fbpx

Endnu et skridt i retning mod en ren fjord i balance💙

Endnu et skridt i retning mod en ren fjord i balance💙

Endnu et skridt i retning mod en ren fjord i balance💙 1707 960 Venstre

FORVALTNINGENS HØRINGSSVAR UNDERSTØTTER VENSTRES MÆRKESAG ⬅️

Forvaltningen fremlægger gennem Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget(BNK)🌿et forslag til høringssvar til Danmarks havplan, som vil forbyde bundskrab efter muslinger og begrænse mulighederne for havbrug;

SKRAB EFTER VILDE MUSLINGER PÅ HAVBUNDEN BØR OPHØRE ⬅️

Muslingeproduktion bør ændres fra skrab af havbunden til bæredygtigt opdræt af skaldyr på liner, forudsat at vandområdets tilstand ikke påvirkes negativt af anlægget.

Dyrkning af muslinger på kulturbanker på havbunden med efterfølgende skrab bør begrænses mest muligt, særligt i områder med potentiale for vækst af ålegræs. De nye områder i Horsens Fjord bør tages ud af planen.

På grund af de dårlige tilstande, der er i de kystnære områder, bør der ikke planlægges for nye områder til lineopdræt af muslinger i Natura 2000-områder. De nye områder i Horsens Fjord skal tages ud af planen.

Produktion ved havbrug (fiskeopdræt i åbne net) ønskes ikke udvidet. Den nye udpegning til placering af havbrug syd for Endelave skal tages ud af planen.

Havbrug, der er placeret i områder, hvor miljøtilstanden i dag er dårlig, bør flyttes ud på lokaliteter, hvor havmiljøet er mere robust.

VENSTRES HOLDNING ER KLAR! ⬅️

Ønsker du også en ren Horsens fjord? Så kræver det handling;

✅Udledning af spildevand fra byerne til fjorden skal stoppes.

✅Lokale vandløbs- eller kystnære landbrugsområder omlægges til bufferzoner.

✅Torsk og fladfisk skal beskyttes.

✅Muslingeskrab i fjorden skal helt forbydes.

✅Havdambrugene skal enten meget længere ud i farvandene eller etableres på landjorden.

✅Endelig skal skarve bestanden reguleres, til Horsens fjord atter er i balance.

Med venlig hilsen
Venstre i Horsens Kommune

💙 Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Jesper Bendtsen, Karina Aamann og Lars Jensen 💙

#FJORDFOND #RENFJORD #VENSTREHORSEN #HORSENSFJORD #KLIMAMÆRKESAG #KLIMAPOLITIK