fbpx

Venstres budget for 2020

venstres budget forslag 2020

Venstres budget for 2020

Venstres budget for 2020 1024 683 Venstre

Bliv klogere på Venstres fremtidige politiske tiltag. Vi har lavet vores forslag for det kommunale budget 2020, som vi håber kommunes borgere finder interessant. God læse lyst.

Download Venstres budget forslag for 2020 som PDF

Indhold

 • Skole og Uddannelse
 • Velfærd og Trivel
 • Klima og Miljø
 • Beskæftigelse og Erhverv
 • Oplandet
 • BY og Plan
 • Trafik
 • Kultur og Fritid

Skoler og Uddannelse

Kommunens folkeskoler skal sættes fri. Der skal være et langt større ledelsesrum for den enkelte skoleleder, samt skolebestyrelserne. Hver skole har forskellige udfordringer, som kræver forskellige indsatser. Det kan være længden på skoledagene, tolærerordninger, lektiecafeer eller helt andre tiltag. Tiltag som kan varierer meget fra skole til skole. Derfor skal skolerne også have større økonomisk selvbestemmelse, så indsatserne kan målrettes.

Samtidig skal dagtilbudene i højere grad tilpasses forældrenes behov. Det kan være pasningsmoduler og midler til pasning af eget barn frem til skolestart.

 • Frihed til skolerne. Der skal være langt større frihed og handlemuligheder for de enkelte skoler i Horsens kommune. Det gælder på ledelsesniveau og for skolebestyrelsernes medindflydelse.
 • Virksomhedsbesøg for UU-vejledere og lærere, så eleverne kan vejledes bedst muligt omkring de faglige uddannelser.
 • Større fokus på de faglige uddannelser i Folkeskolen.
 • Røgfri skoledag.
 • Midler til pasning af eget barn frem til skolestart.
 • Pasningsmoduler i daginstitutioner for 0-6 årige, så de i højere grad passer til forældres hverdag. (Eksempelvis 30, 37 og fuldtid (ca. 47 timer) og betaling herefter.)
 • Bedre forhold for SFO og Ungdomsskolen i Gedved. Økonomi, så det visionære projekt Idrætscenter kan realiseres.
 • Inklusionsmodellen. Er det den rigtige model? Belysning af fordele og ulemper.
 • Studenterhus på Campusgrunden.

Velfærd og Trivsel

Ældre borgere skal have en værdig alderdom i Horsens kommune. Det kræver indsatser på flere forskellige områder. Men en god alderdom er også muligheden for at blive længst muligt i eget hjem. Det kræver fællesskaber, så blandt andet ensomhed undgåes. Derfor vil Venstre styrke aktivitetscentrene, så flere ældre kan aktiveres i et fællesskab.

 • Det gode liv for ældre. Aktivitetscentrene skal styrkes.
 • Evaluering af plejehjemsstrukturen. Frigive mere plads til aktivitetscentre, herunder Søndergården i Brædstrup.
 • Ensomhedskonsulenter. Konsulenter, som kommunens medarbejdere og borgere kan kontakte, hvis de oplever, at en borger er ensom. Gerne i samarbejde med Ældrerådet, Ældre Sagen og Sund By.
 • Fokus på trivsel og sygefravær i kommunen. Der er problemer på flere områder.
 • Flere indvandrekvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Projekt med pensionister, etc. undersøges.
 • Horsens Krisecenter for mænd. Fra nuværende 381.124 kr. til 500.000 kr. i årlig drift tilskud.

Klima og Miljø

Vores klima og miljø er udfordret. Men det kræver handling at minimere vores aftryk på vores jord og i naturen. Derfor vil Venstre, også i dette budget, gå forrest i kampen for rent drikkevand, en ren fjord og en grøn by. Men det skal ske i et tæt sammenarbejde med Landbruget, Horsens Vand og andre organisationer, ellers er indsatsen virkningsløs.

 • Minivådområder. Minimere kvælstofudledningen i Fjorden i samarbejde med landbruget.
 • Grundvandssikring. Skovrejsning ved Højballegård, som ved Rugballegård.
 • Drikkevandssikring. BNBO og sprøjtefri zoner ved drikkevandsboringer.
 • Undersøge mulighederne for urørt skov – Urskov i kommunen. Binder CO2.
 • Vilde grøfter. Fremme biodiversiteten langs vejene. Kan samtidig spare driftsmidler.
 • Ålegræsprojekt. Midler til projektet og etablering af diffust rev. Ren Fjord. 50.000 kr.
 • Separering af vand og kloak. Udviklingen er gået i stå. Fornyet indsats i samarbejde med Horsens Vand, hvor en kommunal medarbejder kan placeres hos Horsens Vand. Borgere med en meget presset økonomi kan låne pengene hos SAMN.
 • Plastbestik og engangsservice udfases medio 2020, jf budget 2019 vedr. plastfri kommune.
 • Plant 1.000 træer. Budget 2019. Strandpromenaden og Langmarksvej er oplagte steder. Kan finansieres af private. Plant et træ og gør din by grøn!
 • Cirkulær økonomi i byggeriet. Genanvendelse og genbrug indtænkes fremadrettet i kommunens egne byggerier og i byggerier, hvor den er involveret.
 • Mårhunde. Venstre bakker op om de Konservatives sag og ønsker flere midler over en årrække til bekæmpelse af mårhunde. Søvind og omegns jagtforening er klar til handling.

Beskæftigelse og Erhverv

Vi står med en helt unik mulighed for at få fuld beskæftigelse i Horsens kommune. Men det vil kræve en reorganisering af jobcentret og en helt anden tilgang, hvor flere eksterne aktører involveres på resultatløn, håndholdte forløb udbygges og de bedste erfaringer fra andre kommuner inddrages.

Indsatsen for at tiltrække flere virksomheder til kommunen skal styrkes. Bosætningskampagnen har været en succes, men Venstre efterlyser en tilsvarende for tiltrækning af virksomheder. Desuden skal færdiggørelsen af byens gågader følges op af en kampagne, som sætter fokus på og understøtter detailhandelen.

Endelig skal etableringen af Campus ved banegården udnyttes, så virksomhederne får glæde af de studerendes høje faglige niveau, kreativitet og innovation. Derfor ønsker Venstre et erhvervshus på Campus, hvor virksomheder og studerende kan udfordre hinanden.

 • Reorganiserer jobcentrene. Beskæftigelsesindsatsen i Horsens skal nytænkes.
 • Større fokus og langt bedre samarbejde mellem jobcentret, sagsbehandlere og virksomhederne, jf. spor 1 i erhvervsstrategien.
 • Flere eksterne aktører på resultatløn inddrages i beskæftigelsesindsatsen.
 • Styrke den kollektive trafik i erhvervsområderne. Skal prioriteres i nytænkningen af den offentlige trafik i Horsens kommune.
 • Projektere nyt erhvervsområde ved Horsens Syd i samarbejde med Hedensted kommune.
 • Større fokus på tiltrækning af virksomheder til kommunen.
 • Genoprette et stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og Horsens kommune.
 • Forstærket indsats for handelslivet i byen. Ny strategi og understøttende event.
 • Erhvervshus ved Campus. Stedet hvor virksomheder og studerende mødes. Potentialet er enormt og skal udnyttes.
 • Initiativer til fastholdelse af udenlandske studerende.
 • Implementere verdensmålene i mindre virksomheder til gavn for klimaet, sundhed og vækst. Alt for mange mindre virksomheder er ubekendte med verdensmålene, bæredygtighed og CSR.
 • Sygemeldinger. Bedre mulighed for virksomhederne til at handle aktivt i situationen.

Oplandet

Ingen kommune uden et stærkt opland. Derfor stillede Venstre foreslag om et oplandsudvalg ved sidste kommunalvalg. Det blev vedtaget og er en succes, som vil vise sit værd i de kommende år. 25 millioner kr. er allerede afsat til initiativer i oplandet, herunder 3 millioner kr. til nedrivning af forfaldne bygninger. Derfor vil Venstre arbejde for, at oplandsudvalget bliver et stående udvalg i næste valgperiode, så den positive udvikling i oplandet fastholdes.

 • Udflytning af kommunale arbejdspladser. Strukturændring i forbindelse med Campus rokaden, så centerbyerne i oplandet styrkes.
 • Lokalsamfundskoordinator. En indgang for opland og ø-samfundene, så dialogen og udviklingen styrkes. Der skal på sigt etableres et stående oplandsudvalg.
 • Brædstrup lokalråd skal årligt tildeles 100.000 kr. til deres arbejde.
 • Bypedel. 100.000 kr. til indkøb af grej, så de frivillige ikke selv skal stille eget grej til rådighed.
 • Varieret udbud af boliger i oplandet. Samarbejde med boligforeninger, så der kan bygges flere almennyttige boliger og senior bofællesskaber, specielt i centerbyerne.
 • Toiletter ved aktivitetsparken i Brædstrup. 500.000 kr. til et handicapvenligt toilet, så lærer, elever og borgere kan komme på toilet i parken.

By og Plan

Udviklingen går stærkt i vores kommune. Men den er, i alt for høj grad, kun fokuseret på vækst, ikke kvalitet. Venstre ønsker langt stærkere input og vejledning fra forvaltningens arkitekter. Men erfaringen viser desværre, at det ikke imødekommes.

Derfor vil Venstre, i lighed med de Konservative, have en stadsarkitekt ansat i kommunen, så en høj arkitektonisk kvalitet i byudviklingen sikres. Derudover skal et uafhængigt Advisory Board, kunne vejlede Plan og Miljø udvalget efter behov og i særlige sager.

Vi må ikke glemme kommunens DNA og byernes kulturmiljøer. Nyt kan bygges, men gammelt kan sjældent genskabes. Udviklingen i kommunen skal ikke kun dikteres af entreprenører, men skabes i samspil med borgerne. Derfor vil Venstre have større gennemsigtighed og borgerinddragelse i kommunens arbejde og udviklingsprojekter.

 • Intentioner i tidligere lokalplaner og helhedsplaner, skal i langthøjere grad respekteres. Tilliden mellem naboer til udviklingsområder og kommunen skal genskabes. Vækst med omtanke.
 • Bevarende lokalplaner for kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer skal kortlægges og effektueres. Mere vigtigt end nogensinde. Med den nuværende udvikling, vil vores DNA og kulturmiljøer være borte i løbet af en kort årerække.
 • Stadsarkitekt. Venstre støtter op om de Konservatives forslag.
 • Advisory Board med relevante arkitekter og eksperter, som efter behov kan vejlede Plan- og Miljøudvalget i særlige sager.
 • Borgere kan stille skriftlige spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne. Partiernes medlemmer har derefter mulighed for at besvare spørgsmålene mundtligt i byrådssalen. Desuden skal der i langt højere grad være muligt for borgere og interessenter, at få foretræde for de enkelte udvalg.
 • Helhedsplaner skal gennemgåes og ændres til udviklingsplaner, i en fornyet proces med borgerinddragelse.
 • Kommuneplanstillæg for huludfyldning i Rådved. Flere lokalområder ønsker huludfyldning, samt lempelse af landsbyafgrænsningerne.
 • Udlicitering af de grønne områder. Stort besparelsespotentiale.
 • Nedlæggelse af Ejendomscentret. Venter stadig på evaluering, som besluttet i sidste budget.
 • Døgnåbnet genbrugs- og losseplads. Nummerpladescanning. Fungerer i andre kommuner.
 • Beplantning ved indkørslen til Østbirk. Forskønnelse af området, så indkørslen bliver attraktiv.
 • Kommunale boligforeninger privatiseres. Foreningerne konverteres til “rigtige” boligforeninger.
 • Røgfri kommunal arbejdsplads. Målet må være en Røgfri kommune.
 • Whistleblower ordning skal gælde for alle i kommunen.

Trafik

Planlægningen af infrastrukturen i Horsens mangler en visionær tilgang. Vi planlægger for fortiden, men glemmer fremtiden. Der findes f.eks. ingen strategi, som imødekommer og fremmer konverteringen til elbiler. En udvikling som er givet, men som kræver store planmæssige tiltag. Tiltag, som ikke kan gennemføres på et år eller to, men kræver et længere forløb.

Derfor vil Venstre have en strategi, som fremmer og imødekommer konverteringen til elbiler. Parkeringshuse, hvor elbiler kan oplades og som samtidigt løser et nuværende parkeringsbehov i midtbyen, samt frigive arealer til rekreative grønne byrum, er oplagt. En strategi, som vil være en nytænkning af den tidligere vedtagne, men ikke gennemførte, parkeringsstrategi.

Desuden skal 2 timers gratis parkering fortsætte, der skal mere fleksibilitet i den offentlige trafik og flere midler til støjværn.

 • Strategi for konverteringen til elbiler i Horsens kommune. Flere p-pladser og fordele indtænkes, så udviklingen understøttes. Det kunne være flere p-pladser forbeholdt elbiler, etc. Målet skal være en grøn og forureningsfri by.
 • P-strategien skal eksekveres. Flere kommunale p-pladser i midtbyen skal etableres, herunder opførsel af p-huse med ladestandere til elbiler. Byfortætning og parkeringsstrategien hænger ikke sammen.
 • Indtænke p-pladser med ladestandere i lokalplaner og nybyggeri.
 • 2 timers gratis parkering. Venstre bakker op om LAs forslag, men man bør genoverveje fjernelse af billetautomaterne, så driftsudgiften på 800.000 kr. kan spares.
 • Flere handicap parkeringspladser i byerne. Flere pladser ved butikker og torve bruges som heltidsparkering, hvilket er uhensigtsmæssigt.
 • Taxa strategi. Har vi det rigtige antal taxaer og licenser i byen. Undersøgelse er påkrævet.
 • Mere flexible flexbusser. Flere holdesteder ønskes, herunder Sygehuset og Sundhedshuset.
 • Bedre kollektiv trafik til Skanderborg og Silkeborg. Indtænkes i nytænkningen af den kollektive trafik i Horsens kommune gennem et samarbejde mellem de tre kommuner.
 • 500.000 kr. til sænkelse af billetprisen til Endelave. Understøtte turisme og udvikling på øen.
 • Støjværn. Forhøje puljen væsentligt til støjværn. Flere og flere borgere generes af trafikstøj.
 • Cykelsti fra Østbirk til Yding. Nu skal det være deres tur.
 • Rundkørsel ved Hovedgård syd. Mere trafiksikker løsning.
 • Trafiklys i Gedved. Behovet undersøges.
 • Sikker skolevej på Brådhusvej. Krydsningsfacilitet ved Griffenfeldsparken.
 • Sikker skolevej i Dagnæsparken. Krydsningsfacilitet på stamvejen.
 • Genbrug af asfalt. Ny udvikling kan spare 30 % på asfalteringen i kommunen.
 • Gennemgående renovering af de veje, hvor fjernvarmen graves ned. 

Kultur og Fritid

Motions og bevægelse er afgørende for vores ve og vel. Derfor har kommunen også taget visionen “Bevæg dig for livet” til sig. Men en ting er snak, en anden ting er handling. Venstre vil skabe de rette vilkår, så visionen kan gå i opfyldelse.

Kunst, kultur og turisme er også vigtige områder, som kræver fokus i vores kommune. Specielt turismen er et overset område, som kan skabe vækst og fremgang, ikke mindst i detailhandelen. Derfor foreslår Venstre ændringer på det organisatoriske plan, men også konkrete tiltag, som kan styrke turismen.

 • Nyt/moderniseret klubhus Torsted/Hatting. Estimeret behov minimum 400.000 kr.
 • Færdiggørelse af Husodde Strand. Fælleshus, Vinterbadere og surfere.
 • Springgrave i Gedved-Højvang. Tre decentrale springgrave er besluttet.
 • Fjerne 25 års reglen. Venstre bakker op om LA`s forslag.
 • Elite sport. Bedre forhold for eliten ved Forum Horsens.
 • Udendørs træningsfaciliteter ved Langelinie, Lunden og i Bygholm Park. Midtbypuljen.
 • Befæstet adgang for handicappede til broen ved Langelinie med den nye handicaprampe.
 • Pulje til aktiviter for ældre. Flere ældre skal motionere.
 • Street Mekka. Nu skal der findes en løsning.
 • Landsstævne til byen. Sammentænkes med profilering af Fængslet. Indvielse af Vestsalen.
 • Udvikling af Fængslet. Prison RoofWalking. Oplev byen fra Fængslets tag.
 • Erhverv og Turisme i selvstændigt udvalg. Begge områder er forsømte og skal styrkes. Et fremtidigt image som oplevelseskommune, kan blive resultatet.
 • Kunst og kultur i de yngstes hverdag. Kulturprinsen – inspiration fra Viborg kommune.
 • Kunstgræsbane i Østbirk. Lysanlæg på opvisningsbanen. Prioriteres højt i udvalget.
 • Gennemsigtighed i ejerforholdet i Forum Horsens – Parkhallen.
 • Hovedgård svømmehal. Selvejende? Andre muligheder skal undersøges. Klorvand i friluftsbadet udfases. Der findes mere miljørigtige løsninger.
 • Badeanlæg ved Endelave. 125.000 kr. afsættes så projektet kan realiseres.
 • Bruser – Mobilsauna ved Ring Sø.
 • Dyrskuet har jubilæum i 2020. Der afsættes 200.000 kr. til arrangementet.
 • Røgfri legepladser i kommunen. Praktiseres i mange andre kommuner.