fbpx

BEKYMRING FOR BADEVANDSKVALITETEN

Havnebadet i Horsens

BEKYMRING FOR BADEVANDSKVALITETEN

BEKYMRING FOR BADEVANDSKVALITETEN 770 409 Venstre

Venstre Horsens siger nej til den nuværende løsningsmodel for havnebadet ud fra et forsigtighedsprincip. Vi er bekymret for badevandskvaliteten.

Vi er i det politiske udvalg ØK blevet bedt om at tage stilling til, en ny model for færdiggørelsen af Havnebadet. Bygherren har afleveret en modelrapport fra NIRAS1), hvor der er forelagt dokumentation for, at der kan etableres et halvåbnet havnebad, selvom det fra projektets start har været aftalt det skulle være lukkede kar. I Venstre er vi bekymret for, at vi med den nye model, kommer til at få et havnebad med forringet badevandskvalitet, der i lange perioder kan være sundhedsskadelige for brugerne af havnebadet, og derved får vi en væsentligt ringere løsning, end det vi var blevet stillet i udsigt.

HDI2) har lavet en review(modsvar) af modelrapporten fra NIRAS og kommer med deres bemærkninger af analyserne, samt forslag til fremtidige undersøgelser. Vi har taget nedslag i nogle af disse bemærkninger, således vi har ud fra et oplyst grundlag, kan argumenterer for vores bekymringer af det samlede projekt, men ikke mindst for badevandskvaliteten.
Kilde: ØK-udvalgsmøde 22. marts 2022, HDIs review (PDF)


1. Målinger af vandkvaliteten

Uddrag fra DHIs review modelrapport om badevandskvalitetsmålinger:

“Selve modelleringen ser meget fin ud, men det er uklart hvorfor denne periode er valgt. Den valgte periode dækker over 15 dage i januar 2019, men ingen af de følgende modellerede perioder ser ud til at dække denne periode. Det er desuden ikke en oplagt periode til vurdering af badevand. Endvidere, når der laves badevandsundersøgelser, er det almindelig brugt at simulere mindst en fuld badevandssæson (maj til og med september).

Desuden er det endelige løsningsforslag med den lukkede spuns ikke modelleret. Derimod er der modelleret et scenarie med en spuns der går ud fra kajen, men ikke hele vejen rundt.

Kilde: DHI rapport fra ØK udvalgsmøde den 22. marts 2022

2. Bakteriemodellering

Uddrag fra DHIs review modelrapport omkring bakteriemodellering:

“Der er i modellen benyttet en halveringstid for bakterier svarende til 0,5 timer om dagen og 24 timer om
natten. Dette stemmer ikke overens med vejledning og erfaring fra Miljøstyrelsen (som beskrevet i /3/).
…………………..
Det vurderes derfor at en fast halveringstid om dagen på 0,5 timer kraftigt overvurderer halveringstiden, og derved undervurderer bakteriekoncentrationen ved havnebadet.”

3. Sediment på havnebunden*)

Baseret på prøver af havnebunden kan sedimentet beskrives som havende en buddinglignende konsistens samt værende sort og ensartet (DHI, 2020). Denne beskrivelse tyder på, at sedimentet befinder sig i lerfraktionen og har et relativt højt organisk indhold. DHI gennemførte en kampagne som viste, at mange stoffer i sedimentet allerede ligger over grænseværdierne som vist i tabellen Figur 2. Kilde: NIRAS modulleringsrapport

OBS! – 10 ud af 15 stoffer er over grænseværdierne

Sedimentmålinger fra DHI (2020). De røde markeringer angiver overskridelser af grænseværdierne

4. Faktuelt forkert grundlag for overløbs- og spildevand udledning

Udløb med overløbs- og spildevand 40 meter fra havnebadet. I Horsens har man to overløb i inderhavnen jf. figur 3 som af vist med grønne cirkler. Fra disse er der overløb fra områder, som endnu ikke er separat kloakeret. Der kan således her forekomme overløb, hvor der udledes fortyndet spildevand ved større regn hændelser.

Faktuelt forkert modelrapport
Ovennævnte forhold omkring overløb med spildevand er ikke medtaget i modelrapporten fra NIRAS, og dette er faktuelt forkert, da det gør modelrapporten mangelfuld.

Uddrag af review fra NIRAS af DHIs review:

“Målinger udført i havnen kan ikke retfærdiggørehøje koncentrationer som DHI anfører. Dette skyldes sandsynligvis, at stort set alle kilder i med afledning til dette område i 2015 er separat kloakeret og at der derfor slet ikke er tale om overløbsvand men regnvand. NIRAS har derfor taget udgangspunkt i dette i de gennemførte beregninger.”

Derudover vil et direkte udløb med overflade vand fra veje og hustage, medføre udledning af mikroplast **), som vi til dato ikke kender risikoen for, hvad det betyder for vores folkesundhed.

Kilde: Plan og miljøudvalget 7. september pkt. 14 (status på kloakseparering for Horsens by)

5. Klassificering af havnebadet

Det første der skal afklares, er om et havnebad, der omsluttes af en tætlukkende spuns med sluse eller pumpe, kan klassificeres som et åbent havnebad, eller om det skal klassificeres som et svømmebad. Efter DHIs vurdering, vil en spuns betyde, at badet er afskåret fra overfladevand, og derfor skal overholde bekendtgørelsen vedrørende svømmebade. Vi anbefaler at dette bliver afklaret ved henvendelse til de rette myndigheder, da hele projektet afhænger af denne afgørelse.

Kilde Retsinformation: Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet


1) NIRAS er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke markedspositioner i Nordeuropa og globale projektleverancer. NIRAS arbejder med projekter på deres 51 kontorer i Europa, Asien, Afrika, Nord- og Sydamerika. Men uanset hvor i verden man møder dem, så arbejder de med digitalisering, bæredygtighed og kvalitetsrådgivning som hjørnesten.
– Kilde: https://www.niras.dk/

2) DHI er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation.
De er specialister i vandmiljø og arbejder med beslægtede områder såsom kemikalier og fødevaresikkerhed. DHI er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS) af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og er en del af GTS netværket.
– Kilde: https://worldwide.dhigroup.com/dk

*) Hvad er Sedimenter: I geologien taler man om aflejring, hvilket er en form for sedimentering, hvor jord, ler, sand og lignende (analogt til indledningens partikler og molekyler) bliver flyttet af for eksempel vand.
https://da.wikipedia.org/wiki/Sediment

**) Mikroplast
Mikroplast er små stykker plast, der er mindre end fem millimeter. Det opstår, når større stykker plast bliver slidt og nedbrudt, f.eks. af sol, vind eller bølger.
Almindeligt dagligt slid af f.eks. tøj af polyester, akryl og nylon, bildæk og plastbeholdere afgiver også mikroplast, som bliver skyllet videre til rensningsanlæggene med spildevand eller direkte ud i havnebassinet.
I oplægget til det nye havnebad, fanger rense systemet ikke de små partikler, som derfor kommer ind og akkumuleres i det delvis lukkede havnebad.