fbpx

Formand Per Svendsens beretning for Venstres Kommuneforening

Horsens Venstre Per Svendsen

Formand Per Svendsens beretning for Venstres Kommuneforening

Formand Per Svendsens beretning for Venstres Kommuneforening 1200 1200 Rasmus Clausen

Venstres Kommuneforening i Horsens er den samlende enhed for de 3 Venstrevælgerforeninger i  Brædstrup, Gedved og Horsens. Kommuneforeningen har ifølge vedtægterne egen generalforsamlingsvalgt formand, og en bestyrelse bestående af et medlem fra hver vælgerforeningsbestyrelse (formændene for vælgerforeningerne), samt mindst fire andre medlemmer. Hos os tiltrædes bestyrelsen endvidere af Kredsformanden samt en kasserer valgt uden for midten. VU er hidtil repræsenteret med kun et medlem på trods af at vedtægterne siger to, og endvidere har vi haft den tradition, at suppleanterne og spidskandidaten også deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Dette giver en samlet bestyrelse på 13 medlemmer, hvilket i mine øjne er lige i overkanten, når vi holder bestyrelsesmøderne privat. Min anbefaling til den kommende bestyrelse er derfor, at forretningsordenen ændres, så suppleanterne ikke længere nødvendigvis skal deltage i alle bestyrelsesmøder. Men det er naturligvis op til den kommende bestyrelse at beslutte dette.

Året 2017 har været præget af forberedelserne til kommunal – og regionsrådsvalget, der blev afviklet den 21. november. Vi har i 2017 holdt 9 egentlige bestyrelsesmøder i Kommuneforeningen, og hertil kommer en del møder med vore kandidater til valget. I Venstres Hovedstyrelse, hvor jeg som formand for kommuneforeningen har sæde, har jeg været til alle afholdte møder, ligesom alle delegerede og en del andre medlemmer ligeledes har deltaget i Venstres Landsmøde i Vejle.

Kommunalvalget

Antallet af opstillede kandidater endte med at blive noget færre, end vi ønskede. Fra organisationens side så vi gerne, at vi opstillede det antal kandidater, som reglerne giver mulighed for. De siger, at der må opstilles 4 mere, end der er byrådsmedlemmer, altså 31 kandidater. Vort mål var dog, at få 22 på opstillingslisten. Erfaringsmæssigt ved vi, at hver kandidat normalt trækker over 100 stemmer, så set ud fra partiets synsvinkel, ønsker vi så mange kandidater som muligt. Vi må også erkende, at dette ønske desværre ikke altid deles af kandidaterne.

Efter en ihærdig indsats fra de enkelte vælgerforeninger, lykkedes det dem beklageligvis kun af finde 13 velkvalificerede kandidater. Selv om vi naturligvis har betegnet situationen som ”kvalitet frem for kvantitet”, så er det ingen hemmelighed, at vi i kommuneforeningens bestyrelse ikke kan være tilfredse med det, og inden næste valg skal vi ud og finde kandidater meget før, så vi ikke igen kommer i denne situation.

Forud for valget har der været udført et meget stort stykke arbejde med at få udarbejdet grundstrukturen i den politik, vi ville gå til valg på. Der har været arbejdet på den i omkring 2 år, og produktet er blevet et helstøbt valgprogram, som vi løbende kan arbejde videre på frem mod det næste valg, og det var en god platform for valgkampen.

De 13 opstillede kandidater har alle gjort en fantastisk stor indsats op mod valget. Opsætning af valgplakater, deltagelse i omkring 50 vælgermøder, uddeling af flere tusinde flyers og synliggørelse ved dyrskue, boligmesse samt diverse gadearrangementer. En stor tak for indsatsen, men også en stor tak til de mange, der på den ene eller anden måde har bakket vore kandidater og Venstre op i valgkampen.

Efter en sådan kraftanstrengelse må man naturligvis evaluere forløbet godt og grundigt for at se, om der er noget, vi kan gøre bedre næste gang. Et sådant evalueringsmøde har kommuneforeningens bestyrelse den 21. februar holdt med kandidater og en del af hjælperne til valget.

Så allerede nu har vi en liste over, hvad vi bør være specielt opmærksomme på hen imod til næste kommune- og regionsrådsvalg. Vi kan ikke komme uden om, at vi skal have flere kandidater, og vore valgmaterialer skal være klar tidligere i forløbet. Men hvad der yderligere skal til af forbedringer, skal kommuneforeningens bestyrelse finde frem til i god tid, inden næste valg.

Regionsrådsvalg

Valget til regionsrådet skal have et særligt afsnit, for her bør vi helt sikkert gøre det bedre næste gang. Det startede ellers godt, da vi faktisk have 3 opstillede til valget. Niels Arne Kjærgaard og Torben Busk blev valgt til at skulle løfte arven efter Anne V. Kristensen. Anne har jo som næstformand i Regionsrådet haft en god platform til at gøre sig bemærket ved flere lejligheder, og hun har i de foregående valgkampe været meget ”selvkørende”. I vort arbejde med valget har vi derfor ikke været nok opmærksomme på, hvilken støtte nye kandidater har behov for, og det er et opmærksomhedspunkt, der helt klart bør have større fokus næste gang.

Resultatet

Det helt overordnede resultat af valget kan vi ikke være utilfredse med, når vi ser på, at vi stod med en ny spidskandidat, at sidste valgs 3 store stemmeslugere (Ingerlise Thaysen, Hans Bang og Jens Pedersen) ikke genopstillede, og at Venstre på landsplan gik 11,5 % tilbage.

Både i Region Midtjylland og i Horsens Byråd bevarede vi vort mandattal på henholdsvis 13 (ud af 41) og 7 (ud af 27) mandater.

I Regionsrådet fik vi desværre ikke nogen af vore 2 opstillede kandidater valgt. Niels Arne Kjærgaard fik 1.626 stemmer og Torben Busk fik 1.065. Det billigste Venstre mandat, der kom ind i Regionsrådet, gik for 3.044 stemmer, så vi kan ikke påstå, at vi var tæt ved.

Det lykkedes heller ikke Venstre at erobre formandsposten i Regionsrådet. Vor spidskandidat Carsten Kissmeyer fik 38.720 stemmer medens modkandidaten Anders Kühnau fik 62.959 stemmer. Så der er nok ikke så meget andet at gøre end at ønske Socialdemokraterne til lykke, og erkende, at platformen for vore aktiviteter i Regionsrådet fortsat er næstformandsposten.

Til kommunalvalget bevarede vi med hjælp fra vort indgåede valgforbund med Maren Splid Gruppen vore 7 mandater. Hvor Venstre som nævnt på landsplan gik 11,5% tilbage, så kunne vi i Horsens notere os en tilbagegang på 4,20%. Så set i det lys, kan vi vist ikke tillade os at være voldsomt utilfredse. Det skyldes en meget stor indsats fra kandidaternes side. Vor spidskandidat Martin Ravn fik 3.253 personlige stemmer, og det er faktisk 335 stemmer mere, end vor spidskandidat fik ved sidste valg. Super godt gået af Martin.

Valget gav os følgende Venstre bemanding i Byrådet: Martin Ravn, Jørgen Korshøj, Anne Lene Løvbjerg, Peder Stougaard, Ole Dahl Kristensen, Henning Jensen og Christa Skelde.

Birthe Knudsen træder ud af Byrådet, men er 1. suppleant, som hun også var, da Kristian Dyhr forlod Horsens.

Til de ikke valgte og de ikke genopstillede skal der herfra lyde en stor tak for deres indsats for Venstre og Horsens. (Hans Bang Hansen, Ingerlise Thaysen, Jens Pedersen, Birthe Knudsen, Anne V. Kristensen).

Medlemsarrangementer

I løbet af året har der været en række medlemsarrangementer.

Vi har haft besøg af integrationsminister Inger Støjberg, hvor hun ved vort arrangement på Cafe Golfert, kom med et super indlæg om integrationsproblemstillingerne. Med den viden hun gav os ved den lejlighed i baghovedet, giver det seneste ghettoudspil god mening., Der var mødt omkring 60 personer op til arrangementet.

Endvidere har Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen været på besøg på Elbæk Efterskole, hvor han over for de 38 fremmødte, trak de politiske hovedpunkter op.

Der er efterhånden tradition for, at Venstre også er repræsenteret på Dyrskuet i Horsens. Således har vi også været repræsenteret der i 2017.

Dyrskuet fandt sted den 16. og 17. juni og det bekræftede besøgstal blev på 22.000 gæster, hvilket er 2.000 mere end sidste år. På Venstres stand har vi været i kontakt med godt 9% af de besøgende. Til det har vi ”investeret” omkring 102 mandetimer. Vi deltager i dyrskuet sammen med Venstre i Hedensted.

Det betragter vi som en god aktivitet, som vi gladelig også deltager i 2018. Der er nok noget i modsætning til Forbruger og Boligmessen, som vi også var en del af den 10. og 11. november. Her er det vores vurdering, at udbyttet slet ikke stod mål med anstrengelserne, og de deltagende kandidater, har den klare opfattelse, at de kan bruge tiden bedre andre steder. Så der er vi ikke længere deltagere.

Som en forberedelse til konstitueringen efter kommunalvalget holdt vi sammen med Hedensted Venstre et konstitueringsseminar, hvor vi sammen med en underviser fra Venstres landsorganisation, gennemspillede en konstitueringssituation. Kurset var godt at få forstand af, men med valgresultatets fordeling af mandater i Horsens, måtte vi erkende, at konstitueringen i virkelighedens verden 100% gik på Socialdemokraternes præmisser- desværre.

Skal vi gøre os forhåbninger om at få øget medlemstallet i Venstre, så skal vi lægge os i selen med at gøre et medlemskab attraktivt for medlemmerne. Medlemsbesøg hos lokale virksomheder har stået stille i et stykke tid, men jeg mener faktisk, at det er en god aktivitet, som vi bør genoptage.

Økonomi

Måske nogle af jer husker min første aflagte beretning, hvor jeg kunne meddele, at Kommuneforeningen efter sidste valg stod med en gæld til de lokale vælgerforeninger. Jeg lovede dengang, at det ikke ville gentage sig, hvis jeg havde ansvaret. Jeg kan så nu meddele, at dette løfte er indfriet. Den førte valgkamp har holdt sig inden for den budgetterede ramme, og vi har fortsat midler til at kunne iværksætte fornuftige partipolitiske tiltag i 2018. Gennem hele forløbet har jeg registreret en meget stor også økonomisk ansvarlighed hos kandidaterne, og det er jo betryggende, når de nu skal være med til at forvalte den store pengekasse.

Når det er sagt, så kan jeg også oplyse, at vi i 2017 har haft en udgift, som vi under ingen omstændigheder burde have. Vi har i regnskabet måttet afskrive 2.570 Euro eller 19.161 kr. til en svindler, der har haft held til at fravriste os dette beløb. Den 3. oktober modtog vor kasserer en mail, der tilsyneladende kom fra mig. Den gav ham besked om at overføre 4.570 Euro til en bank i England. Samme aften holdt vi bestyrelsesmøde, og kassereren oplyste, at han kun kunne overføre et mindre beløb ad gangen. På det tidspunkt blev vi klar over svindelen, og søgte straks at stoppe transaktionen. Desværre var de 2.570 Euro overført, og kunne ikke stoppes, men banken udarbejdede en såkaldt ”tilbagekaldelsesrapport”.

Vi har naturligvis meldt svindelen til Politiet, og den ligger nu hos Rigspolitiets Cyber Crime Center. Straks da vi opdagede svindlen, ændrede vi password på den hackede computer, og fremover vil vi i forretningsordenen få indarbejdet, at alle beløb over 2.000 kr. aldrig må overføres uden kontakt til formanden. En beklagelig sag, som naturligvis aldrig må gentage sig.

Fremover vil der på landsplan blive stillet større og større krav til foreningens regnskabsføring og administration. En ny lov om håndtering af persondata træder i kraft den 25. maj, og den stiller nye strenge krav til vores håndtering af disse data, og ikke mindst til vores evne til at dokumentere, at vi har fulgt reglerne.

Der sker endvidere en markant opstramning af vores evne til at kunne dokumentere, at vi anvender de tildelte partitilskud efter reglerne og inden for det enkelte regnskabsår. Vi har naturligvis fulgt reglerne, men man skal lede lidt i vore regnskaber, for at finde beviset, og det skal vi have lavet om på. Landsorganisationen holder en række orienteringsmøder om disse nye regler, og vi skal naturligvis have stor opmærksomhed rettet mod, at vi får tilpasset vore egne regnskaber og rutiner efter kravene. Dette stiller en række nye krav til vor kasserer og revisorer.

Medlemssituationen

I bestyrelsen har vi i flere år haft antallet af medlemmer i Venstre som et af vore fokuspunkter.

Vort medlemstal pr 31/12 2016 var 351 og pr. 31/12 2017 er det faldet til 313 – altså et tab på 38 medlemmer eller næsten 11%. Tallene dækker over en tilgang på 33 medlemmer, men altså et frafald på 71, så nettoresultatet giver de 38.

Desværre er det tilsyneladende en landsdækkende tendens, men det bør vi naturligvis ikke stille os tilfredse med. Der har i løbet af året været flere initiativer til at bremse tilbagegangen, men det har ikke givet den ønskede effekt. I løbet af året har vi haft besøg af formanden fra en kommuneforening, hvor man har haft fremgang i medlemstallet. Han kom med et inspirerende indlæg, og vi har nedsat et udvalg, der skal se på medlemssituationen og komme med forslag til, hvad vi kan gøre. Lige først i det nye år, altså 2018, er udvalget kommet med et udspil til, hvorledes vi får vendt tendensen. Af naturlige tidsmæssige grunde har vi endnu ikke haft mulighed for at afprøve de foreslåede aktiviteter, men det er naturligvis noget, der tages op i bestyrelsen.

Venstres Ungdom er en af de kilder, der løbende skal forsyne os med velegnede kandidater og være den bank af friske unge mennesker, der kan træde til, når der er behov for det. Mange af vore medlemmer er ligesom jeg ved at blive lidt grå i toppen, og det er vigtigt, at vi får en tilgang af også yngre Venstre medlemmer. Vi ønsker i større grad end hidtil at styrke samarbejdet med VU, og jeg kan oplyse, at vi netop har haft en godt møde med VU’s bestyrelse. Det er min overbevisning, at disse unge mennesker kan yde et godt bidrag til, at vi får styrket tilgangen af fortrinsvis unge. For at sikre kontinuiteten i arbejdet, er det aftalt, at VU nu fremover i overensstemmelse med vedtægterne stiller med to medlemmer til kommuneforeningens bestyrelsesmøder.  Vi kan glæde os over, at VU nu er landets største politiske ungdomsorganisation, og vi vil også i Horsens meget gerne sikre optimale betingelser for denne rekruttering. Derfor har vi igennem flere år givet tilskud til et lokale, som VU kan holde til i. Vi har i aften bedt formanden for VU Horsens, Carl Wengel Grauballe, om at holde et lille indlæg om, hvilke aktiviteter og planer, man har i VU.

Landspolitisk

Når man ser på den virkelighed vore politikere på Christiansborg befinder sig i med bare 34 mandater og 13 ministerposter, så bør man være imponeret over de skridt, der tages i den rigtige liberale retning. Ugebrevet Mandag Morgen har lavet en opgørelse over opfyldelsen af de løfter som Venstre og Lars Løkke gav før folketingsvalget i 2015, hvor vi overtog nøglerne til Statsministeriet. Venstre afgav i alt 283 løfter, og heraf er der til dato taget hul på de 215. Beskæftigelsen er i dag med 2.728.800 lønmodtagerjobs det største nogensinde. Konjunkturerne er en del af årsagen, men det er kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, integrationsydelsen og skattelettelser altså også.

Det er i grunden slet ikke så ringe, når man tager i betragtning, at der er tale om en mindretalsregering.

Processerne er bestemt ikke altid kønne at se på. Man kan eksempelvis undre sig over Dansk Folkepartis sammenkædning af skattelettelser til de lavestlønnede og udlændingestramninger. Skattelettelserne blev som en følge heraf ikke så store, som vi havde håbet, men den sikrer trods alt 5 mia. mere til danskernes forbrug. Hertil kommer lettelserne for godt 4 mia. kr. fra blandt andet billigere biler. Bolig Job ordningen er gjort permanent, elafgiften er sænket, og der er fjernet eller sænket i alt 65 afgiftssatser på bl.a. grænsehandelsfølsomme varer. Tidligere er PSO afgiften fjernet.

”Danmark i endnu bedre balance II” flytter omkring 4.000 statslige arbejdspladser væk fra København, og der oprettes uddannelsesstationer i ti byer, så flere unge kan tage en uddannelse lokalt.

Regeringen og DF har netop indgået en aftale om at afskaffe medielicensen og reducere DR’s budgetter med 20% i forhold til det forventede i 2023. Man vil i større udstrækning tilgodese regionale og lokale medier. Fremover finansieres DR over skatten, og pengene hentes primært ved at reducere personfradraget. Venstre kommer i forlængelse heraf med et nyt medieudspil, der nu står foran en forhandling. DR får i øjeblikket omkring 3,7 mia. kr. årligt, og i Venstres medieudspil indgår der en såkaldt public service pulje, som kan søges af alle medier.

Vi har en brummende bjørn mod Øst, mod Vest har en Trump, der kræver at vi yder mere, for fortsat at kunne nyde godt af USA’s beskyttelse, og imellem det hele render terrorister rundt og gør livet surt for alle. Der er på den baggrund indgået et nyt seksårigt forsvarsforlig, der tilfører forsvarsbudgettet 20% mere.

I sundhedssektoren er der er indført en behandlingsgaranti på 30 dage, og der er indført ret til hurtig udredning.

Regeringen har præsenteret en ny strategi, der én gang for alle skal gøre op med de parallelsamfund, der findes i Danmark. Vi siger NEJ TAK til ghettoer ved fysisk at nedrive og omdanne udsatte boligområder. Samtidig vil vi sikre en mere håndfast styring af, hvem der kan bo i de udsatte boligområder. Det skal gå hånd i hånd med en styrket politiindsats og højere straffe, hvilket skal bekæmpe kriminalitet og øge trygheden. Det skal være slut med områder, hvor der ikke tales dansk, hvor alt for mange er på offentlig forsørgelse, hvor kriminalitet af forskellig art er hverdag, hvor kvinder regnes for mindre end mænd, og hvor børn lever i en modkultur.

Det skal ingen hemmelighed være, at vi her fra Horsens med spænding følger forhandlingerne om den økonomiske udligning mellem landets kommuner. Følger, er dog nok så meget sagt, for forhandlingerne om det nye udligningssystem er mørkelagt, og forhandlingerne ledes af LA’s økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amimitzbøl-Retz, så vore sædvanlige efterretningssystemer er sat lidt ud af drift. Men i februar kom et ekspertudvalg med en rapport med en række anbefalinger i fem forskellige modeller. Bor man i Horsens kommune var det rystende læsning, for Horsens kommune er en af de kommuner, der mister mest ved den nye ordning. Ifølge Jyllands Posten står Horsens til at miste 94,8 millioner kr., hvor Skanderborg, som vi ofte sammenligner os med, står til at modtage 28,4 millioner kr. Frederikshavn, står til at miste 48,1 millioner, og er på linje med Horsens i protesten mod en ordning, der for os virker ganske urimelig. Men vi står over for de kommuner, der får mere, og de finder ikke helt overraskende ordningen ganske glimrende. Jeg skal ikke her komme ind på detaljer i modellerne, og vi ved jo heller ikke præcist, hvor det lander, men bliver det virkelighed, så bliver det en udfordring i Horsens at bevare det nuværende serviceniveau uden at sætte skatten op. – og  øgede skatter er bestemt ikke Venstres politik. Vi imødeser forhandlingerne med tilbageholdt åndedræt, og vi prøver at rykke i alle de tråde, vi kan.

Dette var blot nogle enkelte eksempler på det, der kræver, at vi løbende følger, hvad der sker på Borgen. I Venstre har vi et stort ansvar for, at de gode tider kan vare ved, så vi kan få råd til vores fælles velfærd, og så endnu flere danskere kan få del i de gode tider.

Lokalpolitisk

Det nye Byråd er nu trukket i arbejdstøjet, og vore nyvalgte skal lige finde deres ben, inden de sådan for alvor går i clinch med den politiske dagsorden. Venstre er indstillet på at samarbejde til alle sider, men vil på samme tid meget gerne samle og stå i spidsen for partierne i blå blok til nogle fælles udspil. Det vil vi fremover arbejde på.

Partiets platform er efter min opfattelse blevet væsentligt forbedret til at føre en synlig politik.

Martin Ravn er viceborgmester, og har sæde i økonomiudvalget; men han har ligeledes fået posten som formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Korshøj er også økonomiudvalget, og er formand for Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund, Anne Lene Løvbjerg er blevet næstformand i Velfærd- og sundhed og hun har Christa Skelde med som udvalgsmedlem.

Hvad der i øjeblikket optager vore lokale politikere vil jeg overlade til viceborgmester Martin Ravn, der har et indlæg senere i aften.

Fremtiden

Året 2018 vil være præget af forberedelserne til de valg der kommer i 2019. Hvornår vi får et Folketingsvalg ved ingen på nuværende tidspunkt, men da den parlamentariske på Christiansborg bestemt ikke er nem, må vi lokalt så at sige sove med støvlerne på, så vi kan rykke ud i en valgkamp med kort varsel. Folketingsvalget skal holdes senest den 17. juni 2019, men som nævnt kan Lars trykke på knappen før dette tidspunkt, hvis han ikke ser anden udvej.

I øjeblikket er vi ved at se på den EU politik, som Venstre skal gå til valg på den 26. maj 2019, og som jeg har nævnt, skal vi også se frem mod valget i 2021, hvor vi meget gerne skal have listen fyldt ud med dygtige og engagerede kandidater. På Venstres Landsmøde den 18. november 2018, skal Venstres spidskandidat vælges til EU Parlamentsvalget. Venstre fik ved sidste valg indvalgt 2 kandidater, Ulla Tørnæs og Jens Rohde. Ulla Tørnæs blev som bekendt minister for udviklingssamarbejde og Jens Rohde forlod partiet for at blive Radikal. Så i øjeblikket er det udelukkende Morten Lykkegaard, der repræsenterer Venstre i Bruxelles, hvilket han gør på glimrende vis. Men vi skal gerne have mindst to yderligere Venstre folk ned for at bakke op om vore liberale synspunkter.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og alle vore kandidater for deres indsats i forbindelse med kommunal og regionsrådsvalget. Der har været trukket hårdt på jeres tid og arbejdsindsats. Tak for det!

En helt særlig tak skal lyde til Dorthe Mogensen. Hun har med stor velvillighed stillet sin dejlige spisestue til rådighed for vore bestyrelsesmøder, og hun har sikret, at vi til møderne, ikke løb ind i hungersnød eller væskemangel. Tak for det, Dorthe!

Vi kan også prise os lykkelige over, at Horsens Folkeblads kantine atter beredvilligt har stillet lokaler til rådighed for vort møde, så også en stor tak til dem.

Jeg afslutter nu takkeriet for en stor tak fordi I har lånt mig øre til denne beretning – Tak for ordet.