fbpx

Et løft til folkeskolen

Venstre er med til at løfte folkeskolen i Horsens

Et løft til folkeskolen

Et løft til folkeskolen 1707 960 Venstre

Så er budgetaftalen for 2024-2025 på plads, og i Venstre er vi med til, at give folkeskolen et løft på 21.5 mio. Det er vi i Venstre særdeles godt tilfredse med. ⬇️


Aftalen er indgået mellem VENSTRE, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale, Dansk Folkeparti og løsgænger Irene Simonsen(tidligere Venstre) – TAK til jer alle sammen for den muliges kunst af en budgetaftale i svære tider.

✅ Ekstra 15 mio. til Folkeskolen på til det almen område + demografien på 6,8 mio.

✅ Ekstra 6 mio. til Folkeskolen til det almen område i 2025 + demografien

✅ Sprogpuljen omlægges så den fordeles mere retfærdigt

✅ Horsens Byskole deles i to, så Lindvigsvej bliver en selvstændig skole fra 0. – 6. klasse med udskoling 7. – 9. klasse til Dagnæsskolen. Skoleudvalget skal derefter forholde sig til, om skoledistrikterne har den rette opdeling(læs mere herom i den samlede aftale tekst).

✅ Vores højt specialiserede kompetencer i Tværgående Enhed for Læring (TEFL), skal i fremtiden samarbejde med skoler og dagtilbud flyttet fokus til en mere fælles indsats på de enkelte skoler og institutioner omkring de børn og grupper, der oplever udfordringer, herunder skolevægring.

LÆS HELE AFTALEGRUNDLAGET FOR SKOLE OMRÅDET HERUNDER ⬇️


✅ Løft af folkeskolen

Horsens Kommunes skoler arbejder målrettet med at sikre skoletilbud af høj kvalitet til alle børn, så de trives og udvikler sig både fagligt og socialt. Der er fokus på, at eleverne bliver livsduelige, så de også er klar til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og få et job og det liv, de drømmer om.

I forbindelse med budgetaftale 2023 fik skoleområdet tilført 5,5 mio. kr. i 2023. Samtidig forpligtede forligspartierne sig til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 at drøfte et varigt budgetløft på minimum 10 mio. kr. til området.

Med afsæt i budgetaftalen for 2024 ønsker forligspartierne at fortsætte investeringen i skoleområdet, og der afsættes derfor 15 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af den almene undervisning på skolerne.

Men som forligspartier er vi enige om, at ambitionerne for vores fælles folkeskole rækker endnu længere. Vi skal have høje ambitioner på vores folkeskoles vegne, og vi skal tage politisk ansvar ved at investere yderligere i den. Alt sammen for at sikre, at vi kan tiltrække og fastholde de mange dygtige ledere, lærere og skolepædagoger til vores skoler, så de kan tage endnu bedre hånd om elevernes trivsel og læring.

For det handler om børnene – alle vores børn og unge i kommunen. De er fremtiden, og derfor skal vi sikre os, at de får de allerbedste forudsætninger for uddannelse og job senere i livet.

Med denne aftale forpligter forligspartierne sig således også på at lave et yderligere løft af folkeskolen i skoleåret 2025/26 på minimum 6 mio. kr. Forligspartierne bag budgetaftalen mødes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået, forventeligt i juni 2024, for at indarbejde løftet i det tekniske budget, så ambitionerne kan føres ud i livet.

✅ Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej

Forligspartierne er samtidig enige om, at Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej med virkning fra skoleåret 2025/2026 oprettes som en selvstændig skole for 0. – 6. klasse. Det betyder, at 7. – 9. klasseelever, der bor i Afdeling Lindvigsvejs del af Horsens Byskoles skoledistrikt, vil komme til at tilhøre Dagnæsskolens skoledistrikt. Den beslutning gør også, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal forholde sig til, om skoledistriktet har den rette sammensætning og i god tid og med høring af relevante parter, jf. folkeskoleloven, tage stilling til eventuelle ændringer forud for opstarten af den nye skole.

Forligspartierne forventer, at ændringerne kan give endnu bedre mulighed for ledelse tæt på både på den kommende selvstændige skole på Lindvigsvej og på en Horsens Byskole bestående af to frem for tre afdelinger. Finansiering sker inden for rammerne af tildelingsmodellen.

✅ Flere børn skal være en del af folkeskolen

Forligspartierne er meget optagede af at sikre, at kommunens børn og unge trives, og her spiller folkeskolen en vigtig rolle i stærkt samarbejde med særligt forældre men også fritidslivets fællesskaber og de enkelte lokalsamfund.

Både i Horsens Kommune og på landsplan segregeres flere og flere børn til specialtilbud. Forligspartierne anerkender, at det i nogle tilfælde er nødvendigt med specialundervisning for elever med særlige behov for at sikre et passende skoletilbud. Forligspartierne er dog først og fremmest optagede af at sikre, at specialtilbuddene supplerer det almene skoletilbud i stedet for at erstatte det. Flere børn skal være en del af den almene folkeskole, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet, for at trives og for at få en uddannelse.

For at understøtte det fokus er forligspartierne enige om, at de vigtige og højt specialiserede kompetencer i Tværgående Enhed for Læring (TEFL) i samarbejde med skoler og dagtilbud skal have flyttet fokus til en mere fælles indsats på de enkelte skoler og institutioner omkring de børn og grupper, der oplever udfordringer, herunder skolevægring. TEFL skal således have et stærkt og primært fokus på at sikre understøttelse af trivsels- og inklusionsopgaven helt tæt på børnenes hverdag, så der er endnu mere synlig og tilgængelig hjælp og støtte på den enkelte skole og i det enkelte dagtilbud.

Det kan desuden med fordel undersøges, om de speciallærerkompetencer, der i dag findes i Center for Arbejde, Udvikling og Læring (CAUL) tilsvarende kan bringes i spil på almenområdet, når de enkelte skoler er udfordret af børn med særlige behov eller skolevægring.

Forligspartierne er enige om, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget generelt skal have fokus på at finde veje til at skabe en folkeskole med plads til alle børn i meningsfulde fællesskaber. Det handler om at lave en skole, der passer til børnene. Der skal blandt andet tages stilling til fordelingen af inklusionspuljer, så det sikres, at midlerne i videst muligt omfang går til lokal inklusion på de enkelte skoler. Således skal udvalget sikre, at der kommer en plan inden for 12 måneder, der synliggør, hvordan de vigtige kompetencer til at understøtte inklusionsopgaverne stilles til rådighed på de enkelte skoler.

✅ Sprogpuljen

Forligspartierne er herudover enige om, at bundgrænsen for den såkaldte sprogpulje, der fordeles ud fra skolernes andele af ikke-nordiske elever, sænkes fra 15 % til 13 %, hvorved elever på flere af kommunens skoler får gavn af den indsats, der følger med de ekstra midler.

✅ Plads til flere børn

Gode fysiske rammer i dagtilbud og skoler er en vigtig forudsætning for læring og trivsel. Samtidig er Horsens en af de kommuner i landet med størst stigning i børnetallet, hvilket stiller krav til renovering, udvidelser og etablering af dagtilbud og skoler.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat er behov for investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygningen, men den stramme anlægsramme og økonomi fra national side sammenholdt med prisstigningerne på bygge- og anlægsprojekter kræver en betydelig prioritering i de kommende år.

Forligspartierne er derfor optagede af at sikre, at anlægsmidler prioriteres til kapacitetsudbygning i dagtilbud og skoler, hvor der aktuelt og mest akut mangler pladser, og hvor en udvidelse af kapaciteten kan ske hurtigst muligt.

På skoleområdet er kapaciteten udbygget over de seneste år i Hovedgård, Egebjerg og Østbirk. Kapaciteten udvides yderligere i årene frem i Egebjerg og Dagnæs, og i Brædstrup stod byggeriet af en ny afdeling med specialklasser færdig i august 2023. I 2024 igangsættes desuden første fase af ombygningen af Højen til Lundagerskolen.

De efterfølgende år vil fokus være på kapacitetsudvidelse ved Lundskolen, ligesom sidste fase af ombygningen af Højen igangsættes og afsluttes. Forligspartierne ønsker samtidig at sikre, at planlægningen af ud- og ombygninger på dagtilbuds- og skoleområdet kan tilpasses, såfremt behovene ændrer sig.

På vegne af Venstres byrådsgruppe i Horsens Kommune

Lars Jensen for Venstre i Horsens, Medlem af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget