fbpx

Ønsker du også en ren Horsens fjord?

Vi skal passe bedre på vores fælles fjord

Ønsker du også en ren Horsens fjord?

Ønsker du også en ren Horsens fjord? 1707 960 Venstre

Så kræver det handling;

  • Udledning af spildevand fra byerne til fjorden skal stoppes.
  • Lokale vandløbs- eller kystnære landbrugsområder omlægges til intelligente bufferzoner.
  • Torsk og fladfisk skal beskyttes.
  • Muslingeskrab skal helt forbydes.
  • Havbrugene skal enten meget længere ud i farvandene eller etableres på landjorden.
  • Endelig skal skarvebestanden reguleres, til Horsens fjord atter er i balance.

Horsens Fjord er i en rigtig dårlig økologisk tilstand. Faktisk er fjorden i rød zone. En tilstandsvurdering, som bruges, når Miljøstyrelsen undersøger og kategoriserer den økologiske tilstand i et område, hvor rød er den dårligste.

Det skyldes først og fremmest, at der udledes for mange næringsstoffer fra landbruget og byen til fjorden. Størstedelen kommer fra landbruget, mens en mindre del kommer fra byens spildevand.

Næringsstofferne og fosfor giver øgede mængder planteplankton. Det formindsker vandets iltindhold og planternes muligheder for at vokse, som tilmed forværres af kommerciel muslingeskrab på fjordbunden.

Samtidig er fiskebestanden, herunder torsken, presset i bund, hvilket er uhensigtsmæssigt, da torsken sammen med fladfisk er med til at holde krabbebestanden nede. Krabberne er bl.a. hårde ved ålegræsset.

Sidst, men ikke mindst, spiller den fredede skarv en lokal negativ rolle i økobalancen. Den er en særdeles effektiv jæger og kan støvsuge områder for fiskeyngel.

Hvis fjorden igen skal i en holdbar og god økologisk balance og ikke ende som en død zone, kræver det handling.

Udledning af spildevand fra byerne til fjorden skal stoppes. Byrådet er enig, og Horsens Vand er i proces.

Lokale vandløbs- eller kystnære landbrugsområder skal tages ud af drift eller omlægges til intelligente bufferzoner, hvor drænrør flyttes, så bufferzonerne overrisles, og næringsstofferne optages af planter og mikroorganismer, inden vandet siver ud i vandløb og fjord. Landmændene skal kompenseres.

Torsk og fladfisk skal beskyttes, så de kan formere sig og bidrage positivt i fjordens fødekæde.

Muslingeskrab skal helt forbydes i fjorden, så muslingerne kan medvirke til at rense vandet, og fjordbunden regenereres.

Alternative dyrkningsmetoder af muslinger skal udbygges og udvikles, herunder reb og muslingestrømper, som er fri af havbunden.

Havbrugene skal enten meget længere ud i farvandene eller etableres på landjorden.

Endelig skal skarvbestanden reguleres, til Horsens Fjord atter er i balance, uagtet at fuglen er fredet, så fiskene i perioden får optimale vækstvilkår.

Alle er tiltag, som kræver lokal og national politisk handling samt tilladelser fra forskellige myndigheder, men som er uomgængelige, hvis den økologiske tilstand i Horsens Fjord skal genoprettes.