest effektivt gennem sprøjtefri zoner ved boringerne og med dyrkningsaftaler med landmændene, så sårbare områder dyrkes økologisk. Det kræver økonomisk robusthed, specielt for for de mindre lokale vandværker, men kan sikres gennem et grundvandssamarbejde, hvor alle bidrager i en fælles indsats.

Horsens kommune er langt fremme i recirkulering og har en meget velfungerende affaldssortering. Den udvikling skal fastholdes og styrkes, men den skal give mening og være økonomisk forsvarlig for samfundet og borgerne.

Venstre går også forrest i kampen for en grønnere by, hvor vejtræer er en naturlig del af bybilledet og så skal flere vejgrøfter være vilde. Det er godt for insekter og fauna, men også for en billigere kommunale drift, så økologi og økonomi går hånd i hånd.

 • Minivådområder. Minimere kvælstofudledningen i Fjorden i samarbejde med landbruget.
 • Skovrejsning ved Højballegård, som ved Rugballegård.
 • BNBO og sprøjtefri zoner ved drikkevandsboringer.
 • Kun i et økonomisk fællesskab med alle vandværker, kan vi sikre vores fælles grundvand gennem dyrkningsaftaler og økonomiske kompensationer.
 • Undersøge mulighederne for urørt skov – Urskov i kommunen. Binder CO2.
 • Vilde grøfter. Fremme biodiversiteten langs vejene. Kan samtidig spare driftsmidler.
 • Plant 1000 træer. Budget 2019, men stadig ikke gennemført. Strandpromenaden og Langmarksvej er oplagte steder. Kan finansieres af private. Plant et træ og gør din by grøn!
 • Cirkulær økonomi i byggeriet. Genanvendelse og genbrug indtænkes fremadrettet i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor vi er involveret.
 • Byggeri i træ skal fremmes, specielt af hensyn til klima og bæredygtighed. Det kan blandt andet ske gennem kommunalt byggeri og i lokalplaner.
 • Praktisk og ikke mindst kosteffektiv Horsens-løsning på de nationale krav om affaldssortering af husholdningsaffald i 10 fraktioner. Centralt affaldssorteringssystem er allerede udviklet og i drift.
 • Pulje til grønne tiltag. Den grønne omstilling skal understøttes i Horsens kommune og det skal ikke kun være kommunen, som går forrest. Private initiativer skal understøttes i en fælles indsats.

By og plan

Byudviklingen går stærkt i vores kommune. Men den er i for høj grad fokuseret på vækst, ikke kvalitet, arkitektonisk udformning og grønne områder. Venstre ønsker langt stærkere input og vejledning fra forvaltningens arkitekter og fagfolk. Når vi byudvikler og skaber nye rammer for kommunens borgere, skal det ikke være kortsigtet, men for vores børn og børnebørn. Helt aktuelle undersøgelser viser, at en opvækst i triste kassebyggerier uden grønne områder, har stor betydning for menneskets udvikling.

Venstre vil, i lighed med de Konservative, have en stadsarkitekt ansat i kommunen, så en høj arkitektonisk kvalitet i byudviklingen sikres. Derudover skal et uafhængigt Advisory Board, kunne vejlede Plan og Miljø udvalget efter behov og i særlige sager.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen i kommunen skal ikke dikteres af entreprenører, men skabes i samspil med borgerne og i respekt for byernes historie. Det kræver større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde, udviklingsprojekter og i det daglige arbejde.

Desuden vil vi have undersøgt konsekvenserne af de store almennyttige byggerier i Horsens. Hvor mange borgere fra andre kommuner, som er arbejdsløse og skal have sociale ydelser, flytter ind i lejlighederne?

 • Intentioner i tidligere lokalplaner og helhedsplaner, skal i langthøjere grad respekteres. Tilliden mellem naboer til byfornyelse og kommunen skal genskabes. Vækst med omtanke.
 • Bevarende lokalplaner for kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer skal kortlægges og effektueres. Mere vigtigt end nogensinde. Med den nuværende udvikling, vil vores DNA og kulturmiljøer være borte i løbet af en kort årerække.
 • Arkitektur screening. Fokus på bevaring af de få resterende erhvervsmæssige kulturmiljøer (f.eks. dele af Møller & Jochumsen og Air Liquide) i den kommende byudvikling
 • Stadsarkitekt. Venstre støtter op om de Konservatives forslag.
 • Advisory Board med relevante arkitekter og eksperter, som efter behov kan vejlede Plan- og Miljøudvalget i særlige sager.
 • Helhedsplaner skal gennemgåes og ændres til udviklingsplaner, i en fornyet proces med borgerinddragelse.
 • Udlicitering/kommunalt aktieselskaber. Park og Vej, Materialegården og Genbrugspladserne.
 • Nedlæggelse af Ejendomscentret. Opgaverne skal løses decentralt. Venstre venter stadig på en evaluering, som besluttet i sidste budget 2019, men stadig ikke gennemført og fremlagt.
 • De kommunaløkonomiske konsekvenser af det store almennyttige byggeri skal undersøges. Er kvaliteten i orden? Er markedet mættet? Hvilken økonomisk konsekvens har det for boligydelserne?
 • Kommunale boligforeninger privatiseres. Foreningerne konverteres til “rigtige” boligforeninger.
 • Vitus Bering park er en perle i vores midtby. Men det skal føles sikkert og trygt, at opholde sig i parken. Det kan opnåes med beskæring af buske og opstamning af egetræerne og med særlig æstetisk/kunstnerisk belysning.
 • Røgfri kommunal arbejdsplads. Målet er en røgfri kommune.
 • Whistleblower ordning skal også gælde for eksterne samarbejdspartnere.
 • Borgere kan stille skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne. Partiernes medlemmer har derefter mulighed for at besvare spørgsmålene mundtligt i byrådssalen. Desuden skal der i langt højere grad være muligt for borgere og interessenter, at få foretræde for de enkelte udvalg.

Kultur og fritid

Motions og bevægelse er afgørende for vores sundhed og velbefindende. Derfor har kommunen også taget visionen “Bevæg dig for livet” til sig. Men en ting er snak, en anden ting er handling. Venstre vil skabe de rette vilkår, så visionen kan gå i opfyldelse.

Kunst, kultur og turisme er også vigtige områder, som kræver fokus i vores kommune. Specielt turismen er et overset område, som kan skabe vækst og fremgang, ikke mindst i detailhandelen. Derfor foreslår Venstre ændringer på det organisatoriske plan og konkrete tiltag, som kan styrke turismen.

Erhverv og turisme skal funderes i et selvstændigt udvalg. Det er to meget vigtige områder, hvis vores kommune skal udvikle sig, også økonomisk. Covid 19 har haft store konsekvenser for vores hoteller og detailhandel. Derfor kræver de to områder særlig stor bevågenhed fremadrettet. Men på nuværende tidspunkt er turismen og erhvervspolitikken hjemløs og forsømt i kommunen. Det vil Venstre ændre.

 • Realisering af projektet ved Husodde Strand for vinterbadere og surfere. Mange idrætsforeninger har fået langt bedre forhold ved multihal byggerierne. Nu må det langt om længe være foreningerne ved Husodde strand som tilgodeses.
 • Springsal i Højvang, som tilbygning til den eksisterende hal.
 • Halinspektører tættere på brugerne.
 • Udendørs træningsfaciliteter ved Langelinie, Lunden og i Bygholm Park. Bevæg dig for livet og styrkelse af den ikke organiserede idræt.
 • Befæstet adgang for handicappede til broen ved Langelinie med den nye handicaprampe.
 • Pulje til aktiviter for ældre. Flere ældre skal motionere.
 • Street Mekka. Indtænkes i Godsbaneprojektet med DSB ejendomme.
 • Landsstævne til byen. Sammentænkes med profilering af Fængslet. Indvielse af Vestsalen.
 • Horsens – Turistkommune no.1. Gudenåen, skovene, fjorden, øerne, cykling, vandring, brug af naturen og fjordminoen, fra simpelt lejr-liv over luksuriøs camping til hotel-ophold. Prison Roof-Walking. Oplev byen fra Fængslets tag.
 • Erhverv og Turisme i selvstændigt udvalg. Begge områder er forsømte og skal styrkes. Et fremtidigt image som oplevelseskommune, kan blive resultatet.
 • Kunst og kultur i de yngstes hverdag. Kulturprinsen – inspiration fra Viborg kommune.
 • Gennemsigtighed i ejerforholdet i Forum Horsens – Parkhallen.
 • Røgfri legepladser i kommunen. Praktiseres i mange andre kommuner.

Infratruktur

Planlægningen af infrastrukturen i Horsens mangler en visionær tilgang. Vi planlægger for fortiden, men glemmer fremtiden. Der findes f.eks ingen strategi, som imødekommer og fremmer konverteringen til elbiler. En udvikling som er givet, men som kræver store planmæssige tiltag. Tiltag, som ikke kan gennemføres på et år eller to, men kræver et længere forløb.

Derfor vil Venstre have en strategi, som fremmer og imødekommer konverteringen til elbiler. Desuden skal 2 timers gratis parkering fortsætte og der skal mere fleksibilitet i den offentlige trafik, samt flere midler til støjværn.

 • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Flere p-pladser og fordele indtænkes, så udviklingen understøttes. Det kunne være flere p-pladser forbeholdt elbiler, etc. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
 • Offentlig trafik. CO2 neutrale og forureningsfrie busser skal indtænkes i moderniseringen og nytænkningen af den offentlige trafik. Et mere simpelt og effektivt system, hvor flexture, etc spiller en større rolle.
 • P-vagter. P-vagter skal også være ambassadører, med udgangspunkt i en service- og markedsføringsmæssig tilgang til kundebetjeningen.
 • Indtænke p-pladser med ladestandere i lokalplaner og nybyggeri.
 • Flere handicap parkeringspladser i byerne. Flere pladser ved butikker og torve bruges som heltidsparkering, hvilket er uhensigtsmæssigt.
 • Taxa strategi. Har vi det rigtige antal taxaer og licenser i byen. Undersøgelse er påkrævet.
 • Bedre kollektiv trafik til Skanderborg og Silkeborg. Indtænkes i nytænkningen af den kollektive trafik i Horsens kommune gennem et samarbejde mellem de tre kommuner.
 • Støjværn. Forhøje puljen til støjværn væsentligt. Flere og flere borgere generes af trafikstøj.
 • Trafiklys i Gedved. Behovet undersøges.
 • Direkte rute til Horsens for rute 112. Det skal være mere attraktivt for studerende i det nordvestlige opland at benytte offentlig trafik. Gedved og Egebjerg bliver nu bybusbetjent.
 • Sikker skolevej i Dagnæsparken. Krydsningfacilitet på stamvejen.
 • Udkørsel fra Stensballe Strandvej til Haldrupvej. Rundkørsel eller trafiklys? Den rigtige og mest trafiksikre løsning skal findes.